For eksterne aktører

For spørsmål ta kontakt med

Prosedyre i forbindelse med opplæring av ansatte ved Sykehuset Østfold Kalnes under pågående korona pandemi

Senter for Simulering og Innovasjon vil i en periode under den pågående korona pandemien stille rom og ressurser til disposisjon for sykehuset Kalnes. I forbindelse med kompetansehevende tiltak og opplæring av sykehusansatte vil senteret benyttes til ferdighetstrening med mer. I den forbindelse er det utarbeidet en prosedyre for å sikre relevant informasjon og retningslinjer til personer som oppholder seg i SSI.