L’eau dans tous ses états !

Kort beskrivelse

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Vann er en betingelse for alt liv og likevel har det blitt en stor selvfølge for mange. I dette opplegget skal elevene lære mer om vann og hvor viktig vannet er. Gjennom digitale og interaktive aktiviteter, engasjeres elevene i dette miljørelaterte temaet. I tillegg til kommunikasjon på fransk, lærer de hvordan man selv kan bidra til å spare vann og opptre bærekraftig.

Kompetansemål

Fremmedspråk

Kommunikasjon

 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet

Naturfag (10.trinn)

Mangfold i naturen

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Læringsmål 

Etter økten skal elevene

 • Kjenne til vannets tre former og kunne gi eksempler
 • Kjenne til noen tall knyttet til vann
 • Forstå noen ordtak med ordet vann
 • Kunne lage setninger med personbøyd verb i presens, verb i infinitiv etter «il faut» eller «pour» og verb i presens partisipp etter «en»
 • Kunne muntlig og skriftlig foreslå tiltak som kan være vannbesparende

Ressurser

Lenker

Vedlegg

Forberedelser

Lærer

 • Finne fram til og undersøke nettressursene
 • Gjøre seg kjent med opplegget
 • Elevene trenger tilgang til datamaskiner og internett, samt hørepropper (om elevene ikke har egne PCer, kan oppgavene løses i plenum med projektor og utskrift av spørsmålene)

Plan for opplegget

Aller først spør læreren hvordan man sier vann på fransk. Elevene sier gloser de knytter til vann på fransk.
Deretter gjøres læringsmålene kjent for elevene.

5E_modellen_engasjere_150.jpgEngasjere

 • For å lære og befeste vokabular omkring vann, jobber elevene med det interaktive nettspillet L’eau dans tous ses états!   
 • Faglig sterke elever kan i tillegg fordype seg i vannets kretsløp, ved å se på animasjonen Rien ne se perdrien ne se crée.

5E_modellen_utforske_150.jpgUtforske

 • Læreren presenterer problemstillingen overfor elevene: «Pourquoi faut-il économiser l’eau ?». For å finne ut hvor viktig vannet er og hvorfor man bør være sparsom med vannet, viser læreren videoen 1 jour, 1 question – Pourquoi faut-il économiser l’eau? , men uten lyd. Elevene fokuserer dermed først på den visuelle informasjonen de får fra bilder og tekst.
 • I plenum leses spørsmålene fra Google-skjemaet «1 jour, 1 question – Sur l’eau»  knyttet til videoen. Spørsmålene besvares ikke ennå, denne gjennomgangen skal veilede elevenes i deres lyttestrategi.
 • Elevene åpner Google Chrome- eller Firefox-nettleseren og skriver inn adressen til Google-skjemaet: http://goo.gl/forms/KpVbx92nVX  (vi har opplevd problemer med rutenettet i flervalgsoppgavene i nettleseren Internet Explorer). Elevene jobber individuelt med hver sin datamaskin. De ser på videoen (nå med lyd) og besvarer spørsmålene.

5E_modellen_forklare_150.jpgForklare

 • Fordelen med Google Skjemaer er at alle svarene samles når man trykker på «Afficher les réponses précédentes/Se tidligere svar» etter å ha svart. Sammendraget av svarene diskuteres til man kommer til enighet om hva som er riktig - se eventuelt Vedlegg 2  for fasit (blant svarene kan det forekomme svar fra andre klasser som har deltatt, men svarskjemaet vil med jevne mellomrom tømmes fra Fremmedspråksenterets side). Man sjekker i plenum at setningene fra de to åpne spørsmålene (nr. 2 og 5) følger de angitte reglene:
  on a besoin d'eau pour....(+ verbe à l'infinitif)
  on utilise de l'eau quand on....(+ verbe conjugué au présent)
  on économise l'eau en....(+ participe présent)
  il faut (+ verbe à l'infinitif)
 • Læreren stiller igjen spørsmålet fra problemstillingen: « Pourquoi faut-il économiser l’eau ?». Elevene bruker sammendraget til å svare på problemstillingen muntlig i plenum.
 • Med utgangspunkt i sammendraget av svarene, fullfører elevene påstanden: «Dans la classe XX, les élèves économisent l’eau: …». Læreren noterer klassens vannbesparende tiltak fortløpende i et Word-dokument og skriver det ut i A3-format. Plakaten signeres av alle elever og henges opp i klasserommet. Nettsiden Economisez l’eau kan være til hjelp (se også undervisningsopplegget Les changements climatiques et le développement durable )

Utvide

 • For å utvide ordforrådet og forståelsen av noen ordtak med ordet «vann», skal elevene teste seg på quizen Les expressions francaises avec le mot ‘eau’ . I plenum går man gjennom svarene og forklaringen av ordtakene (Klikk på «Voir les résultats» og skroll ned). For å vurdere seg selv kan elevene ta quizen en gang til. Elevene som får mindre enn 80% riktig, får lærerens hjelp på nytt. De andre kan prøve å lage ekstra spørsmål til quizen, med tre svaralternativ hver gang. De kan ta utgangspunkt i nettsiden Le site internet de l’eau.

Refleksjon og vurdering

5E_modellen_vurdere_150.jpgVurdering

 • Det gis fortløpende skriftlig eller muntlig tilbakemelding på for eksempel 
  Muntlig: ordforråd, kommunikasjon, intonasjon, uttale, flyt, setningsoppbygging og korrekthet i språket.
  Skriftlig: ordforråd, kommunikasjon, flyt, setningsoppbygging, rettskriving, og korrekthet i språket.
 • Elevene kan vurdere seg selv eller hverandre på de samme punktene. 
 • På slutten av økten svarer elevene på spørsmålene: Hva har du lært? Hva vil du vite mer om? Hva var vanskeligst/lettest å få til? Hva skal du prøve å utvikle deg i (jobbe mer med)?

Oppfølging

For å utvide elevenes refleksjon og engasjement rundt temaet, kan klassen lese og kommentere tabeller og grafiske fremstillinger fra L’eau, une ressource mondiale (trykk på pilen i spillet, så på «Données mondiales» nederst til høyre).

Kommentarer

Vi har opplevd problemer med rutenettet i flervalgsoppgavene i Internet Explorer, mens alt fungerer som det skal om man åpner Google- skjemaet i Google Chrome eller Firefox

Kilder

Idé og utarbeidelse

Fremmedspråksenteret

Publisert 28. feb. 2020 12:59 - Sist endret 18. feb. 2021 14:27