Kirsti Lauvli Andersen

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
English version of this page Stilling
Prodekan utdanning
Kontakt
+4769608693
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-119B

Arbeidsområder

Jeg er prodekan utdanning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (75% stilling) med følgende ansvarsoppgaver:

 •  Bidra til å sikre at utdanningenes innretning og innhold er i tråd med høgskolens strategi, samfunnets og studentenes behov
 • Lede fakultetets strategiske arbeid med studieporteføljen, og gi råd til dekanen i saker av relevans for studietilbud og portefølje
 • Stimulere fagmiljøene til utvikling, utprøving og evaluering av nye undervisningsmetoder og læringsformer, også på tvers av fakultets- og instituttgrenser
 • Styrke utdanningssamarbeidet internt på fakultetet, på tvers av fakultetene og i samarbeid med eksterne aktører
 • Lede fakultetets arbeid med intern og ekstern akkreditering og re-akkreditering av fakultetets studietilbud
 • Lede det organiserte kvalitetsarbeidet ved fakultetet, i henhold til kvalitetssystemet ved høgskolen, og samarbeide med prorektor for utdanning, øvrige prodekaner for utdanning og Seksjon for pedagogisk utvikling og læring om utvikling av undervisningskvalitet og læringsmiljø ved HiØ
 • Stimulere til økt internasjonalisering av utdanningene og være ansvarlig for fakultetets strategiske arbeid på dette området
 • Utvikle og koordinere fakultetets og høgskolens satsing på etter- og videreutdanning

Bakgrunn

Jeg er førstelektor med hovedfokus på studiekvalitet og kvalitet i helsetjenesten. Utdannet sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap fra UiO.  Jeg har mange års erfaring som fagansatt i sykepleierutdanninger med ansvar for undervisning og fagkoordinering.

 

Publikasjoner

 • Kirchhoff, Jörg W; Marks, Abigail; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). The Impact of Information and Communication Technology on Doctors’ and Registered Nurses’ Working Conditions and Clinical Work – A Cross-Sectional Study in a Norwegian Hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 2021(14), s. 2941–2949. doi: 10.2147/JMDH.S327669.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11. doi: 10.2147/JMDH.S176630. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: "medarbeidere" i ukjent tjenesteterreng. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 11(2), s. 158–165. doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57818.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 10(4), s. 362–370. doi: 10.4220/sykepleienf.2015.56001.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Betydningen av sosiale nettverk og kvalitet på pleien for opplevelse av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 5(3), s. 266–282.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2015). Being “on the alert” and “a forced volunteer”: a qualitative study of the invisible care provided by the next of kin of patients with chronic heart failure. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. s. 271–277. doi: 10.2147/JMDH.S82239.
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2007). Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS) : velegnet for å undersøke norske populasjoner? Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS)- suitable for studies of Norwegian populations? Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. 9(2), s. 3–15.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket? Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005. Høgskolen i Østfold. s. 37–52.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Helgesen, Ann Karin (2021). CApacity Building in Nursing Education in Indonesia - CABNEI: Educational philosophy and views of learning and teaching.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Social support at work.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende og den usynlige omsorgen.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Bjørkquist, Catharina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin & Kirchhoff, Jörg W [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Den ensomme pasient.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2015). Pårørende som medvandrere i et uklart tjenesteterreng.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Inspirasjon for kvinner, veien videre.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2014). "Syk og hjemmeboende - de pårørendes erfaringer med helsevesenets informasjon og samhandling".
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli & Bjørnstad, Eivind (2014). Kvalitet i hjemmesykepleien ut fra pasientens perspektiv.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients, their experiences and needs for information and co-operation with health care workers.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Ensomhet blant mottakere av hjemmesykepleie.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Kirchhoff, Jörg W (2013). Ensomhet blant brukere av hjemmesykepleien.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Karlsen, Heidi & Johansen, Siv Groth (2013). Helsehus, MLMS, USK eller intermediæravdeling ? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2012). Tilpasning til fremtidens spesialisthelsetjeneste.
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Nilsen, Sigurd Roger (2012). Tilpasning til framtidens spesialisthelsetjeneste.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2010). Lazarus og Folkman (Prosesser i stressmestring).
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Tvete, Anne Regine (2010). Varig livsstilsendring,- er det mulig?
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?
 • Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Johansen, Siv Groth & Karlsen, Heidi (2013). Når samhandling kreves: et helsevesen i endring krever ny kompetanse. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-426-4.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2009). Godt nok forberedt for praksis? : sykepleierstudenters forberedthet og opplevelse av mestring i praktiske prosedyrer. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252802.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252307.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 26. juli 2021 11:13