Muntlig

Muntlige ferdigheter blir utviklet gjennom aktivt deltakelse i lytte- og talesituasjoner. I fremmedspråkklasserommet kan det imidlertid være utfordrende å skape meningsfulle kommunikasjonssituasjoner der alle får praktisert språket uavhengig av det nivået de er på.

Fremmedspråksenteret har med sin verktøykasse Metodiske tips til hensikt å gi lærere et repertoar av metodiske tilnærmingsmåter som man kan gripe til for et elevaktiviserende og variert læringsarbeid med den muntlige ferdigheten.

I engelsk- og fremmedspråkopplæringen er tekster en viktig kilde for språktilfang. I menyknappen Lyttetekster finner du lydfiler som kan brukes i arbeidet med delferdigheten lytting. Med lyttetekstene følger det oppgaver som går på forståelse, og for enkelte av dem, også opplegg med arbeidsark som trener lyttestrategier.

Definisjonen for muntlige ferdigheter ligger til grunn for utviklingen av denne ressursen: Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det betyr å mestre ulike språklige handlinger og å samordne verbale og andre delferdigheter. Det betyr videre å kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når en taler selv.

Muntlige ferdigheter er en forutsetning for utforskende samtaler der vi skaper og deler kunnskap med hverandre. Muntlige ferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv på en reflektert og kritisk måte (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet. 2012).

Publisert 13. des. 2018 12:47 - Sist endret 12. des. 2019 10:07