Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Læreryrket er krevende, sammensatt og veldig spennende!

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (MAGLU 1-7) er en femårig utdanning for deg som ønsker å undervise barn fra 1. til 7. klasse. Utdanningen er satt sammen av de fagene du skal undervise i, praksis og pedagogikk. Undervisningen er basert på forskning. Den gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag, klasseledelse og begynneropplæring er sentrale tema.

Digital kompetanse er en viktig del av MAGLU 1-7. Ved Høgskolen i Østfold vil du få den nyeste kunnskapen om hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisningen av elever. Språklig og kulturelt mangfold en også en viktig del av utdanningen, og vil være et gjennomgående tema i alle fag i utdanningen.

Tilbud om forkurs i matematikk
Vi tilbyr forkurs i matematikk til deg som ønsker å bli lærer. Les mer her.

Fag i studiet
Pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng), norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng) er obligatoriske fag i MA GLU 1-7. I tillegg til de obligatoriske fagene velger du et masterfag samt to undervisningsfag, hver på 30 studiepoeng.

Ved Høgskolen i Østfold kan du velge masterfag i ett av de tre sentrale skolefagene, samt profesjonsrettet pedagogikk. Masterfagene du kan velge mellom er således:

Du får til sammen 150 studiepoeng i det faget du velger som masterfag. Disse er fordelt på fire emner på 15 studiepoeng hver i 1.–3. studieår og fire emner i 4.–5. studieår, inkludert en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dersom du velger profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning, må du velge enten norsk, matematikk eller engelsk med et omfang på 90 studiepoeng.

I tillegg til masterfaget velger du to undervisningsfag på 30 studiepoeng hver. Ved Høgskolen i Østfold ønsker vi å tilby så mange av fagene i grunnskolene som mulig til våre studenter. Du kan således velge mellom følgende valgfag:

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet. Vi anbefaler alle våre studenter å ta et semester i utlandet.

Obligatorisk veiledet praksisopplæring
Praksis i MAGLU 1-7 omfatter 115 dager veiledet og vurdert praksis på forskjellige klassetrinn i barneskolen; 17 uker i 1.–3. studieår og 6 uker i 4.–5. studieår. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode samarbeid med praksisfeltet, og vi har et stort nettverk av engasjerte praksislærere, som gleder seg til å få studenter i praksis.

Politiattest
Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om krav til politiattesten i vår studenthåndbok: https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-studenter/studenthandbok/studiegjennomforing/politiattest.

Sletting av studielån
Det er stort behov for lærere i grunnskolen. Velger du én av grunnskolelærerutdanningene - for trinn 1-7 eller 5-10 – vil du få slettet ca. 50 000 kr av studielånet du tar opp. Det er større behov for grunnskolelærere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Velger du utdanningen for trinn 1-7, får du slettet ca. 55 000 kr ekstra (totalt 105 000 kr). En forutsetning for å få ettergitt studielånet som beskrevet ovenfor, er at du fullfører utdanningen på normert tid, det vil si fem år.

Velger du etter fullført utdanning for trinn 1-7 eller 5-10 å arbeide som lærer i Nord-Norge, får du slettet ytterligere 55 000 kr. Her er det ingen krav til at man må ha fullført utdanningen på normert tid.

Har du vurdert læreryrket – det lønner seg å bli grunnskolelærer – og spesielt for trinn 1-7!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • minst 35 skolepoeng, og
  • minst gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (393 timer hovedmål, sidemål og muntlig), og
  • minst gjennomsnittskarakteren 4 i matematikk (224 timer)

Søkere som kan dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer), kan tas opp dersom de består et forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for lærerutdanning.


Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:36

Videre utdanning

Oppnådd mastergrad vil kvalifisere for å søke opptak til relevante doktorgradsstudier alt avhengig av hvilken masterfordypning studenten har valgt.

Yrkesmuligheter

Studenter som har gjennomført og bestått mastergradsstudiet kvalifiserer for arbeid i grunnskolens småskoletrinn 1-4 og mellomtrinn 5–7. Utdanningen er også et godt grunnlag for å kunne arbeide innen for eksempel skoleadministrasjon, opplærings- og informasjonsarbeid og i kultursektoren.

 Se gjerne mer informasjon om lærerutdanningene på: www.hardudetideg.no/magi

Studieinfo

Studiepoeng
300
Varighet
5 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Åsmund Solli

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Åsmund.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet