Overtid

Overtidsarbeid skal alltid være pålagt og forhåndsavtalt med leder. Overtid skal ikke være en fast ordning og kan kun pålegges når særlige tilfeller inntreffer, for eksempel ved uforutsette hendelser, forfall blant arbeidstakerne, ved uventet arbeidspress eller i forbindelse med sesongmessige svingninger.

Når er overtid tillatt

Overtid er kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Med andre ord kan ikke overtid brukes som en fast ordning.

Med «særlig og tidsavgrenset behov» menes det for eksempel:

 • fravær som gir underbemanning og forstyrrer den daglige driften
 • fare for at anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade
 • uventet arbeidspress
 • særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Overtidsarbeidet skal alltid være pålagt og skriftlig avtalt før arbeidet starter, se avtaler nedenfor.

Hvor mye overtid kan pålegges

Ved høgskolen har man inngått avtale med de hovedtillitsvalgte om følgende begrensinger for overtidsarbeid:

 • 20 timer i løpet av sju dager
 • 50 timer i fire sammenhengende uker
 • 300 timer innenfor en periode på 52 uker

Samlet arbeidstid (normalarbeidstid + overtid) må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer.

Lovbestemte hviletider

Ansatte skal sikres

 • 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
 • 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager
 • Det er ikke anledning til å jobbe to sammenhengende søndager/helgedager

Overtidsbetaling

For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen tilsvarende

 • 50 % tillegg (morgen- og ettermiddag)
 • 100 % tillegg fra kl. 20:00 og 06:00 på hverdager
 • 100 % tillegg på lørdager, søndager og helgedager og etter kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag.

I tillegg utbetales et kronetillegg på kr 55,- per time i tidsrommet lørdag 00:00 til søndag 24:00.

Overtid med avspasering

I enkelte tilfeller kan leder og ansatt avtale at pålagt overtid kan avspaseres time for time. I slike tilfeller vil den ansatte få utbetalt differansen mellom ordinær timelønn og overtidsbetalingen.

Overtid for deg i deltidsstilling

Ansatte i deltidsstillinger kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid pr dag og overtidsarbeidet er pålagt. For arbeid på dager som etter avtale er fridager, kan det bare gis overtidsbetaling for timer utover normalarbeidsdagen.

Slik registrerer du overtid

 1. Leder og ansatt inngår skriftlig avtale om pålagt overtid
  • Den ansatte skal ha ett eksemplar av avtalen
  • Arbeidsgivers eksemplar arkiveres i personalmappen med kopi til Seksjon for lønn
 2. Den ansatte registrer og lever timelister
  1. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling registrer og leverer timelister, se timelister nedenfor. Timelistene leveres så snart overtidsarbeidet er utført, og senest innen en måned. Dersom arbeidet pågår over lengere tid, skal timelisten leveres månedlig.
   Timelisten sendes til Seksjon for lønn (lonn@hiof.no)
  2. Ansatte i teknisk- administrative stillinger registrerer timene i DFØ-app/SAP-portal. Bruk fremmøtetype: Overtid mot utbetaling eller Overtid med avspasering. Timene godkjennes av leder før utbetaling
 3. Overtid utbetales sammen med lønn, avhengig av når leder godkjenner timene.

Avtaler og timelister

Gjelder for stillingstype

Avtaler og timelister

Undervisnings- og forskerstilling

Teknisk- administrative stillinger

Kilder og lovverk

Bruk av overtid og utbetaling av overtidsgodtgjøring er regulert ved lov, tariffavtaler og særlige bestemmelser.

Emneord: overtid
Publisert 30. apr. 2018 14:08 - Sist endret 6. jan. 2020 16:03