Nasjonale sentre

Det er elleve nasjonale senter, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa. Fagleg styring og oppfølging av dei nasjonale sentera er delegert frå Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Vertsinstitusjonane har det administrative ansvaret for sentera.  

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring 
(NAFO

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa 
(Framandspråksenteret
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
(Kunst og kultursenteret)

logo for Kunst og kultursenteret
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 
(Lesesenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking 
(Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
(Folkehelsesenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret)

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa 
(Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 
(Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret

 

Publisert 19. okt. 2020 12:38 - Sist endret 19. nov. 2020 12:35