Praksisinformasjon

Dette er hjemmesiden til Team praksisstudier ved studiested Fredrikstad. På denne siden finner du fellesinformasjon vedrørende praksisstudier ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon.

Team praksisstudier består av:

Ønsker du å snakke med oss?


Når er praksisperiodene?

Praksisdokumenter for de ulike studieretningene:

Bachelor i Barnevern
Bachelor i Sosialt arbeid
Bachelor i Vernepleie
Bachelor i Sykepleie
Bachelor i Bioingeniørfag

 

Retningslinjer for fordeling av praksisplasser:

Retningslinjer for fordeling av praksisplasser og tilrettelegging i praksisstudier ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (Oppdatert 17.03.22)
Retningslinjer for praksisplasser utenfor Østfold - Bachelor i sykepleie
 

Andre retningslinjer i praksisstudier:

Studenter i praksis og legemiddelhåndtering - Retningslinjer
Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Skikkethetsvurdering:

Alle studenter som er tatt opp til et studium der det inngår praksis blir vurdert for om hun eller han er skikket for yrket - gjennom hele studieløpet.

Mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Politiattest:

Hvis du skal studere ved et studium hvor du skal ha praksis eller skrive en oppgave der du vil komme i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre, skal du levere politiattest.  

Mer informasjon om krav om politiattest.

Taushetserklæring:

HiØs taushetserklæring

Taushets- og smittevernerklæring ved Sykehuset Østfold.
 

Tilrettelegging i praksisstudier:

Studenten har etter nærmere vilkår rett til egnet individuell tilrettelegging for gjennomføringen av praksisstudiene, dersom det foreligger funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov. Studenten kan søke om å få gjennomføre praksisstudiene i geografisk nærhet til bosted og/eller om tilrettelegging på praksisstedet. Søknaden dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig person.

Mer informasjon om kriteriene som normalt gir rett på tilrettelegging i praksisstudier finner dere i Retningslinjene for tilrettelegging i praksisstudier.

Her finner dere søknadskjema
 

Søknadsfrister:
For praksisstudier i høstsemesteret: 1. mai
For praksisstudier i vårsemesteret: 1. oktober

Vær obs på at det ikke kan gis tilrettelegging som fører til en reduksjon av de faglige kravene eller kravene om tilstedeværelse i praksisstudiene. HiØ har en plikt til å undersøke med praksisstedet om tilrettelegging kan oppnås, men kan ikke pålegge praksisinstitusjonene å legge til rette for studenter med særskilte behov.
 

Refusjon av reiseutgifter i praksisundervisning:

Studenter kan ha rett til å få dekket reise- og boutgifter i forbindelse med praksisstudier. Se Retningslinjer for refusjon av reise- og boutgifter til studenter i praksisundervisning for mer informasjon om kriteriene som gjelder.

Refusjonsskjema - Reiseutgifter til studenter i praksis fylles ut og sendes til Økonomi i etterkant av praksisperioden v/Tanja Løken.

Publisert 10. apr. 2018 14:50 - Sist endret 20. juni 2022 13:56