IT-studenter ved HiØ blant de mest fornøyde

Resultatene fra NOKUT sin undersøkelse Studiebarometeret som ble offentliggjort i dag, viser at studentene som tar en mastergrad innen IT er blant de mest fornøyde.
IT-masterstudenter_2018.jpg

Studenter ved Master i Applied Computer Science ved HiØ, er blant de mest fornøyde i Studiebarometerundersøkelsen 2017. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

Undersøkelsen tar for seg temaer om studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning, vurderingsformer, læringsutbytte, studieinnsats, medvirkning, samt praksis.

– Studiebarometeret gjør det mulig for studenter å sammenligne eget studieprogram med tilsvarende studieprogrammer ved andre norske læresteder. Studentene ved HiØ kan dermed i felleskap med studenter i hele Norge være med på å fortelle hva studentene mener kjennetegner god kvalitet i høyere utdanninger, løfte fram studier hvor man får dette til, og peke på felles utfordringer studenter står ovenfor, sier Beth Linde, studiedirektør ved Høgskolen i Østfold.

– HiØ hadde en generell svarprosent  i undersøkelsen på 63 prosent mot landsgjennomsnittet som var på 48 prosent. Undersøkelsen er viktig for oss. Den gir oss en unik mulighet til å se hva studentene er fornøyde med og hvilke områder der vi har et forbedringspotensial, sier Linde.

 IT-studenter gir gode tilbakemeldinger

Svarene fra studentene som tar en Master i Applied Computer Science viser at de er meget godt fornøyde både med læringsmiljøet og studieprogrammets evne til å inspirere. De er også svært fornøyde relevansen studiet har for arbeidslivet.

– Det er alltid hyggelig å få gode tilbakemeldinger fra studentene. Vi jobber hard og kontinuerlig for å tilby god forskningsbasert undervisning på alle undervisningsnivåer.  Ved våre masterstudier har vi en mangeårig tradisjon for å involvere våre studenter direkte i avdelingens forskningsaktivitet, og vi tror dette er én av grunnene til det gode studiemiljøet og den gode responsen fra studentene, sier dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi, Harald Holone.

– Høsten 2017 hadde vi rekordopptak til masterstudiene, og vi regner med fortsatt oppgang i søkertallene i 2018.  Masterstudiet Applied Computer Science er skreddersydd for å være relevant for kandidater som skal ut og bidra til det store digitaliseringsprosjektet som skjer i samfunnet rundt oss, og er åpent både for heltids- og deltidsstudenter.  Det er også internasjonalt orientert, og all undervisning skjer på engelsk, forteller Holone.

Studentene ved Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap er også svært fornøyde. Studiebarometeret viser at studiet er et av fem studieprogrammer i Norge som studentene er mest fornøyde med. Studentene ved dette studiet har gitt tilbakemeldinger over flere år at de er svært fornøyde med studiets relevans for arbeidslivet, undervisning og veiledning samt medvirkningsmulighet, for å nevne noe.

Topp-fornøyde studenter ved Akademi for scenekunst

– Jeg vil gjerne også løfte frem våre studenter ved Akademi for scenekunst. Her har vi et unikt studietilbud og studentene gir topp-karakter på de fleste punkter i undersøkelsen, forteller studiedirektøren. De rapporterer at de er veldig fornøyde med læringsmiljø, eget engasjement, undervisning og organisering av studieprogrammet, sier studiedirektøren.

Ingen av studentene er i tvil om at de har valgt rett studiet, kommer det frem i undersøkelsen.

– Dette er hyggelige tilbakemeldinger. Akademi for scenekunst er en avdeling der vi har utvidet studietilbudet betraktelig de siste årene. I år starter vi opp en ny master i performance, kun få år etter vi startet opp en master i scenografi, sier Linde.

Alt i alt fornøyde med sine studievalg

Undersøkelsen viser at studentene ved HiØ går på det studieprogrammet de aller helst vil gå på og er alt i alt ganske tilfreds med kvaliteten på programmet.

Videre viser den at studentene opplever studieprogrammet som svært arbeidslivsrelevant og at utdanningen gir viktig kompetanse i arbeidslivet og gode jobbmuligheter.

– Vi er svært opptatt av å tilby en studieportefølje som møter arbeidslivets behov for kompetanse framover og studentenes preferanser. Derfor er vi glade for at vi scorer høyt på disse tingene, understreker Linde.

Vil bli bedre på digitalisering og internasjonalisering

Studentene som har deltatt i undersøkelsen gir tilbakemelding på at det i varierende grad benyttes digitale hjelpemidler i undervisningen og at slike hjelpemidler benyttes i ulik grad i studieprogrammet de går på.

Studiedirektøren kan fortelle at høgskolen satser på digitalisering og økt fleksibilitet av studietilbudene.

– Dette er et viktig område for HiØ. Vi har allerede flere prosjekter som er godt i gang for å styrke oss innenfor digitalisering. Blant annet har vi satt i gang prosjekter som for eksempel skal utvikle forskjellige former for opptak av undervisning og bruk av digitale verktøy i forhold til tilbakemelding på studentarbeider, forteller studiedirektøren.

Linde forteller at høgskolen nå gjør et omfattende arbeid med å innføre digital eksamen og at det hvert år tilbys kompetansehevende utdanning i høgskolepedagogikk og bruk av digitale verktøy og medier i undervisningen for de ansatte i undervisnings og forskningsstillinger. Det er også en arbeidsgruppe i gang som utreder om det er behov for oppretting av et læringsstøttesenter for ansatte og studenter.

Internasjonalisering er også et eget punkt i undersøkelsen. Her svare studentene på ulike påstander om utveksling utenfor Norge. Noen av tilbakemeldingene er at det er mangel på oppmuntring og motivasjon til å reise utenlands.

– Ved de fleste av våre studier tilbyr vi mulighet til å reise på utveksling. Vi ser at vi har et forbedringspotensial i forhold til å informere tidligere og bedre om hvilke muligheter som ligger der. Og ikke minst i større grad oppmuntre til en slik utveksling, sier Linde.

Hun sier videre at de er viktig å gi studentene mulighet til å få et internasjonalt perspektiv. Og vil derfor vurdere å gi studentene informasjonen om mulighetene tidligere enn de får i dag.

– Undersøkelsen foretas blant studenter på tredje semester, og det er først i senere semester at de fleste kan utveksle. De som svarer i undersøkelsen har dermed ikke fått informasjon om mulighetene enda, forklarer studiedirektøren.

Fakta om Studiebarometeret

  • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til NOKUT i 2012: Gjennomføre en nasjonal studentundersøkelse om norske studenters oppfatning av studiekvalitet i høyere utdanning
  • Om lag 31 000 studenter svarte på undersøkelsen på landsbasis, noe som utgjør en svarprosent på 48 prosent. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra i fjor.
  • Studenter på alle bachelor- og mastergradsprogram deltar
  • Nettportal der resultatene presenteres per program: www.studiebarometeret.no
  • Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 2013

 

 

Publisert 5. feb. 2018 00:00 - Sist endret 9. feb. 2018 07:11