Forhandlinger på særlige grunnlag

Dersom det har skjedd vesentlige endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder, kan du be om justering av lønn på særlige grunnlag, jf. Hovedtariffavtalenes punkt 2.5.3. Forhandlingene blir normalt gjennomført to ganger per år.

Når kan du fremme krav?

Du kan fremme krav dersom det:

1 a) har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/arbeidstakernes lønn.

b) er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering.

c) er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.
 

2) Etter avtale med de tillitsvalgte kan det gis tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller gruppe arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

3) Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om å få endret:

 • stillingskode
 • kronetillegg eller lønnstrinn

For ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS kan det også søkes om tilleggsansiennitet.

Hvordan skal du søke?

 1. Bruk søknadsskjema HTA 2.5.3 - Særlige grunnlag (.docx).
 2. Fyll ut Del 1 av søknadsskjemaet. Sørg for at alle felter er fylt ut og at begrunnelse er relatert til kravet du stiller.
 3. Send søknadsskjemaet til
  1. din tillitsvalgt med kopi til din nærmeste leder (Organiserte)
  2. din nærmeste leder (Uorganiserte)

Frister - høsten 2019

Dato Aktivitet Hvem
13. november

Siste frist for innsending av søknad.

Søknad sendes til lokal tillitsvalgt med kopi til nærmeste leder (uorganiserte sender direkte til leder)

Ansatt
20. november Fagforeningene sender krav videre til nærmeste leder med evt. utfyllende anbefaling. HR ved Inger Lise Røsnæs informeres om oversendte krav. Tillitsvalgt
27. november

Kravet med anbefalinger registreres i P360 som et internt notat med oppfølging:

Mottaker: Inger Lise Røsnæs, HR
Saksnummer: 19/01485
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 23 første ledd
Tilgangsgruppe: Personal - Lønnsforhandlinger

Leder
4. desember Forhandlinger etter HTA 2.5.3 Partene

Forhandlingsparter

Hovedtillitsvalgte og NITO
Forhandlingsutvalg fra arbeidsgiver:

 • HR-direktør Gaute Storås (leder)
 • Fungerende prorektor Annette Veberg Dahl
 • Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen
 • Økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad
 • HR-rådgiver Inger Lise Røsnæs

 

Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 30. sep. 2019 14:59