Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Som student på videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10.trinn, vil du få innsikt i hva det vil si å være flerspråklig og å vokse opp med et førstespråk som er minoritetsspråk, og hvilken betydning det kan ha for elevenes utvikling og læring. Du skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer. Videre får du innsikt i hvordan man kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold i alle fag. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Studiet er organisert som samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester ved studiested Halden. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt, og begge disse fagfeltene vil bli drøftet i et praksisnært og didaktisk perspektiv. I emnet Grunnleggende andrespråkspedagogikk (høsten) tar vi for oss de grunnleggende temaene i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emnet Andrespråkspedagogikk fordypning (våren).

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen i studietiden.

Sist oppdatert: 04.01.2018 10:53

Yrkesmuligheter

Studiet gir faglig grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål (tospråklighet) og elever med flere morsmål enn norsk (flerspråklighet).

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. mai
Ordinær søknadsfrist
10. mai

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Miriam.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.