Utdanningskvalitetsutvalget

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) har en sentral rolle i høgskolens systematiske kvalitetsarbeid og er et strategisk og rådgivende utvalg for rektor. Utvalget skal bidra til at høgskolens studieprogrammer har høy kvalitet og reflekterer høgskolens satsinger. Utvalget skal ha tett kobling til programutvalgene.

 

Mandat

UKU skal:

 • bidra til at høgskolens studieprogrammer har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, forskningsbaserte og reflekterer høgskolens satsinger.
 • følge opp utdanningskvalitetsarbeidet i henhold til høgskolens kvalitetssystem og gi innspill til kvalitetsutvikling.
 • gi innspill til høgskolens årlige kvalitetsrapport.
 • bidra til videreutvikling av mobilitet og internasjonalisering i høgskolens gradsstudier.
 • identifisere utdanningsfaglige utfordringer og gi råd om utviklingsarbeid på institusjonsnivå.
 • være en pådriver for å videreutvikle studieprogramledelse.
 • være høringsinstans for saker knyttet til utdanningsspørsmål.
 • dele ut høgskolens årlige pris for utdanningskvalitet til ansatte.
 • arrangere fagdager om utdanningskvalitet.

UKU skal ta initiativ til å fremme saker om utdanningskvalitet og behandle saker som foreslås av Studentparlamentet og programutvalgene. UKU skal holdes orientert om saker som behandles i programutvalgene og kan nedsette arbeidsgrupper for å arbeide med prioriterte områder innen utdanningskvalitet.

Sammensetning og funksjonstid

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

 • prorektor for utdanning
 • prodekan for utdanning fra hvert fakultet
 • en studieprogramansvarlig fra hvert fakultet (inkludert Akademi for scenekunst)
 • to studentrepresentanter (hvorav én representant fra Studentparlamentets arbeidsutvalg)
 • studiedirektør
 • kvalitetsrådgiver for utdanning
 • en representant fra biblioteket
 • en representant fra Seksjon for internasjonalisering og opptak
 • en representant fra Seksjon for pedagogisk utvikling og læring

Rektor oppnevner medlemmer til UKU, for en periode på fire år. Studentrepresentantene oppnevnes av Studentparlamentet for ett år av gangen. Alle utvalgets medlemmer skal ha en personlig vara.

Medlemmer 2021-2025

 • Annette Veberg Dahl, prorektor for utdanning (leder)
 • Kirsti Lauvli Andersen, prodekan for utdanning, Fakultet for helse, velferd og organisasjon (nestleder)
 • Kjersti B Jacobsen, prodekan for utdanning, Fakultet for lærerutdanninger og språk
 • Trond Løvereide, prodekan for utdanning, Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
 • Christian Bermudez Aguilar, rådgiver ved Akademi for scenekunst
 • Lin Elisabet Sandhaug Ramberg, programleder ved Fakultet for lærerutdanninger og språk
 • Hege Simensen, studieprogramansvarlig ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon
 • Erlend Sand Aas, studieprogramansvarlig ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
 • Frid Sandmoe, avdelingsdirektør, Avdeling for studieadministrasjon
 • Hedvig Maria Bergem, seniorrådgiver, Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling
 • Anne-Lise Eng, universitetsbibliotekar, Biblioteket
 • Laila Fagerdal, rådgiver, Seksjon for internasjonalisering og opptak
 • Håkon Naasen Tandberg, Seksjonssjef, Seksjon for pedagogisk utvikling og læring

Studentparlamentet oppnevner to studentrepresentanter for ett år av gangen.

Saksbehandling og møtefrekvens

Prorektor for utdanning leder utvalget og oppnevner en nestleder blant de undervisnings- og forskningstilsatte. Avdeling for studieadministrasjon innehar sekretariatsfunksjon og forbereder utvalgssaker i samråd med prorektor.
Utvalget skal avholde minimum ett møte per semester. Møtene skal dokumenteres med innkalling og referat arkivert i høgskolens sak- og arkivsystem.

 

Mandatet er sist oppdatert juli 2021.

Publisert 2. aug. 2021 14:42 - Sist endret 8. feb. 2022 14:19