Should We Be Worried about Our Future

Trinn: Vg3 Samf. eng., Vg3 Religion og etikk. Tema: Bærekraftig utvikling. Tid: En uke i begge fag og en felles dobbeltime

Kort beskrivelse

Dette tverrfaglige undervisningsopplegget omfatter Samfunnsfaglig engelsk og Religion og etikk på Vg3. Elevene leser og reflekterer over aktuelle tekster på engelsk og norsk som tar opp miljø- og klimaspørsmål og bærekraftig utvikling med særlig fokus på hvordan religioner ser på sin rolle i disse spørsmålene. Opplegget har hovedvekt på lesing, muntlig kommunikasjon og elevenes evne å kunne tenke kritisk, men øver i noen grad også skriftlige og digitale ferdigheter.

Definisjon på lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk: «Å kunne lese i engelsk innebærer å forstå, utforske og reflektere over krevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Dette er en del av den praktiske språkkompetansen. Det innebærer også evne til å velge lesestrategi etter formål».

Opplegget kan også knyttes til Generell del av læreplanen: Samspelet mellom økonomi, økologi og teknologi stiller vår tid overfor særlege kunnskapsmessige og moralske utfordringar for å sikre ei berekraftig utvikling» (s.7).

Arbeidsark til elevene er inkludert i opplegget.

Kompetansemål

Samfunnsfaglig engelsk
Kommunikasjon

 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv
 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål        

Kultur, samfunn og litteratur

 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden

Religion og etikk
Filosofi, etikk og livssynshumanisme

 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål     

Læringsmål

The students shall be able to

 • read and discuss relevant texts about sustainable development
 • make a digital presentation focusing on the United Nations Climate Change Conference Paris 2015
 • compare and discuss two texts presenting views on Christian faith and sustainable development from an African and a European perspective
 • learn how to use the strategies for creating ideas, reaching consensus and comparing texts
 • write an argumentative text discussing different religions’ views on sustainable development
 • plan and carry out a class debate on religion and sustainable development.

Refleksjon og vurdering

Vi skisserer muligheter for både underveisvurdering og sluttvurdering og -evaluering i dette tverrfaglige opplegget. Kriteriene gjøres kjent for elevene.

Elevene vurderes i hovedsak gruppevis, men enkeltelever bør kunne få både underveisvurdering og veiledning på egne bidrag uten formalisering med sluttkarakter. Elever og lærer kommer i fellesskap frem til måter for tilbakemelding på bidragene underveis – og særlig på debatten i fellestimen. Vi legger ved et eget skjema med forslag til vurderingskriterier for den digitale presentasjonen i engelskdelen (se Ressurser). Vi foreslår – dersom elevene er enig i det – at gruppene bruker det samme skjemaet til å være med på å vurdere medelevenes presentasjoner.

Teksten gruppene leverer i religion og etikk kan vurderes med karakter, men vi anbefaler at de får veiledende tilbakemelding uten karakter.

Elever får et eget skjema hvor de kan evaluere hele undervisningsopplegget. Et oppsummeringsark for lærer er også inkludert (se Ressurser)

Ressurser

Vedlegg

Tekster

Forberedelser

PC og nettilgang er nødvendig.
Lærerne må kjenne tekstene som elevene skal jobbe med og kopiere opp/legge inn i læringsplattformen elevplan, maler og skjemaer som skal brukes.

Plan for opplegget

Introduction

In both English and Religion classes this week students are going to read and reflect on texts that deal with sustainable development and religion from different points of view. They are going to present their work, have a class debate and evaluate the outcome in a common English- and Religion double lesson.

During the lessons teachers guide and give feedback. The English presentation will be graded, and students will take part in assessing their fellow students using an assessment form. Students will get specific feedback on a written text in Religion. Pupils are invited to do a final evaluation of content, procedure and learning outcomes.

Main focus will be on reading and discussing texts and on oral communication.  

English lesson 1

A) Tuning in - engaging the students. Strategies: Placemat Consensus and «Spørsmålsdugnad».

 1. Should we be worried about our future? Work in groups of 4 with a Placemat Concensus template (se forklaring i TA GREP – i metodikken, s. 34) and agree on three reasons why we should/should not be worried about our global future. Each group present their answers in class. Discuss and come up with a poster or list of top ten statements.
 2. What do you associate with sustainable development? Pair work: “Spørsmålsdugnad”  (se TA GREP – i metodikken, s. 32). Every pair gets some post-it notes and one of these question words: What? When? Who? Where? How? Why? Give the students 5 minutes to write their own questions about sustainable development.  Make a display of the post-it notes and discuss in class: What are the most relevant aspects to discuss further?B) Elevene får utdelt planen for opplegget (se Ressurser). Kort gjennomgang.

B) Elevene får utdelt planen for opplegget (se Ressurser). Kort gjennomgang.

English lesson 2 – 4

C) Group work (4-5) on The UN Climate Change Conference Paris 2015.

Task

Make a digital presentation where you focus on: In your opinion, what are the most important outcomes of the Paris 2015 UN Climate Change Conference? What do you think about the contributions of young people and World Council of Churches? Come up with a challenging headline!

Presentations will take place in the common English- and Religion lesson (see end of plan).

Suggested texts for this activity (students may include other texts they find relevant):

 • UN Climate Change Conference Paris 2015 - Sustainable Development - 17 Goals to Transform Our World (United Nations)
 • Frequently Asked Questions about the Paris Agreement (UN)
 • Youth leaders demand more ambitious action from leaders to limit global temperature rise (Global Goals UN. Video 1:47)
 • NGO Declaration on Climate Change & Human Rights (Kirkenes Verdensråd/World Council of Churches). (NGO = Non-Governmental Organizations)
 • Statement on UN Climate Change Conference (COP21) Paris 2015 (Kirkenes Verdensråd/World Council of Churches)

English lesson 5

D) Pair work on the African and European Christian perspectives.

The students use the strategy “venn-diagram” (se Ressurser og  TA GREP – i metodikken, s. 29). The pair decides which text each one should read (see below) and underline important key words while reading. Next, put the most important key words in “your” circle and the key words that are relevant for both texts where the circles overlap. Then compare and discuss: The African and European/German perspective on sustainable development– what do they have in common and how do they differ? Each pair puts its “venn-diagram” on the wall and study the other groups’ contributions. Finally, sum up in class.

Suggested texts for this activity

 • Faith and Sustainable Development: An African Christian Perspective (by Yakubu Joseph. Earth Charter Initiative)
 • A Contribution to the Debate about new Guiding Principles for Sustainable Development (The Introduction, p.8-9) (Evangelical Church in Germany (EKD):  “. . . that they may have life, and have it abundantly”)

Religion 1.time - 3. time

A) Før-aktivitet (ca. 20 min.): Å forholde seg til påstander: I hvert hjørne av klasserommet henges det opp en plakat som hver har ett av de følgende sitatene:

 1. «It makes no sense to invest in companies that undermine our future. » (Biskop og vinner av Nobels fredspris, Desmond Tutu. 2014)
 2. «Jeg er av den oppfatning at det hadde vært best dersom kirken konsentrerte seg om ikke-politiske spørsmål.» (Tidligere olje- og energiminister Torhild Widvey. 2011)
 3. «Ideen om uendelig eller ubegrenset vekst, som viser seg å være så ¬attraktiv for økonomer, finansfolk og eksperter innen teknologi [...] er basert på en løgn om at det finnes en uendelig tilgang på jordens ressurser, noe som medfører at vi presser planeten mot alle tåle¬grenser.» (Pave Frans. 2015)
 4. «Hvis de mener at Guds natur ikke skal røres, har de en slags begrunnelse, sier Erik Haugane. - Men jeg ser det som en del av en global politisk bevegelse, med religiøs fundalisme. Lik kreasjonistbevegelsen i USA, der kirken engasjerer seg i en sak i samfunnsdebatten uten å ha mer peiling enn andre.» (tidligere sjef for Det norske oljeselskap, Erik Haugane. 2009)

Instruksjon til elevene

Gå rundt i rommet og les sitatene. Still deg under den påstanden du er mest enig i. Finn minst to argumenter for at du plasserte deg som du gjorde og del disse med dem du står sammen med.

Felles refleksjon 

Bør Kirken engasjere seg i politikk generelt og miljøpolitikk spesielt? Hva er de sterkeste argumentene og begrunnelsene for og imot?

B) Elevene jobber i grupper på 3 om verdensreligioner og miljøengasjement.

Oppgave

Hvilken teologisk begrunnelse kan kristendommen, islam og buddhismen og deres hellige skrifter gi for miljøengasjement og å bidra til bærekraftig utvikling? Hvordan vurderer dere disse begrunnelsene?
Hvert gruppemedlem skriver en kort argumenterende tekst om en av de tre religionene basert på oppgaveteksten over. Gruppa redigerer tekstene sine og setter dem sammen til et felles dokument. Lærer deltar i prosessen med veiledning om skriving av argumenterende tekster og gir råd om forbedringer. Endelig tekst leveres inn.
En skriveramme for argumenterende tekster kan være til hjelp i prosessen. Hos Skrivesenteret finner du flere forslag til strukturering av en slik tekst.
Foreslåtte tekster som kan benyttes for å komme i gang, hvis vurdert som relevant (elevene oppfordres til å finne egne kilder):

 • Mellomkirkelig råd om Kirkens miljø- og klimaengasjement (kirken.no)
 • Kirkens stemme i klima- og miljøpolitikken – introduksjon (Klimakirken.no - studieopplegg om bærekraftig utvikling, global rettferdighet og lokalkirkelig ansvar)
 • Buddhisme og økologi (Norges Handelshøgskole på forskning.no)
 • Islamsk miljøguide (Grøn Guide til Islam - dansk tekst)
 • Fellesreligiøs klimamarsj i New York (Grønn kirke)

I den felles religion- og engelsktimen skal det være en klassedebatt med temaet: Religion og bærekraftig utvikling – samspill eller konflikt? Det elevene har lest og skrevet vil være utgangspunktet for denne debatten.

C) Planlegge debatt (15 min.). Debatten kan være på engelsk eller norsk. Valg av innledere og debattleder bør gjøres i forkant, slik at alle får tid til å forberede seg.

Her er ett forslag til organisering av en slik debatt

 1. Chair (teacher or student) reads out the theme in question.
 2. Two students act as opening speakers (Chair rings bell after 3 mins.).
 3. Two students act as second speakers (2 mins. - should comment on/counter the opening speakers).
 4. Open to the floor. Hands raised to signal a wish to speak. Class points – max of 2 mins.
 5. Two students sum up the debate and together with the class try to draw a conclusion.

Felles dobbeltime engelsk og religion

A) Group presentation in English of the work from lesson 2-4
All students participate in the process: Assessment form for oral presentations (se Ressurser)

B) Debatt: Religion og bærekraftig utvikling – samspill eller konflikt? Elevene inntar roller som beskrevet over i «Planlegge debatt».

C) Evaluering av undervisningsopplegget. Skjema for elever og lærere (se Ressurser). Oppsummering og diskusjon rundt resultatene og om mulige forbedringer, elever/lærere og lærere/lærere.

Kilder

Kilder for sitater i aktivitet A – religion

 1. http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/10/divest-fossil-fuels-climate-change-keystone-xl
 2. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/--Kirken-bor-holde-seg-unna-politikk-6358802.html
 3. http://www.vl.no/nyhet/paven-som-opps%C3%B8ker-stormen-1.369998
 4. http://www.nrk.no/nordland/--vi-er-ikke-fundamentalister-1.6761537

Idé og utarbeidelse

Fremmedspråksenteret

Publisert 19. feb. 2020 12:38 - Sist endret 18. feb. 2021 14:12