Permisjon fra studiene

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet.

Som student har du rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn, jf. universitets og høyskoleloven § 4-5. 

Du kan også søke om permisjon ved førstegangstjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner du ikke kan kontrollere selv.  
Dersom permisjonen medfører at du må ta første studieår på nytt, må du søke reservasjon av studieplassen til neste opptak, jf. forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Unntak fra dette er ved foreldrepermisjon og pliktig militærtjeneste - da kan du også søke permisjon i første semester.

Vil du søke om permisjon må du sende en søknad. Søknaden må inneholde:

  • Grunnlag for permisjonssøknaden
  • Tid for permisjonen (inntil ett år av gangen)
  • Dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig

Adresse:
Høgskolen i Østfold
Pb 700
1757 Halden

Søknadsskjema permisjon
Vil du vite mer?
Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold
Universitets- og høgskoleloven
Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold

Publisert 5. juni 2018 13:44 - Sist endret 1. okt. 2019 15:26