Poesía

Trinn: Nivå III. Tema: Diktanalyse - verktøy for analyse. Tid: 5 timer

Kompetansemål

Språklæring

 • drøfte egne erfaringer med egen språklæring 
 • anvende kunnskaper om ord, setningsoppbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk 

Kommunikasjon

 • skrive sammenhengende og godt strukturerte tekster i ulike sjangere forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere
 •  gi uttrykk for egne synspunkter og tanker, opplevelser og følelser muntlig og skriftlig

Språk, kultur og samfunn

 • formidle opplevelser knyttet til estetikk og kulturformer og analysere innhold og form i litteratur

Læringsmål

 •  gi elevene et vokabular de kan bruke når de skal arbeide med poesi i opplæringen
 •  forslag til hvordan elevene selv kan lage dikt som en del av et større arbeid eller som eget prosjekt

Ressurser

Internettsider

Forberedelser

Finne gode nettsteder med dikt eller lage antologi med dikt (papir eller digitalt). 
Lage en fagwiki eller legge ut på allerede eksisterende wiki.
Lage/finne noen eksempler på språklige bilder i spansk språk.

Plan for opplegget

1. time 

La elevene finne dikt på nettet - bruke nettstedene eller lese i antologien læreren har satt sammen. Velge seg et dikt de liker. Begrunne hvorfor de har valgt diktet, hva de liker med det. Finne ut litt om forfatteren. Lage en wiki og/eller legge ut på wiki.

2. time

Jobbe med noen felles dikt fra antologien. Diktet/diktene bør ha enkle bilder, og elevene kan finne bildene og avdekke hva slags bilder dette er.
La elevene lage språklige bilder på spansk ved å skrive er dikt om kjærlighet, vennskap eller et annet tema de velger. Lage sammenligninger og metaforer

3. time

Teoretisk tilnærming til diktets form og innhold: 
A) Introdusere vokabular som er nyttig når elevene skal analysere og kommentere. 
B) Gi elevene diktet Pequeña América av Neruda uten hjelpespørsmålene. La dem jobbe i grupper som har ulike oppgaver: 

 • finne betydning av nye ord og uttrykk 
 • finne info om Neruda og hans verk
 • Finne bilder og kart over Latin-Amerika som viser til noe som nevnes i teksten f eks alturas de cobre veloces ríoscortador de cãna. Legges i wiki.

4. time 

En gryende analyse av Pequeña América. La elevene få spørsmålene med det nye vokabularet. Elevene jobber i par og analyserer diktet ved hjelp av spørsmålene (Vocabulario y tareas).

5. time 

Arbeidet fullføres som sammenhengende tekst og legges på wiki for kommentarer fra medelever.

Forslag til differensiering

Selvvalgte dikt: Elevene velger selv diktets vanskegrad og tema.

Evaluering og vurdering

Uformell vurdering 

 • Elevene kommenterer hverandres dikt (f. eks bildebruk, rim og innhold).
 • Elevene kommenterer hverandres analyser (for eksempel hvilke av de nye begrepene de har brukt i analysen og hvordan de har anvendt dem).
 • Elevene skriver refleksjonsnotat om hva de har lært og erfart i arbeidet med diktanalyse på norsk. Notatet kan inneholde konkrete refleksjoner om
  1. hvordan de har anvendt det nye vokabularet
  2. hvilken opplevelse de har hatt i møtet med et annet kulturuttrykk
  3. hvordan de har forbedret eget språk gjennom å tilegne seg et mer abstrakt vokabular for å kunne uttrykke seg om abstrakte begreper

Formell vurdering 

 • Skrive en analyse av et dikts form og innhold som vurderes med karakter

Oppfølging

Vokabularet er en ressurs for videre arbeid med litteratur.

Skrive en analyse av at annet dikt, selvvalgt eller gitt, med eller uten forberedelse, som en del av et større arbeid om en forfatter eller som en ren diktanalyse.

Arbeid med poesi kan videreføres til andre områder, for eksempel rap eller popsanger.

Kommentarer

Dette opplegget om diktanalyse kan lett tilpasses arbeid med andre spanskspråklige dikt og opplegg på andre fremmedspråk, nivå III.

Idé og utarbeidelse

Margrethe Heltzer Anderssen, © Fremmedspråksenteret

Publisert 7. feb. 2020 17:06 - Sist endret 22. jan. 2021 12:14