Engelsk på yrkesfag

-DENNE SIDEN ER UNDER REVIDERING-

Engelsk på yrkesfag bør ses i sammenheng med elevenes programfag. Læreplan i engelsk har 7 av 27 kompetansemål for Vg1STF/Vg2YF som spesifikt inneholder frasen «knyttet til eget utdanningsprogram», men det er fullt mulig å arbeide yrkesrettet og relevant med andre deler av læreplanverket.

Et tett samarbeid mellom engelsklærer og programfaglærer, der planlegging skjer ut fra fagenes kompetansemål, vil kunne bidra til at elevene opplever en mer helhetlig opplæring. Denne opplæringen kan foregå gjennom store og små tverrfaglige prosjekt, eller det kan jobbes parallelt med tema relevant for begge fag.

Vi har her samlet ressurser og ideer til undervisningen, for en stor del utarbeidet av engelskfagets *FYR-koordinatorer og lærere i samarbeid med Fremmedspråksenteret. 

Du finner:

Ressursene kan benyttes fritt og deles med andre.

*FYR står for Fellesfag, Yrkesretting og Relevans, aktualisert gjennom Forskrift til opplæringslova (kap.1, § 1-3.): «Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma». Fremmedspråksenteret har hatt ansvar for engelskfaget i FYR-prosjektet (2011-2017), og sammen med Matematikksenteret, Skrivesenteret, Lesesenteret og Naturfagsenteret bidratt til gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Selv om satsingsperioden nå er avsluttet, fortsetter arbeidet. Mer informasjon om FYR, Rammeverk for FYR-prosjektet og Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet, finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Publisert 13. des. 2018 13:05 - Sist endret 8. juni 2021 13:06