Bachelorstudium i vernepleie, heltid

Generelt om studiet

En vernepleier er en profesjonell bistandsyter for folk med ulike funksjonsvansker. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne.

Vernepleierfaglig arbeid lærer du gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske studier. Teorien består av fire hovedtemaer: Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, helsefaglige emner, psykologiske og pedagogiske emner samt samfunnsvitenskapelige og juridiske emner.

Undervisningsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i seminargrupper, arbeid i basisgrupper og individuell ferdighetstrening i de praktiske studiene. Du må selv delta aktivt i undervisningen og på den måten utvikle dine verdinormer, holdninger, evne til innlevelse og evne til samspill. Det er fire praksisperioder fordelt gjennom hele studieprogrammet.

Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold er opptatt av studentaktiv forskning. Studenter involveres i forskning på mange ulike måter, blant annet i prosjekter som ledes av ansatte ved utdanningen. Målet er å uteksaminere faglig dyktige kandidater som er rustet til forskningsbasert profesjonsutøvelse og har den endrings- og utviklingskompetansen som kreves i et fagfelt i stadig endring.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:32

Videre utdanning

Etter bestått bachelorgrad i vernepleie, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold. Vi kan tilby Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis , Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester og Masterstudium i organisasjon og ledelse. For enkelte av våre masterstudier er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Yrkesmuligheter

Det er stort behov for vernepleiere og etter bestått utdanning er det stor sannsynlighet for at du kan gå rett ut i arbeidslivet. Du får autorisasjon som helsepersonell, men har også en bred sosialfaglig bakgrunn som gjør deg egnet til å jobbe med personer med kognitive funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, psykiske lidelser, demens og personer med ulike former for rusproblematikk. Mange arbeider i de kommunale omsorgstjenestene bland annet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, det oppsøkende ungdomsarbeidet, barnevernet, rusomsorgen, voksenpsykiatrien, eldreomsorgen og spesialisthelsetjenesten spesielt i området habilitering. 

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 060
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Solveig Berge

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Solveig.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet