Forsikring

Det er viktig at du ordner privat forsikring før du reiser til utlandet.

Norske statsborgere og statsborgere i EØS-land som mottar støtte fra Lånekassen er normalt automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Den dekker for eksempel ikke:

  • Hjemtransport på grunn av medisinsk nødvendighet
  • Hjemreise ved sykdom/død i nærmeste familie
  • Ulykkesforsikring
  • Ansvarsforsikring for skade som du påfører andre
  • Studieavbruddsforsikring (for eksempel ved alvorlig sykdom)
  • Forsikring av innbo/reisegods

Det er derfor nødvendig å tegne en privat forsikring før du reiser. En vanlig reiseforsikring vil ikke være tilstrekkelig da den normalt gjelder for ca. en måned av gangen. Du kan undersøke muligheten for å utvide en allerede eksisterende reiseforsikring til å gjelde for hele perioden du er ute, eller bestille forsikring via for eksempel ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) som har rimelige og skreddersydde forsikringspakker for studenter i utlandet.

Skal du ha praksis under utenlandsoppholdet bør du i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver. En slik ansvarsforsikring inngår i ANSAs studentforsikring (2018).

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker. ANSAs studentforsikring omfatter en syke- og ulykkesforsikring som har ubegrenset dekning ved akutt oppstått sykdom eller ulykkesskade. Forebyggende behandling av kronisk sykdom/lidelse er ikke dekket, men skulle det oppstå en akutt og uventet forverring er det dekket av forsikringen (2018).

Folketrygden

Det er en forutsetning for sykeforsikring at du som student i utlandet har et pliktig eller frivillig medlemskap i Folketrygden, med rett til utvidet stønad til helseutgifter i utlandet.

Pliktig medlemskap i Folketrygden

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen er vanligvis pliktige medlemmer av Folketrygden. Etter at lånesøknaden hos Lånekassen er behandlet og du har fått innvilget støtte, vil du som studerer i utlandet automatisk få et dokument/brev fra HELFO som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Frivillig medlemskap i Folketrygden

I visse tilfeller må du søke om frivillig medlemskap for å være medlem, selv om du får støtte fra Lånekassen. Det gjelder bl.a. dersom du:

  • Tar lønnet arbeid i utlandet under studiene
  • Har praksisopphold etter avsluttet grad (såkalt Erasmus + Recent Graduate)
  • Er student med utenlandsk statsborgerskap som mottar støtte fra Lånekassen
  • Er student uten støtte fra Lånekassen

Du må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å beholde medlemskapet. Les mer om helserettighetene dine i utlandet og frivillig medlemskap i folketrygden på helsenorge.no

Europeisk helsetrygdkort

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort, som du kan bestille via internettsiden helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573.

 

Publisert 14. nov. 2018 13:05 - Sist endret 30. sep. 2019 12:45