Oppsett for en skriftlig oppgave

Dette er kun anbefalinger, som en veiledning, og ikke eksakt vitenskap! Bruk skjønn og prøv å gjøre det Universelt utformet.

Marger, skrift og linjeavstand

(Blindeforbundet, u. å.; Statsped, 2021)

Maler

Bruk av maler (templates) i Word gjør det enklere å med oppsett og rask redigering. Malene gir deg ferdige oppsett for innholdsfortegnelse, tekstformatering, overskrifter, kapittelnummerering, innrykk med mer. Se hjelpesider fra Microsoft her.

Skriveflate og avsnitt

  • Første avsnitt etter overskrift er venstrestilt.
  • Avsnitt skal benyttes når en går over til å omtale noe annet (et nytt poeng eller tema), og angis systematisk ved å benytte:
    • Enten: linjeskift med innrykk av teksten på første linje (innrykksavsnitt).
    • Eller: ekstra linjeskift/blanklinje (blokkoppstilling).

Innhold og rekkefølge

En oppgave skal/kan inneholde følgende hovedelementer i denne rekkefølgen, obligatoriske elementer er merkert *). Dette er en skjematisk oversikt. Se fyldigere beskrivelse hos "Søk & Skriv".

Tittelblad *

Oppgavens tittel

Navn på forfatter(e) eller kandidatnummer Oppgavetype (f.eks. Bacheloroppgave) Institusjon, utdanning, sted, dato og år.

Eventuelt sammendrag/abstract

Innholdsfortegnelser *

Innholdsfortegnelse med sideanvisning. Nederst på arket føres antall ord i tekstdelen, f.o.m Innledning - t.o.m Konklusjon.

Eventuelt forord

Innledning *

Hoveddel *

Hoveddelen inndeles gjerne i flere under-, og under-kapitler, alt etter oppgavens lengde

Konklusjon/Oppsummering *

Referanseliste (litteraturliste) *

Se Hvordan skrive oppgave / referanseteknikk

Eventuelt vedlegg

  • Hvert vedlegg nummereres: Vedlegg 1, Vedlegg 2, osv. Vedlegg som har flere sider skal sidenummereres (pagineres) - hvert vedlegg begynner med side 1.
  • HUSK å paginere oppgaven, sett inn sidetall fra og med ark 2. Med andre ord skal ikke tittelbladet ha sideangivelse.
  • Se mer om Formelle krav til en oppgave hos "Søk & Skriv". (Søk & Skriv, 2020)

Kapitteloverskrifter

Overskrifter markeres konsekvent etter viktighet. Strukturen synliggjøres ved å benytte ulik skriftstørrelse og eventuelt ulik skrifttype for ulike overskriftsnivåer. Kapitteloverskrifter markeres med større typer (og/eller fet skrift) enn underkapitler. Strukturen synliggjøres også ved å benytte tallinndeling på overskriftene. Overskrifter angis fra venstre marg (ventrejustert); det skal ikke være punktum etter overskrifter.

I studentoppgaver er det naturlig å benytte overskrift av 1., 2. og ev. 3. rang.
Overskrift av 1. rang er kapittelnavn
Overskrift av 2. rang er hovedpunkter innenfor et kapittel, underkapitler
Overskrift av 3. rang er underpunkter innenfor hovedpunkter, under-underkapitler

Eksempler:

1.0 Overskrift av 1. rang

1.1 Overskrift av 2. rang

1.1.1 Overskrift av 3. rang

Nytt hovedkapittel, markert med overskrift av 1. rang, begynner på ny side.
(Denne regelen gjelder ikke nettsider).

Siteringer / Direkte sitat. 

(Inntil 40 ord, som er ca 3 linjer på at A4 ark.)

Sitatet settes i anførselstegn og etterfølges av parentes med henvisningen (eller fotnote). Dersom du siterer en nettside eller annet materiale som ikke har sidetall, oppgir du avsnittsnummer, tidsanmerkning el. som gjør det lettere for leseren å finne igjen sitatet.

Eksempel (APA 6th):

Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten."Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt" (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er [...]

Lange sitat

(Over 40 ord, cirka 3 linjer på et A4 ark)

I parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Sitatet settes i et eget avsnitt med innrykk. Man kan også velge en font mindre skrifttype enn i hovedteksten. 

Eksempel (APA 6th):
Boplikten har de senere årene vært gjenstand for mye diskusjon, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. Det har her blant annet blitt påpekt at politisk regulering ikke alltid fører til økt velferd for de mange:  

Boplikt kan være et eksempel som bekrefter at den samlede velferden i samfunnet blir mindre. De ønskede resultatene kommunen oppnår med boplikt, er samlet sett svært små. Hensikten med boplikt er å få et bedre bomiljø, flere bebodde hus med lys i vinduene på mørke vinterkvelder. Dagens teknikk resulterer i at det lyser mest i vinduene hos dem som misligholder boplikten og som har vond samvittighet for at de ikke bor der. (Aanesland & Holm, 2002, s. 84)

Slik løftes det frem argumenter som...   

Parafrasering (omskriving)

Å parafrasere er å skrive om med egne ord. Mange synes at dette flyter bedre i teksten. Dersom du har brukt en bestemt side, sier APA manualen at du bør oppgi sidetall*.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er...

*Her er det ulike faglige tradisjoner, snakk med faglærer

Referanseliste 

Bllindeforbundet. (u.å). Bli lesbar. Hentet 2. mai 2021. 
     https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/bli-lesbar/font-skrift

Blindeforbundet. (u.å.). Universell utforming. Hentet 2. mai 2021                             
      https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming 

Kildekompasset (2017). APA FAQ. Hentet fra http://kildekompasset.no/apa-faq.aspx#0

Statped. (2020). Universell utforming av dokumenter. Statlig spesialpedagogisk tjeneste.
     Hentet 3. mai 2021 https://www.statped.no/temaer/universell-utforming/universell-utforming-av-dokumenter/ 

Søk & Skriv (2020). Skriving. Hentet fra https://sokogskriv.no/skriving/ 

Publisert 25. sep. 2019 13:55 - Sist endret 4. juni 2021 00:08