Wohin mit dem Abfall?

Trinn: Nivå I. Tema: Søppelsortering. Tid: Én økt (90 minutter)

Kort beskrivelse

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget reflekterer elevene språklig og tematisk over egne erfaringer med kildesortering og undersøker systemet for avfallshåndtering i Tyskland. Som oppfølging foreslås det å tematisere tiltak for søppelreduksjon. Læringsaktivitetene det legges opp til, spenner fra ordlæring ved hjelp av interaktive nettoppgaver til muntlig aktivitet i form av en «graffiti»-øvelse. 5E modellen (se figur) er bruk som planleggingsverktøy.

 

Kompetansemål

Fremmedspråk

 • muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
 • lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emne
 • utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn

Naturfag

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling

Læringsmål

Etter økten skal elevene kunne

 • forstå og bruke tyske ord om ulike typer avfall
 • lese og forstå tysk tekst om søppelsortering
 • muntlig gjøre rede for sortering av avfall
 • si noe om forskjeller og likheter i avfallshånderingen i Tyskland og Norge

Ressurser

Vedlegg

Lenker

Forberedelser

 • Det er en fordel om elevene har et visst ordforråd innen temaer som for eksempel «mat», «klær», «skole», «hverdag» og «møbler»
 • Skrive ut (ett eksemplar) og klippe opp vedlegg 1 til «lapper»
 • Skrive ut ett eksemplar av vedlegg 2
 • Skrive ut ett eksemplar av vedleggene 3 og 5 i A3-format
 • Skrive ut plakaten Wo gehört der Abfall hin? (A4-format) i det antall elever det er i klassen.
 • Gjøre seg kjent med innholdet i lenkene
 • Gjøre lenkene digitalt tilgjengelige for elevene

Plan for opplegget

Engasjere

«OMVENDT» TANKEKART

 • Lærer deler ut en lapp fra vedlegg 1 med ett begrep til hver elev. Elevene sørger for at de forstår utdelt begrep (eventuelt med bruk av hjelpemidler).
 • En og en elev leser så etter tur høyt fra egen lapp. Lærer noterer begrepene fortløpende som «stråler» i et tankekart med tomt «midtfelt» på tavla (se eksempel s. 2 i vedlegg 1).
 • Når alle begrepene et notert, tar lærer for seg ett og ett begrep og sjekker elevenes forståelse av dem.
 • Deretter spør lærer elevene hva det overordnete temaet kan være.
  (Svar: Bærekraftig utvikling / Nachhaltige Entwicklung.) Dette noteres i midten av tankekartet. Elevforslag som bærer preg av å være undertemaer, godkjennes, men gi diskusjonen litt tid, slik at det er sjans for at hovedtema nevnes til slutt.
 • Læringsmål og undertema for økten introduseres: Abfalltrennung.

«ABFALLDETEKTIVE»

 • Lærer ber elevene individuelt vurdere hva de kan uttrykke på tysk når det gjelder søppelsortering (med tanke på emner de har lært om tidligere, f.eks. «mat», «klær», «skole», «hverdag» og «møbler»). Kort gjennomgang av elevenes egne vurderinger/antakelser i plenum.
 • Klassen tar en liten «prøvekjøring» i plenum: Hvilke avfallsbeholdere finnes det i klasserommet vårt?
 1. Welche Abfallbehälter gibt es in unserem Klassenzimmer?
  F.eks.: Behälter für Papierabfall, Behälter für Bioabfall, Behälter für Restabfall.
 2. Was gehört in den Behälter für Papierabfall?
  F.eks.: Papier, Karton, Zeitungen, Bücher, Pappteller.
 3. Was gehört in den Behälter für Bioabfall?
  F.eks.: Apfel, Brot, Banane, Gurke, Orange.
 4. Was gehört in den Behälter für Restabfall?
  F.eks.: Plastik, Alufolie, Trinkkarton.

Utforske

WO GEHÖRT DER ABFALL HIN?

 • En papirversjon (A4-format) av plakaten Wo gehört der Abfall hin? (Se lenker under Ressurser)  deles ut til elevene og vises i tillegg på lerret.
 • Sammen ser man på hvilke ord man kjenner fra før (kategori 1), nye ord som har likheter med norsk og dermed er forståelige (kategori 2), og nye ord som er fjerne fra norsk (kategori 3). Dermed tar elevene del i hverandres refleksjoner når det gjelder likheter/ulikheter mellom målspråket og norsk/andre språk. Elevene noterer ordene til bildene på arket etter hvert. Vedlegg 2 (se Ressurser) kan være til hjelp for lærer.
 • Elevene blir bedt om å lese de korte tekstene til hver av søppelkategoriene og finne ut hvordan man uttrykker «høre hjemme i» på tysk. Nesten alle tekstsnuttene inneholder formuleringer med  «…gehört in/zu…», eksempel: «Gartenabfälle gehören in die Biotonne»/«Große Abfälle gehören zum Sperrmüll»

Forklare

«GRAFFITI»

 • I klasserommet henges det opp åtte A3-ark (vedlegg 3) med overskriftene fra plakaten Wo gehört der Abfall hin?: Restmülltonne, Biotonne, Gelber Sack, Kompost, Altglas- und Altpapiercontainer, Elektroaltgeräte, Sperrmüll og Sonderabfälle.
 • Elevene i klassen fordeles på åtte grupper og utstyres med tusjer i ulike farger (for å gjenkjenne bidragene til hver av gruppene). Alle gruppene skal innom alle arkene og «tagge» dem med tyske ord for avfall som hører til i hver av avfallskategoriene. Det blir vanskeligere og vanskeligere å komme på ord for gruppene, da de alltid må skrive ned ord som ikke allerede står på arket.
 • Notatene sjekkes i plenum.
 • Deretter får hver gruppe ansvar for en «plakat» som de presenterer for de andre gruppene. Elevene bruker ordene og strukturen («hører hjemme i») de har lært.

Refleksjon og vurdering

Vurdere

 • Elevene får fortløpende tilbakemelding på muntlig og skriftlig ordbruk, uttale og kommunikasjon underveis.
 • I spillet Abfalltrennung (se Lenker under Ressurser) skal ord for søppelgjenstander plasseres i riktig beholder. I spillet opereres det kun med fire beholdere: RestmülltonneBiotonneGelber Sack og Sperrmüll, pga. en begrensning i spillet. Men det er også de kategoriene som i størst grad sammenfaller med vokabular elevene har fra før (se vedlegg 4 for ordliste til spillet).

Oppfølging

Utvide

SO KANN DER ABFALLBERG REDUZIERT WERDEN!

 • Elevene leser teksten Neustadt – eine Lesegeschichte (s. 5) som språklig og tematisk input. Teksten handler om den fiktive byen «Neustadt» og dens innbyggere som hele tiden går til nyanskaffelser.
 • Fire plakater (vedlegg 5) henges opp i hvert av rommets fire hjørner.
 • Lærer gir elevene beskjed om å reise seg og forklarer at han/hun vil lese opp en del påstander (vedlegg 6) som handler om tiltak i hverdagen som kan begrense av søppelmengden – «Was tue ich?». Etter hvert som utsagnene leses opp, skal elevene hele tiden gå til plakaten som best stemmer overens med egen «miljøoppførsel».

Kommentarer

Til plakaten Wo gehört der Abfall hin er det også utarbeidet et aktivitetshefte: Alles Müll, oder was?

Idé og utarbeidelse

© Fremmedspråksenteret

Publisert 20. feb. 2020 11:20 - Sist endret 7. mai 2021 08:45