Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Underviser du i engelsk i grunnskolen og har behov for å styrke din faglige kompetanse ytterligere?

Engelsk 2: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i engelsk på 1.-7. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetsstrening samt utvikling av fagdidaktisk refleksjon. Dette blant annet ved at du som lærer fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med dine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og utveksler erfaringer. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet bygger på Engelsk 1: 1.-7. trinn og består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Språklærer og profesjonsutøver er hovedtema i høstsemesteret. Kultur, samfunn og litteratur er hovedtema i vårsemesteret.

Organiseringen av studiet er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Det er tre samlinger à to-tre dager per semester lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform Canvas. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning vil også benyttes.

Som en del av studiet inngår et studieopphold av én ukes varighet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, i vårsemesteret. Høgskolen i Østfold dekker studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret. For studenter som ikke deltar, vil det være selvstudium innenfor et gitt tema. 

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.

Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/ allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg Engelsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 10:49

Videre utdanning

Engelsk 2: 1.-7. trinn og Engelsk 1: 1.-7. trinn, gir til sammen 60 studiepoeng i faget. Dette gir grunnlag for videre fordypning og mulighet for masterstudier i engelsk.

Yrkesmuligheter

Studiet gir deg nye muligheter innen ditt yrke som lærer. I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Engelsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. mai
Ordinær søknadsfrist
10. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Elise Jamissen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Elise.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk her