Lønnsutbetalinger

Utbetaling av lønn

For deg med fast lønn

Lønnen utbetales den 12. i måneden eller nærmeste virkedag forut hvis den 12. ikke faller på en virkedag.

For deg som er timelønnet eller på honorar

Er du sensor, gjesteforeleser, eksamensvakt eller har andre korttidsoppdrag, vil du få utbetalt lønn etter innleverte og godkjente timelister/kontrakter.

Lønn kan utbetales to ganger per måned. Utbetalingene skjer medio og ultimo hver måned.

Lønnsslipp og årsoppgave

Ansatte med tilgang til SAP Portal vil få lønnsslipper og årsoppgave i portalen under Lønn. Lønnsslippen er tilgjengelig fra den 12. i måneden.

Andre ansatte vil få lønnslipp og årsoppgave i Altinn. Utenlandske statsborgere uten norsk person-/D-nummer vil få tilsendt dette per post.

Lønnsforskudd og lønnslån

Forskudd for nyansatte

Lønn utbetales den 12. i hver måned. Nyansatte som begynner for sent til å motta ordinær lønn i første tjenestemåned, kan søke om lønnsforskudd. Forskuddsutbetaling av lønn forutsetter imidlertid at den nyansatte faktisk har tiltrådt stillingen. Lønnsforskuddet trekkes ved første ordinære lønnsutbetaling eller etter nærmere avtale.

Forskudd på feriepenger

Lønnsforskudd på ferielønn kan utbetales, hvis ferien tas ut før ordinær ferielønn utbetales. Lønnsforskuddet trekkes som hovedregel i juni eller etter nærmere avtale.

Andre forskudd

I særskilte tilfeller kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd. Søknad med dokumentasjon kreves. Lønnsforskuddet trekkes ved neste ordinære lønnsutbetaling eller etter nærmere avtale.

Søknadsskjema

Søknad om lønnsforskudd innvilges av leder for driftsenheten. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetaling.

Publisert 3. mai 2018 14:30 - Sist endret 15. mai 2018 11:01