Toppidrettsavtalen

Både Høgskolen i Østfold og Olympiatoppen er interessert i at idrettsutøvere skal kunne kombinere utdanning og toppidrett. Formålet med avtalen er å legge forholdene til rette for at dette skal være praktisk mulig. Toppidrettsavtalen er et ledd i samarbeidet mellom Olympiatoppen og Høgskolen i Østfold.

Hva innebærer det å ha en toppidrettsstatus?

Søkere med toppidrettsstatus må også oppfylle de ordinære opptakskravene som stilles for opptak til studiet(ene), dvs. studiekompetanse/realkompetanse og eventuelle spesielle opptakskrav.

Tidlig opptak

Som toppidrettsutøver kan du søke om tidlig opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Svar på søknad om tidlig opptak gis i overgangen mai/juni.

For å kunne søke tidlig opptak i forhold til toppidrettsavtalen, må du ha fått godkjent status som toppidrettsstudent. 

Frist for å søke om tidlig opptak er 1. mars. 

Ordinært opptak

Søknad om opptak kan også gjøres på vanlig måte, svar på søknad kommer da til vanlig annonserte tidspunkter (ca. 20. juli for studier i Samordna Opptak).

Tilrettelegging i studiesituasjonen

I studiesituasjonen kan studenter som er tatt opp etter toppidrettsavtalen søke om individuell tilrettelegging, slik at det lar seg gjøre å kombinere studiene med utøvelse av toppidrett.

Individuell tilrettelegging kan vurderes f.eks. i forhold til utvidet studietid, utsatt frist for arbeidskrav, tilrettelagt praksis, spesielt tilrettelagt og eksamensavvikling. Studieleder ved studiet, eller den person studieleder utnevner som kontaktperson vurderer tilretteleggingen etter søknad/samtale med den enkelte student. Merk at du selv er ansvarlig for å søke om aktuell tilrettelegging etter opptak til studieprogrammet.

Søknad om status som toppidrettsstudent

For å kunne søke tidlig opptak i forhold til toppidrettsavtalen, må du oppfylle disse kravene:

 1. Er bosatt i Østfold og/eller konkurrere for en klubb i Østfold, eller ha konkrete planer om dette.
 2. Drive toppidrett på ett av følgende nivåer:
 • Lagidrett som spiller på øverste nivå i håndball og ishockey, øverste eller nest-øverste nivå i fotball, spillere som er langslagsutøvere. For andre lagidretter gjøres det en individuell vurdering basert på nivå.
 • Individuelle utøver på internasjonalt nivå, nasjonalt seniornivå og internasjonale juniornivå.
 • Særlig talentfulle juniorutøvere og/eller deltakere i forbundsprosjekter.

Søknad om status som toppidrettsstudent sendes Olympiatoppen. Søknadskjema finner du i lenken under eller på nettsidene hos Olympiatoppen region Øst. 

Søk her!

Olympiatoppen Øst vurderer mottatte søknader individuelt. Søknader vurderes ut ifra kriterier som er gjengitt ovenfor. Det gjøres individuelle vurdering / tilpasning av kriterier ovenfor etter samråd med det aktuelle særforbundet.

En toppidrettsvurdering gjelder normalt for ett studieår. Dette vil si at studenten normalt må levere inn ny vurdering ved starten av hvert studieår.  

Oppsummering søknad om opptak og toppidrettsvurdering

1. Du søker opptak på vanlig måte, men hvis du ønsker tidlig opptak må du søke innen 1. mars.
2. Du må fylle de ordinære opptakskravene som stilles for opptak, dvs. studiekompetanse/realkompetanse og eventuelle spesielle opptakskrav.
3. Du må fylle ut og sende inn skjema for toppidrettsvurdering til Østfold Idrettskrets.

Forpliktelser for partene

Høgskolen i Østfold forplikter seg til:

 1. å innkalle alle nye studenter med toppidrettsvurdering til informasjonsmøte etter studiestart (anslagsvis i starten av september). Her vil det bli gitt generell informasjon om avtalen, muligheten for tilrettelegging, søknadsrutiner mv.
 2. å tilrettelegge for gjennomføring av studier for studenter med toppidrettsvurdering så langt det lar seg gjøre og uten at det går ut over de faglige kravene i studiet. Tilrettelegging kan omfatte både undervisning/undervisningsaktiviteter, arbeidskrav og eksamen. Graden av tilrettelegging vil avhenge av utøverens nivå innenfor idretten og hvilket studium studenten har valgt.  

Studenter med toppidrettsvurdering forplikter seg til:

 1. å levere inn toppidrettsvurdering fra Olympiatoppen innenfor fastsatte frister: senest 1. mars for søknad om tidlig opptak (NB! Ettersendingsfrister), senest ved studiestart for søknad innenfor ordinære søknadsfrister.
 2. tidlig å skaffe seg oversikt over trenings- og konkurransesesong, samt semesterplaner for det aktuelle studiet etter studie-/semesterstart.
 3. å avklare behov for tilrettelegging med studieleder eller den ansatt som tar seg av slike saker for studieleder tidlig i studieåret/semesteret, eller så snart behovet for tilrettelegging oppstår.
 4. å søke om tilrettelegging der det er behov for å søke om tilrettelegging; innenfor fastsatte frister eller så snart behovet oppstår.
 5. å oppgi i søknaden om informasjon om studentstatus (studium, kull, studentstatus) kan gis fra Høgskolen i Østfold til Olympiatoppen Øst, uten å gå via deg som student. 
 6. å informere høgskolen og Olympiatoppen om toppidrettssatsingen avsluttes i løpet av studietiden.

Representant fra Olympiatoppen og/eller klubb kan delta på møter om det er ønskelig. Studenten bes oppgi om dette er ønskelig/gi tillatelse til dette i søknaden om toppidrettsvurdering til Olympiatoppen.

Olympiatoppen forplikter seg til:

 1. å foreta vurdering av søkerne innenfor fastsatte frister (1. mars eller til studiestart).
 2. å delta på felles informasjonsmøter for studenter med toppidrettsvurdering i starten av studieåret.
 3. å følge opp studenter i forhold til tilrettelegging i studiet for de toppidrettsstudentene som ønsker slik oppfølging.
 4. å arbeide for at også idrettsutøvernes klubber til en viss grad kan tilrettelegge trenings- og/eller konkurranseplan for enkeltutøvere, der dette anses som nødvendig for at toppidrett og utdanning skal kunne kombineres.

Har du spørsmål?

Olympiatoppen Øst: Eirik Hanssen

E-post: Eirik.Hanssen@olympiatoppen.no

Opptak hos Høgskolen i Østfold: 

Opptakskontoret: opptak@hiof.no

Høgskolen i Østfold: Anniken M. Hanssen

E-post: studier@hiof.no

 

 

 

Publisert 5. juni 2018 12:53 - Sist endret 21. jan. 2022 12:41