Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)

Generelt om studiet

Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

Læreryrket er krevende, sammensatt og veldig spennende! Grunnskolelærerutdanning for 1-7 (MAGLU 1-7) er en integrert, forskningsbasert og praksisnær 5-årig masterutdanning. Den gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag, klasseledelse og begynneropplæring er sentrale tema.

Digital kompetanse er en integrert del av utdanningen, og du vil lære hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisningen av elever. Videre er språklig og kulturelt mangfold en viktig del av grunnskolelærerutdanningens profil, og dette vil være et gjennomgående tema i fagene du velger å ta i utdannelsen din.

Tilbud om forkurs i matematikk

Vi tilbyr forkurs i matematikk til deg som ønsker å bli lærer. Les mer her.

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er bygd opp i tråd med krav i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1–7 av 7. juni 2016 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860, og består av både obligatoriske og valgfrie emner samt praksisopplæring.

Det første året i utdanningen består av obligatoriske fag. Valgfag vil komme inn fra 2. studieår.

Obligatoriske og valgfrie fag
Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng (stp), norsk (30 stp) og matematikk (30 stp) er i henhold til rammeplanen obligatoriske fag i MAGLU 1-7. Du skal ha en valgfri masterfordypning på totalt 150 stp. I tillegg til masterfaget velger du to undervisningsfag på 30 stp. Dersom du velger profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning, må du velge enten norsk, matematikk eller engelsk med et omfang på 90 stp.

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet.

Masterfordypningsfag og andre valgfag du kan velge ved HIØ
Du velger masterfordypning i ett av følgende fag:

Hvert masterfordypningsfag har et totalt omfang på 150 stp. Disse er fordelt på fire emner à 15 stp i 1.–3. studieår og fem emner i 4.–5. studieår, inkludert en masteroppgave på 30 stp.

Studiet tilbyr følgende valgfag:

Obligatorisk veiledet praksisopplæring
Praksis i MAGLU 1-7 omfatter 110 dager veiledet og vurdert praksis på forskjellige klassetrinn i skolen; 17 uker veiledet praksis i 1.–3. studieår og seks uker veiledet praksis i 4.–5. studieår. Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, og

spesielle opptakskrav:

  • minst 35 skolepoeng, og
  • minst gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (393 timer hovedmål, sidemål og muntlig), og
  • minst gjennomsnittskarakteren 4 i matematikk (224 timer)

Søkere som kan dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer), kan tas opp dersom de består et forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for lærerutdanning.


Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Sist oppdatert: 19.12.2016 09:43

Videre utdanning

Oppnådd mastergrad vil kvalifisere for å søke opptak til relevante doktorgradsstudier alt avhengig av hvilke masterfordypningsfag studentene har valgt.

Yrkesmuligheter

Studenter som har gjennomført og bestått mastergradsstudiet kvalifiserer for arbeid i grunnskolens småskoletrinn 1-4 og mellomtrinn 5–7. Utdanningen er også et godt grunnlag for å kunne arbeide innen for eksempel skoleadministrasjon, opplærings- og informasjonsarbeid og i kultursektoren.

 Se gjerne mer informasjon om lærerutdanningene på: www.hardudetideg.no/magi

Studieinfo

Studiepoeng
300
Varighet
5 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1.februar
Ordinær søknadsfrist
15.april

Kontakt oss for mer informasjon

Åsmund Solli

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Åsmund.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet