English version of this page

Slik følges du opp i prøvetiden

Alle nyansatte har 6 måneders prøvetid. Planmessig tilrettelegging og oppfølging i denne perioden vil gi deg og din leder gode forutsetninger for å oppfylle forventningene dere har til hverandre. Dette vil øke muligheten for at du og arbeidsgiver etter 6 måneder er på stø kurs mot et produktivt og langt arbeidsforhold.

Formålet med prøvetiden

Formålet med prøvetiden kan i korthet beskrives slik:

  • Sikre deg en tett oppfølging, slik at du får gode muligheter til å utføre arbeidsoppgavene dine
  • Gi deg tilstrekkelig opplæring og veiledning
  • Gi deg en reell anledning til å vurdere oss som ny arbeidsgiver
  • Gi leder en reell anledning til å vurdere om du tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet og pålitelighet

Prøvetidssamtaler

I løpet av prøvetiden skal du og din leder gjennomføre minimum tre prøvetidssamtaler. I den første samtalen skal dere avklare hvilke krav og forventninger dere har til hverandre og hvilke opplæringsbehov du har for å kunne utføre dine arbeidsoppgaver. I de påfølgende samtalene vil disse temaene være gjenstand for oppfølging.

Skjemaene for oppstartsamtalen og oppfølgingssamtalene er ment som en hjelp til deg og din leder for å kunne gjennomføre en god og forpliktende oppfølging.

Maler:

Referatene fra disse samtalene vil bli arkivert i din personalmappe.

Se personvernombudets vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA) ved bruk av skjema for oppstartssamtale og oppfølgingssamtale.

Forlengelse av prøvetiden

Dersom du i løpet av prøvetiden har hatt mye fravær som høgskolen ikke kan belastes for, har din leder anledning til å forlenge prøvetiden tilsvarende. Du vil da få en skriftlig orientering om dette.

Ny prøvetid ved ny stilling

Ved overgang fra en stilling til en annen ved høgskolen, vil du også få ny prøvetid.

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelsesfrist i prøveperioden er på 1 måned, både for deg som ansatt og for oss som arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har anledning til å si deg opp i prøvetiden hvis du:

  • ikke kan tilpasse deg arbeidet
  • ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet

En forutsetning for å anvende statsansattelovens bestemmelser om oppsigelse innenfor prøvetiden, er at du har fått nødvendig opplæring, oppfølging og vurdering av arbeidet i prøvetiden.

I praksis må dette kunne dokumenteres dersom arbeidsgiver ønsker å gå til oppsigelse i prøvetiden.

Bestemmelsen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp den ansatte etter statsansattelovens §§ 19 og 20.

 

Emneord: Nyansatt, prøvetid
Publisert 7. mars 2019 15:09 - Sist endret 19. aug. 2019 11:26