El reciclaje y el cambio climático

Trinn: Nivå I. Tema: Bærekraftig utvikling. Tid: Én undervisningsøkt

Kort beskrivelse

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Målet med dette opplegget er at elevene skal bli kjent med det klassiske resirkuleringssystemet i Spania, samtidig som vi vil bidra til at de øker sin bevisstheten om miljøet. For å oppnå dette har vi valgt å bruke autentiske tekster hvor noen ungdommer snakker om forurensing og foreslår ulike tiltak for å være mer miljøbevisste.

 

Kompetansemål

Fremmedspråk
Kommunikasjon

 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • presentere ulike emner muntlig
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

Naturfag (etter 10. årstrinn)
Mangfold i naturen

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak

Læringsmål

Etter økten skal elevene kunne

 • Elevene skal være i stand til åForstå og bruke en rekke ord tilknyttet temaet «søppelsortering»
 • Bruke strukturene «hay que» og «tener que» for å uttrykke forpliktelse
 • Forstå hovedinnholdet i autentiske tekster som handler om klimaendringer
 • Være i stand til å svare muntlig og skriftlig på spørsmål tilknyttet dette temaet

Ressurser

Lenker

Vedlegg

Forberedelser

Opplegget kan brukes i forbindelse med temaer i læreboken som dekker samme innhold eller brukes isolert da innholdet starter med det mest grunnleggende og øker vanskelighetsgraden gradvis.

Plan for opplegget

Engasjere

Læreren deler ut vedlegget og ber elevene om å se på oppgave I – Palabras importantes før han/hun informerer om temaet. Meningen er at elevene skal finne ut dette selv. Målet med denne oppvarmingsoppgaven er å avdekke forkunnskaper og knytte lærestoffet til eksisterende kunnskap.

Utforske/Forklare

 • Oppgave II inneholder praktisk informasjon om resirkuleringssystemet i Spania. Her skal elevene lære hvordan man sorterer søppel der.
 • Oppgave III er online. Her tar elevene i bruk de ordene de har lært til nå for å løse oppgaven.
 • I oppgave IV vises og forklares den grammatiske strukturen («hay que» vs. «tener que») som elevene har møtt implisitt i undervisningsopplegget fram til nå. Vi foreslår tre ulike og korte oppgaver for å trene mer på disse strukturene. Læreren sjekker alltid at svarene er riktige.
 • Oppgave V kan bidra til at elevene gjør nye erfaringer gjennom å utforske. De skal jobbe for å finne løsninger på noen spørsmål, samtidig som de ser på likheter og ulikheter mellom Spania og Norge.
 • Oppgave VI tar utgangspunkt i en autentisk tekst (side 28-29).
 • For å gjøre det enklere for elevene å jobbe med teksten, har vi delt oppgavene inn etter lesefasene
 1. før lesing: arbeidsarket inneholder to lister med viktig vokabular. Den første listen inneholder begreper som læreren hjelper dem med å forstå. Den andre listen inneholder en rekke forslag som kan bidra til å redusere forurensning. For hvert forslag finnes det en passende illustrasjon som kan hjelpe elevene med forståelsen.  
 2. etter lesing: i arbeidsarket foreslås to oppgaver. Den første oppgaven kan være felles, mens den andre oppgaven er mer utfordrende på grunn av at elevene blir bedt om å forklare problematikk på målspråket (alltid med utgangspunkt i teksten).
 • Opplegget avsluttes med en egenvurdering hvor hver elev individuelt skal vurdere eget læringsutbytte. Elevene kan gjerne gi tilbakemelding i forhold til måloppnåelse.  

Refleksjon og vurdering

Vurdering

Oppgavene som er flettet inn i løpet av opplegget gjør det mulig for elever og lærer å sjekke kunnskaper og temaforståelse underveis.
Opplegget avsluttes med en egenvurdering som skal gjøre elevene bevisste på hva de har lært underveis.

Oppfølging

Utvide

I undervisningsopplegget «Bærekraftig utvikling – en spørreundersøkelse» tas temaet videre og elevene tar i bruk det de har lært her for å lage en egen spørreundersøkelse som de så analysere og presenterer resultatene fra.

Idé og utarbeidelse

Natali Seguí Schimpke, © Fremmedspråksenteret

Publisert 20. feb. 2020 10:48 - Sist endret 18. feb. 2021 15:35