Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet

Fra høsten 2010 satte Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, i gang et toårig forsøk med fremmedspråk på 6. og 7. trinn. Hensikten med forsøket var å høste bredere erfaring med innhold i fremmedspråkopplæring på disse trinnene og gi grunnlag for vurdering ved en eventuell framtidig timetallsutvidelse.

Om forsøket med fremmedspråk på 6.-7. trinn

Kommunene, fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet har stått for utvelgelsen av skoler som ønsker å delta i prosjektet. Forsøket omfatter 74 skoler med til sammen rundt 100 elevgrupper. Skoler og kommuner fra ulike deler av landet er representert. Forsøket gjennomføres med gjennomsnittlig 2 timer (à 60 min.) per uke og omfatter elever som begynte på 6. trinn høsten 2010 og fortsetter på 7. trinn høsten 2011. En foreløpig læreplan legges til grunn for forsøket. Skolene tilbys faglig støtte i forsøksperioden, og det er utviklet et desentralisert kompetansehevingstilbud i fremmedspråk for barnetrinnet. Forsøket skal evalueres gjennom følgeforskning.

Hvilke språk som tilbys varierer fra skole til skole, men ved utvelgelsen av skoler har mulighet for kontinuitet for elevene når de begynner på ungdomstrinnet vært ett av kriteriene. De fleste deltakerskolene tilbyr fransk, spansk og/eller tysk, men også russisk og mandarin er representert med elevgrupper i forsøket. Det er opp til skolene om de vil gjennomføre forsøket med opplæring i ett språk (progresjonsmodell) eller gi smakebiter fra flere språk (introduksjonsmodell). En oversikt over hvilke språk og modeller den enkelte skole har valgt finnes under Deltakerskoler i menyen til venstre.

Når det gjelder kompetansehevingstilbudet for lærerne som deltar i forsøket har Fremmedspråksenteret inngått samarbeid med NTNU og Høgskolen i Østfold, som sammen har fått ansvar for å utvikle opplegg og studieplaner for etterutdanning med forslag til materiell og nettressurser, samt sørge for innspill til tekniske løsninger for veiledning. Etterutdanningen består av en kombinasjon av metodikkmoduler, læreplanspesifikke elementer og moduler for språklig oppdatering. Det forutsettes at lærerne som deltar har ferdigheter i det relevante språket tilsvarende minst 30 studiepoeng. Selve kursingen av språklærerne organiseres i to regioner, og NTNU og Høgskolen i Østfold har fått ansvar for gjennomføring av kursene. Kompetansehevingstilbudet startet opp høsten 2010.

Fremmedspråksenteret har fått i oppdrag å gjøre oversikter over nødvendige læringsressurser tilgjengelig for de deltakende skolene. Senteret har i den forbindelse utarbeidet oversikter over norskutviklede og utenlandske læremidler for fransk, spansk, tysk og russisk på barnetrinnet. Disse oversiktene finner du HER.

Starten på forsøket ble markert med en oppstartskonferanse for involverte deltakere den 10. september på Thon Hotel Opera i Oslo. Mer informasjon om konferansen finnes i menyen til venstre.

For mer informasjon om forsøket, se:

Første delrapport fra Telemarksforking-Notodden, publisert 2006

Andre delrapport fra Telemarksforsking-Notodden, publisert 2006

Sluttrapport fra Telemarksforsking-Notodden, publisert 2007

Første delrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, publisert 2011

Andre delrapport fra SINTEF Teknologi og samfunn, publisert 2012

Sluttrapport - to år med fremmedspråk, publisert 04. februar 2013

 

Anbefalt litteratur

Artikler:
Drew, I., Hasselgren, A. (2008): "Young language learner (YLL) research: An overview of some international and national approaches" in Acta Didactica Norge, vol. 2, nr. 1, art. 5

Vold, E., Doetjes, G. (2010): "Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag"

Bøker:
Kirsch, C. (2008): Teaching Foreign Languages in the Primary School.
London, Continuum.


Rapporter:
Speitz, H., Simonsen, T., Streitlien, Å. (2007): Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk". Sluttrapport. Rapport 03/2007


Permer:
Mikalsen, M.-L., Simonsen, T. (2008): Lærerhåndbok. Europeisk språkperm 6 - 12
http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=14816

Utdanningsdirektoratet: Europeisk språkperm 6 - 12
http://www.fremmedspraksenteret.no/elp

Publisert 2. aug. 2018 13:35 - Sist endret 17. sep. 2020 13:53