Artikkelopprop

Temanummer av tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk, 2022

Grammatikk for grammatikkens skyld: Gleden ved å lære om språk og språkevnen

Høsten 2020 ble det innført nye læreplaner i norsk skole. I de nye læreplanene vektlegges blant annet temaene språket som system og mulighet, språklæring og flerspråklighet. Dette er temaer som forutsetter gode grunnkunnskaper om grammatikk hos elevene, og enda mer hos lærerne. Grammatikk har vært nedprioritert i skolen de siste tiårene, noe som må sies å delvis skyldes en misforståelse om at grammatikk ikke er nyttig i språktilegnelse og læring av språk (Myhill, Jones, & Watson, 2013). Studier viser også at i skolen oppfattes ‘grammatikk’ ofte som ‘rettskrivning’ (f.eks. Eiesland and Laake (2020)).

Grammatikk bør ha en selvsagt plass i skolen på linje med annen grunnleggende kunnskap. Argumentene for og mot grammatikk som tema i språkundervisningen synes å dukke opp i en evig runddans (Hertzberg, 2014) Nygård & Brøseth, 2017). Et ensidig nytteperspektiv står i veien for en god faglig diskusjon om hva grammatikkundervisning skal og kan være. I språkfagene i høyere utdanning medfører mangelfull grammatikkundervisning i skolen ofte at nivået på undervisningen må tilpasses et lavere nivå enn det som er ønskelig, noe som skaper en forsinkelse i studieprogresjonen hos studentene som kanskje aldri helt blir tatt igjen (Eide, Hagemann, Listhaug, & Stjernholm, 2019; Hognestad, 2019).

Vi mener det er på tide å skape en større sammenheng mellom grunnforskning på språk og språkundervisning i skole og høyere utdanning, slik at gapet mellom vitenskapen og undervisningen ikke blir så stort.

Til denne utgivelsen ønsker vi bidrag på norsk eller et annet skandinavisk språk som løfter den faglige diskusjonen gjennom å belyse temaer knyttet til språk og språkevnen vår - temaer som gir økt læringsglede, og samtidig eksplisitt kunnskap om språklige systemer.

  • Hvordan kan vi bygge bru mellom språkforsking og språkundervisning i skolen?
  • Hvordan kan eksplisitt grammatikkunnskap bli fremstilt og undervist i?
  • Hvordan kan kunnskap fra forskning på lingvistikk og anvendt lingvistikk bidra til forståelse av språkbruk og språkkompetanse?
  • Hvordan kan kunnskap om flerspråklighet og språksystemer generelt hjelpe med forståelsen av enkeltspråk og enkeltstående språksystemer?

Om tidsskriftet

Tidsskriftet ELLA – Education, Literature, Language – Utdanning, litteratur, språk er et nytt fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift som gis ut av Høgskolen i Østfold for å samle forskning på både disiplinorientert og didaktisk forskning innafor språkfagene. ELLA retter seg mot forskere med ulik bakgrunn og faglig innretning innafor fagområdene lingvistikk, litteraturvitenskap og kulturkunnskap knytta til språkfagene (norsk/nordiske språk, engelsk, fransk, spansk, tysk og andre språk). Også bidrag som forener disse to tilnærmingene er velkomne, så vel som bidrag med komparative aspekter (mellom språk).

Om innsending av artikkelforslag

De som er interessert i å bidra bes sende inn det foreslåtte bidraget, maks 500 ord, innen 20. januar 2022 til anje.m.gjesdal@hiof.no. Fristen for den fullstendige artikkelen er 1. juni 2022. Alle bidragene vil gjennomgå fagfellevurdering før publikasjon.

  • Språk: norsk (ev. svensk eller dansk)
  • Referansestil: APA 7

Utgivelsen er planlagt for utgivelse innen utgangen av 2022

Redaktører: Nazareth Amlesom Kifle, Kåre Solfjeld og Anje Müller Gjesdal

Fagkomité: Forskergruppen LingVib (Lingvistikk i bruk), Høgskolen i Østfold

Referanser

Eide, K. M., Hagemann, K., Listhaug, K., & Stjernholm, K. (2019). ECOLL – Ecology for language learning. Submitted SFU-application, May 2019.

Eiesland, E.-A., & Laake, S. (2020). Grammatikk i skolen: norsklæreres språksyn og undervisningspraksiser. Paper presented at the Lingvib Research Group Meeting, Østfold University College.

Hertzberg, F. (2014). Grammatikken - klart for en omkamp? Bedre skole.

Hognestad, J. K. (2019). Språkemnene i norskfaget: Fornyes de i fagfornyelsen? In M. B.-B. K. R. Solbu (Ed.), Det (nye) norskfaget (pp. 83-96).

Myhill, D., Jones, S., & Watson, A. (2013). Grammar matters: How teachers’ grammatical knowledge impacts on the teaching of writing. Tecahing and Teacher Education (36), 77-91.

Nygård, M., & Brøseth, H. (2017). The position of grammar in the Norwegian education system. Paper presented at the Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4) Delhi, India.

Publisert 3. des. 2021 15:10 - Sist endret 3. des. 2021 15:36