Marianne Maugesten

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608314
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-074

Faglige interesser

Interessefeltet er studenters og læreres læring.

Undervisning

 • Matematikk- og matematikkdidaktiske emner i femårig grunnskolelærerutdanning, fortrinnsvis syklus 2
 • Arbeid i Dekomp med skoleutvikling og med utvikling av matematikkundervisning

Bakgrunn

Utdanning:

 • I 2020 fikk jeg opprykk til dosent
 • I 2008 fikk jeg opprykk til førstelektor
 • Cand.real fra Universitetet i Agder i 1996 med hovedfagsoppgaven "Elevers læring og skolens undervisning av funksjoner"
 • Allmennlærer

Arbeid:

 • 1998 - dd: Ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • 1988 - 1998: Ansatt ved Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg med unntak av ett skoleår på Jelsnes barneskole i Sarpsborg
 • 1981 - 1988: Ansatt ved Løken ungdomsskole i Askim

Verv

Styreverv:

 • 2016 - 01012020.: Sitter i styret i Abelprisens barne- og ungdomsutvalg
 • 2014 - d.d.: Leder den nasjonale juryen for UngeAbel-konkurransen for 9. klassinger i Norge
 • 2011 - d.d.: Sitter i sentralstyret i Lamis (Landslaget for matematikk i skolen)
 • 2008 - 2013: Medlem i Holmboekomiteen
 • 2008 - 2012: Avdelingsstyreleder ved Avdeling for lærerutdanning

Samarbeid

Dekomp

Lærerutdanningsskoler - forskning og utvikling om programmering i matematikkfaget på ungdomstrinnet og om åpne og rike oppgaver i matematikk på barne- og ungdomstrinnet.

Halden kommune

2015 - 2019: Er med i høgskolens strategiske område "En skole for kunnskapssamfunnet - kunnskapsutvikling for femårig grunnskolelærerutdanning".

2015 - 2017: Ledet et etterutdanningsprosjekt på en stor barneskole med mål om å gjøre matematikkundervisningen enda bedre. Jeg veiledet lærere i planlegging av undervisningen, observerte og veiledet igjen i etterkant. I prosjektet samlet jeg materiale som brukes i forskning.

Studieåret 2015 - 2016 var jeg en av fem medlemmer av den nasjonale gruppen som utarbeidet Nasjonale retningslinjer for fag i matematikk. Gruppa har også lagt fram resultatene på en nasjonal konferanse på Gardermoen 28. april 2016.

Samarbeid med Vitensenteret Inspiria og Monica Nordbakke i prosjektet Smarte, matteglade og aktive barn om matematikklæreres utvikling av undervisningskunnskap.

Arbeidet sammen med Monica Nordbakke med et prosjekt om omvendt undervisning for studenter i Grunnskolelærerutdanning 5-10 der vi har fått støtte fra Matric ved Universitetet i Agder. Funnene ble presentert på ECER-konferansen i Dublin i august 2016.

Jeg har arbeidet sammen med Ingebjørg Mellegård om videreutdanning. Det har resultert i en artikkel i Acta Didactica høsten 2015 med tittelen "Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen". Vi har også publisert en artikkel i Bedre skole nr 1, 2016, om samme tema: "Videreutdanning og kunnskapsdeling: Læreres kunnskapskultur". Funnene fra studien er presentert på ATEE-konferansen i Braga i 2014 og på Fou i praksis i 2015

Deltatt i Forskningsrådets program "Evalueringsordninger i høyere utdanning". Dette arbeidet resulterte i en artikkel i NPT 4/2011: "Muntlig eksamen. En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk".

Etter Kunnskapsløftet har jeg deltatt i utviklingsarbeid for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet med bl.a. veiledning til læreplanen i matematikk, utarbeiding av nasjonale retningslinjer for matematikk i ny Grunnskolelærerutdanning, utarbeiding av læringsutbyttebeskrivelser for grunnopplæringen. Våren 2012 deltok jeg sammen med Matematikksenteret i utarbeidelsen av "God regneopplæring" til bruk i Ungdomsskolesatsingen. Studieåret 2013-2014 var jeg med i en arbeidsgruppe i matematikk nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Vi så på innhold og struktur i matematikkfaget, spesielt for videregående skole. Arbeidet resulterte i rapporten Matematikk i skole og samfunn anno 2014.

På begynnelsen av 2000-tallet arbeidet jeg med omlegging av matematikkundervisningen ved Avdeling for lærerutdanning. Det resulterte i artikkelen "Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser" i Uniped 2/2005.

Publikasjoner

 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar & Fauskanger, Janne (2021). Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(1). doi: 10.5617/adno.8640. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2020). Studenters forståelse av matematikk ved bruk av gjensidige studentrettinger. UNIPED. ISSN 1500-4538. 43(4), s. 344–355. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2020-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maugesten, Marianne (2020). Perspektiver på profesjonsspråk om matematikkundervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 104(2), s. 110–120. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-03.
 • Maugesten, Marianne (2019). Good mathematics teaching at lower primary school. I Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja & Veldhuis, Michiel (Red.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISSN 978-90-73346-75-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Å identifisere dybdelæring i en undersøkende matematikkoppgave på ungdomstrinnet. I Klaveness, Elise; Karlsen, Lisbet & Kverndokken, Kåre (Red.), 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2452-4. s. 56–75.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar & Fauskanger, Janne (2018). Second graders’ reflections about the number 24. I Norén, Eva; Palmer, Hanna & Cooke, Audrey (Red.), Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISSN 978-91-984024-1-4. s. 51–58. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 9(1). doi: 10.5617/adno.2369.
 • Maugesten, Marianne (2013). Matematikkundervisning 1-7. Kap 3: Læreplanen. I Grevholm, Barbro (Red.), Matematikkundervisning 1-7. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202405458. s. s53–64.
 • Maugesten, Marianne (2011). Muntlig eksamen: en analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 260–272.
 • Maugesten, Marianne (2010). Muntlige kommunikasjonsøvelser : tren tanken, Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010. NTNU-trykk. ISSN 9788291999234. s. 176–187.
 • Kvifte, Bjørn Harald & Maugesten, Marianne (2005). Styrking av samarbeidet med praksisfeltet gjennom kompetansehevingstiltak med vekt på IKT, Høgskolen i Østfold. Rapport. Høgskolen i Østfold. s. 107–120.
 • Maugesten, Marianne (2005). Variasjon i arbeidsmåter og bruk av IKT i matematikkundervisningen, Høgskolen i Østfold. Rapport. Høgskolen i Østfold. s. 75–87.
 • Maugesten, Marianne (2005). Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser? UNIPED. ISSN 1500-4538. Årgang 28(2), s. 28–39.
 • Maugesten, Marianne & Kvifte, Bjørn Harald (2003). Erfaringer fra "IKT-prosjektet" ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? Ideer og erfaringer. Høgskolen i Oslo. s. 31–40.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maugesten, Marianne & Olafsen, Audun Rojahn (2015). Matematikkdidaktikk i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02521-6. 236 s.
 • Olafsen, Audun Rojahn & Maugesten, Marianne (2009). Matematikkdidaktikk i klasserommet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012575. 177 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: Lærerveiledning:bokmål/nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315299. 305 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A: Lærerveiledning:bokmål/nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315244. 320 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A:oppgavebok : nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315237. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A:oppgavebok : bokmål. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315220. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B:oppgavebok : nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315282. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B:oppgavebok : bokmål. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315275. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: grunnbok : nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315268. 241 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: grunnbok : bokmål. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315251. 241 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A : grunnbok : nynorsk. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315213. 234 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A : grunnbok : bokmål. Aschehoug forlag. ISBN 9788203315206. 234 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : lærerveiledning (bokmål/nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314599. 296 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : lærerveiledning (bokmål/nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314582. 306 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : oppgåvebok (nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314636. 115 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : oppgavebok (bokmål). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314629. 115 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : oppgåvebok (nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314575. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : oppgavebok (bokmål). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314568. 131 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314605. 208 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : grunnbok (nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314612. 208 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : grunnbok (nynorsk). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314551. 237 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co. ISBN 9788203314544. 237 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (nynorsk). Aschehoug. ISBN 8203313515. 118 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (nynorsk). Aschehoug. ISBN 8203313469. 221 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (nynorsk). Aschehoug. ISBN 9788203313516. 121 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (nynorsk). Aschehoug. ISBN 9788203313462. 227 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (bokmål). Aschehoug. ISBN 9788203313561. 118 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : lærerveiledning. Aschehoug. ISBN 9788203313585. 286 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (bokmål). Aschehoug. ISBN 8203313523. 221 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (bokmål). Aschehoug. ISBN 8203313507. 121 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : lærerveiledning. Aschehoug. ISBN 8203313558. 300 s.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co. ISBN 8203310869. 227 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ludvigsen, Ali Reza; Maugesten, Marianne & Spernes, Kari Iren (2022). Utfordringer i matematikkfaget for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge.
 • Maugesten, Marianne (2022). Lærerstemmer om matematisk kompetanse i overgangen .
 • Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne & Meaney, Tamsin Jillian (2022). Preservice teachers’ views on programming as part of their professional identity as mathematics teachers.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2022). Hverandrevurdering som arbeidskrav .
 • Maugesten, Marianne; Rummelhoff, Kari - Anne & Lunde, Odd - Bjørn (2021). Verktøy for å beherske utforsking og problemløsing i praksis.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Maugesten, Marianne; Hoff-Jenssen, Reidun & Fjeld, Hilde Sofie (2021). International Student Teacher Practice.
 • Stigberg, Susanne Koch; Maugesten, Marianne & Stigberg, Henrik (2021). Use - modify - create. Ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3/2021(3), s. 22–27.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 3/2021(3), s. 2–7.
 • Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Maugesten, Marianne (2021). Use-modify-create: ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Nina Skajaa, Fredheim (2021). Har utviklet undervisningsopplegg som skal gjøre lærere i ungdomsskolen bedre i programmering. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2021). I Don't know much about programming - but I think it's good for mathematics.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Examining TPACK among 8.-10. grade teachers after introducing a Use-Modify-Create programming approach.
 • Fredheim, Nina Skajaa; Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2021). Skippertak er ingen god metode for studenter. [Internett]. forskning.no.
 • Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica & Fredheim, Nina Skajaa (2021). Skippertaksarbeid er ingen god løsning: Studenter ønsker mer tilrettelegging for å kunne jobbe jevnt. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2021). Hverandrevurdering som arbeidskrav – noe mer enn et arbeidskrav?
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2021). Hverandrevurdering som arbeidskrav – kan skippertak unngås?
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2021). Matematikkfaget i endring – var alt så mye bedre før? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Maugesten, Marianne & Kvam, Ingebjørg (2019). Rike, utforskende og åpne oppgaver på mellomtrinn og ungdomstrinn. Hvordan får vi det til?
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Hvordan ivareta kjerneelementene i arbeidet med matematikk på ungdomstrinnet?
 • Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa & Kvivesen, Mona (2019). Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk).
 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2019). Jeg vet ikke nok om programmering(men jeg tror det er viktig for matematikkundervisningen).
 • Maugesten, Marianne & Jensen, Renate (2019). Fagfornyelsen - LK20.
 • Maugesten, Marianne (2019). Forskning på praksis.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne (2019). UngeAbel-konkurransen del 2. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 30(1), s. 62–65.
 • Tonheim, Odd Helge Mjellem; Maugesten, Marianne; Nagel, Ilka & Amdam, Synnøve Hedemann (2019). Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette.
 • Maugesten, Marianne (2019). Good mathematics teaching at lower primary school level.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Velkommen til den kreative og utforskende matematikkopplæringen! - når engasjement, relevans og motivasjon kan stå i sentrum. I Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (Red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029979. s. 118–130.
 • Maugesten, Marianne; Jensen, Renate & Kirkegård, Henrik (2018). Matematikk i tre akter.
 • Maugesten, Marianne (2018). God matematikkundervisning på småskoletrinnet.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2018). Studentintensive arbeidsformer og samarbeid i matematikk.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2017). Mathematical teachers' professional development through networking.
 • Maugesten, Marianne (2017). Tallet 24.
 • Maugesten, Marianne; Fauskanger, Janne & Mosvold, Reidar (2017). Second graders reflections about the number 24.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2017). Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk.
 • Maugesten, Marianne; Skori, Tone; Kirkegård, Henrik & Lunde, Odd Bjørn (2016). Smakebiter fra matematikkens skattekiste.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2016). Flipped classroom in the education og teacher students in mathematics.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 58–62.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun & Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for fag.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Omvendt undervisning i grunnskolelærerstudenters matematikkopplæring .
 • Maugesten, Marianne; Skori, Tone & Gerd, Nilsen (2015). Workshop Lamis.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2015). Omvendt undervisning og studenters egen oppfatning av hva som påvirker læring.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne; Lie, Johan & Meland, Vegard Målnes (2015). Nettbasert matematikk 2.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.
 • Maugesten, Marianne (2014). Videreutdanning i matematikk.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Omvendt undervisning- et prosjekt ved HiØ.
 • Maugesten, Marianne (2014). Nettbasert kurs i matematikk.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Videreutdanning av lærere.
 • Maugesten, Marianne (2014). matematikk og tospråklige elever.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Regning som grunnleggende ferdighet.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2013). Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Maugesten, Marianne (2013). Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Maugesten, Marianne (2012). Endringer i muntlig eksamen i grunnskolen.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2011). Kurs i forkant av besøk på Inspiria.
 • Maugesten, Marianne; Olafsen, Audun Rojahn & Birkeland, Per Arne (2010). Den grunnleggende ferdigheten å regne.
 • Maugesten, Marianne (2010). Matematikk og kommunikasjon.
 • Maugesten, Marianne (2010). Veiledningen til læreplanen i matematikk.
 • Maugesten, Marianne (2010). Veiledning til læreplanene i matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 21(2), s. 11–13.
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Stedøy-Johansen, Ingvill; Maugesten, Marianne; Dalvang, Tone; Pedersen, Vivi & Ranestad, Kristian (2009). Veiledning til Kunnskapsløftet, matematikk.
 • Maugesten, Marianne & Tofteberg, Grete (2006). Perspektivtegning med ulike hjelpemidler.
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Presentasjon av læreverket Sirkel.
 • Maugesten, Marianne (2006). Matematikk i Kunnskapsløftet.
 • Maugesten, Marianne (2006). Matematikk i Kunnskapsløftet.
 • Maugesten, Marianne (2005). IKT i matematikkundervisingen.
 • Kvifte, Bjørn Harald & Maugesten, Marianne (2005). Integrert praksis i en IKT-basert lærerutdanning.
 • Maugesten, Marianne (2004). Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser?
 • Maugesten, Marianne (2004). Matematikk på ungdomstrinnet med hovedvekt på IKT.
 • Maugesten, Marianne (2003). Paps 2 som nettbasert studium. Rapport fra matematikkdelen. Studieåret 2002-2003.
 • Maugesten, Marianne (2003). Matematikk på mellomtrinnet med fokus på didaktikk.
 • Maugesten, Marianne (2002). Matematikk på småskoletrinnet med vekt på ulike arbeidmåter.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Hoff-Jenssen, Reidun; Maugesten, Marianne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2020). Rapport om studentpraksis i Malawipraksis - et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Kjølberg skole og skoler i Malawi. Høgskolen i Østfold.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun & Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. universitet og høgskolerådet.
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut & Ranestad, Kristian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014. Utdanningsdirektoratet.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet.
 • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira & Settemsdal, May Renate [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet.
 • Maugesten, Marianne; Nordal-Pedersen, Geir & Aasmo, Berit Ingrid (2011). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, NKR, grunnskole. Kunnskapsdepartementet.
 • Maugesten, Marianne; Tofteberg, Grete; Botten-Verboven, Carla; Dalvang, Tone; Ødegaard, Per & Nilsen, Gerd [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Matematikk for alle.....men alle behøver ikke å kunne alt. Kunnskapsdepartementet.
 • Maugesten, Marianne (2010). Muntlig eksamen - får studentene bedre vist hva de kan?En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253175.
 • Maugesten, Marianne & Lauvås, Per (2004). Bedre læring av matematikk ved enkle midler?Rapport fra et utviklingsprosjekt. Høgskolen i Østfold. ISSN 8278251525.
 • Maugesten, Marianne (2003). Matematikkens dag uke 6 2004. Lamis i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 12. okt. 2021 12:06