¿Proteges el medio ambiente?

Trinn: Nivå I. Tema: Bærekraftig utvikling. Tid: En økt (90 minutter)

Kort beskrivelse

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget er laget etter 5E-modellen (se figur).  Gjennom denne metoden skal elevene få mulighet til å utforske, forklare og utvide sin kunnskap og forståelse.

Målet med opplegget er at elevene lærer å analysere og drøfte resultatene i et diagram. Eksempelvis skal de kunne gjøre rede for hva flertallet og mindretallet av deltakerne i en spørreundersøkelse om miljø har svart. Opplegget bygger på opplegget «El reciclaje y el cambio climático».

 

Kompetansemål

Fremmedspråk
Kommunikasjon

 • Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • Presentere ulike emner muntlig
 • Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

Naturfag (etter 10. årstrinn)
Forskerspiren

 • Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

Læringsmål

Etter økten skal elevene kunne:

 • forstå og bruke ord skriftlig og muntlig tilknyttet temaet «miljøbevissthet»
 • formulere egne spørsmål til en spørreundersøkelse om miljø
 • analysere og drøfte resultatene i et diagram
 • bruke strukturene «hay que» og «tener que» for å uttrykke forpliktelse

Ressurser

Lenker

Vedlegg

Forberedelser

Læreren

 • Dette opplegget bygger på opplegget El reciclaje y el cambio climático  som gir elevene det nødvendige ordforrådet for å jobbe videre med temaet her.
 • Læreren må ha en e-postkonto i Google og gjøre seg kjent med verktøyet for spørreundersøkelsen (Google Skjemaer)   
 • Gjøre vedlegg 1  digitalt tilgjengelig for elevene.

Elevene

 • Det anbefales at elevene har jobbet med temaet før slik at de har nok ordforråd til å lage en spørreundersøkelse om miljøbevissthet og snakke om resultatene på målspråket. 

Plan for opplegget

Læreren kan gjerne repetere nyttige ord og uttrykk i forbindelse med temaet miljøbevissthet, se Nuestro planeta, nuestro futuro. Juntos luchamos contra el cambio climático (side 26, 28 og 29.

Engasjere

 • Læreren spør elevene «Er vi miljøbevisste?» og foretar håndsopprekning på svaralternativene «ja»/«nei»/«litt»
 • Læreren forklarer så at klassen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om miljøbevissthet blant medelevene.

Utforske/Forklare

 • Elevene får noen minutter til å tenke gjennom hvilke spørsmål (inkludert tre svaralternativer) de gjerne vil stille til klassekameratene sine i forbindelse med temaet. Målet er å kartlegge i hvilken grad klassen er miljøbevisst.
 • Elevene presenterer spørsmålene sine i plenum og de ti beste spørsmålene velges.
 • Læreren viser Google Forms på lerret og lager et spørreskjema på følgende måte:
 • velg Google Skjemaer
 • logg inn på egen konto
 • klikk «Opprett et nytt skjema»
 • skriv inn tittel på spørreundersøkelsen og noter spørsmålene samt svaralternativene elevene har foreslått.
 • Eksempel: ¿Reciclas?
 • a) siempre b) a veces  c) pocas veces
 • klikk «Ferdig» og deretter «Legg til element» fram til alle spørsmålene er notert.
 • Spørreundersøkelsen deles med elevene ved å lime inn epostadressene deres og klikke på «Send skjema».
 • Elevene svarer på spørreundersøkelsen og sender den tilbake til læreren. De må klikke på «Fylle ut i Google Skjemaer» og deretter på «Send».
 • Læreren viser resultatene på lerretet ved å klikke på «Se svar»Læreren ber elevene om å åpne Excel-dokumentet (se vedlegg 1 ).
 • Elevene overfører informasjonen de ser på lerretet inn Excel-dokumentet for å lage et diagram. Elevene trenger bare å fylle ut malen i Excel-dokumentet. Diagrammene lager seg selv.
 • Elevene ser på diagrammene, analyserer og drøfter dem på en enkel måte. Hva har flertallet/mindretallet av deltakerne svart?
 • Elevene kan til slutt repetere strukturene for forpliktelse, «hay que / tener que», for å komme med forslag til hva de må gjøre for å være mer miljøbevisste (med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen).
  Eksempel: Algunos tienen que reciclar más.
  Eller: Todos tenemos que utilizar más el transporte público.

Refleksjon og vurdering

Vurdering

Vurdering skjer i plenum underveis i opplegget: Elevene skal si fram forslagene sine høyt slik at læreren har mulighet til å rette feil før spørsmålene blir sendt til hele klassen. Til slutt skal elevene vise at de behersker strukturene «tener que / hay que».

Oppfølging

Utvide

Etter å ha jobbet med dette temaet er elevene klare til å uttrykke hva de tenker om klimaendringene og forklare hva de gjør eller kan gjøre for å være mer miljøbevisste. Du kan oppmuntre elevene til å dele sine tanker og forslag med mange andre ungdommer fra hele verden. På nettsiden til Europakommisjonen, Los jóvenes y el clima   kan de publisere meningene sine.

Kommentarer

Dersom man vil lage en spørreundersøkelse på en enklere måte og mindre digitalt, kan fokuset ligge på det å lage en spørreundersøkelse på papir. Elevene skriver ned sine spørsmål, går rund i klasserommet og stiller spørsmålene til hverandre. Elevene kan så kommentere resultatene uten å lage et diagram, bare ut fra antall svar de har fått.

Idé og utarbeidelse

Fremmedspråksenteret

Publisert 20. feb. 2020 10:24 - Sist endret 18. feb. 2021 15:33