Pågående prosjekt

FLErspråklige Barn i Barnehage og Skole - FLEBBS

I dette prosjektet følger vi en gruppe flerspråklige barn fra siste året i barnehagen og gjennom hele grunnskolen. Hovedtemaer for prosjektet er andrespråksutvikling, flerspråklighet og leseutvikling. Prosjektperioden er 2008-2019.

Vi har samlet inn data på disse barna gjennom samtaler med barnas pedagoger, lærere og foreldre, video- og lydopptak av barna i samhandling med andre barn og voksne, samtaler med barna, fått tilgang til resultater fra ulike tester og kartleggingsprøver barna har gjennomført i skolen.

I utgangspunktet var det 30 barn, men antallet blir gradvis redusert på grunn av flytting og annet.

Forskningsprosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, prosjektnr. 23126.

Informanter

 • Barna er født samme år og i Norge.
 • Barnas foreldre har et annet førstespråk (S1) enn norsk
 • Barna begynte å lære norsk i alderen tre til fem år
 • Barna hadde minst ett år i barnehage før skolestart
 • Barnas førstespråk: Relativt sentrale innvandrerspråk

Innsamlet data:

 • Språk, kommunikasjon og samhandling: Lyd- og videoopptak av barna i barnehage og skole 
  • I barnehagen: Hverdagslige og naturlige samhandlingssituasjoner med andre barn og voksne (se Arntzen 2012, Arntzen og Hjelde 2012, se også Mujakic og Solvang 2012)
  • Semistrukturerte samtaler med barna i 1., 2., 5., 6., 7. og 9. klasse om skole, språkbruk, fritidsaktiviteter ol. (se Arntzen og Karlsen 2019, Arntzen, Andreassen, Karlsen og Kvifte 2019). 
  • Vokabulartesting: Reseptivt og produktivt vokabular i S2 i 2. kl. og i S1 og S2 i i 5. klasse (Tospråklig vokabulartest, Sunil Loona 1995/2004)
  • Elisiteringstest av grammatikk på S2 i 5. klasse (attributiv og predikativ kongruens; leddstilling i hel- og leddsetning)
 • Leseutvikling på andrespråket: Resultater på nasjonale prøver i lesing i 1., 2., 3., 5., 8. og 9. klasse (Arntzen 2014, Arntzen og Ludvigsen 2014, Arntzen, Kvifte og Hjelde 2017, Arntzen, Andreassen, Karlsen og Kvifte 2019)

Problemstillinger

Problemstillinger vi jobber med i prosjektet er sentrert rundt de tre hovedområdene andrespråksutvikling, språkbruk og leseutvikling, og de dreier seg bl.a. om:

 • Språkbruk
  • Hva bruker barna/elevene de ulike språkene til, i hvilke situasjoner bruker de sine ulike språk og hva slags holdninger har de til sin flerspråklighet?
 • Språkutvikling
  • Hvordan utvikler andrespråket seg for det enkelte barn gjennom prosjektperioden?
  • Vokabular:
   • Hvordan er forholdet mellom ekspressivt og reseptivt ordforråd på S1 og S2 i 5. klasse? 
   • I hvilken grad har ordforrådet på S1 og S2 en distribuert karakter (Ollers & Eilers 2002)? 
 • Leseutvikling
  • Hvordan klarer informantene seg på de nasjonale kartleggingsprøvene/ leseprøvene
   • på småskoletrinnet
   • i overgangen fra småskole- til mellomtrinn
   • på ungdomstrinnet
   • Er det spesielle deler av de nasjonale kartleggingsprøvene i lesing der det er spesielt liten/stor avstand mellom våre minoritetsspråklige elever og en kontrollgruppe med majoritetselever?
  • Hvilke tanker og erfaringer har informantene om deltakelse på nasjonale prøver i lesing?

  Foreløpig har FLEBBS-samarbeidet blant annet resultert i

  • Over 30 vitenskapelige foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser. 
  • Vitenskapelige artikler der FLEBBS-materialet har blitt benyttet: se nedenfor

  Internasjonal nettverksbygging 

  Det nordiske nettverket TOBANO (2009-2014

  I 2009 etablerte R. Arntzen og A. Hjelde det nordiske nettverket TOBANO (= TO – og flerspråklige BArn i NOrden); et nettverk av forskere, pedagoger og lærere som arbeider med flerspråklige barn og unge. Vi har arrangert nordiske nettverkskonferanser, workshops mindre seminarer der praktikere og forskere har møttes. TOBANO resulterte bl.a. i en nordisk antologi (se Arntzen, Duek og Hjelde 2012). TOBANO-nettverket fikk midler fra Nordpluss i perioden 2009-2014. 

  Annen internasjonal nettverksbygging

  2013 april: Arntzen, Arnstein Hjelde og Gerard Doetjes arrangerte en internasjonal konferanse om språkkartlegging og prosessbarhetsteori (PT) i samarbeid med NAFO, Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og TOBANO.

  Samarbeid med Processability Theory-miljøet (Manfred Pienemann, Gisela Håkansson, J.U. Kessler mfl), og bl.a. deltakelse i Scientific Committee for PALA-konferansene (Annual International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion) og arrangering av PALA 2015 ved HiØ. Konferansen resulterte i en internasjonal antologi der R. Arntzen, G. Håkansson, A. Hjelde, J.U. Kessler var redaktører (Arntzen, Håkansson, Hjelde & Kessler 2019).

   

  Publiseringer

  Arntzen, R. & A. Hjelde & Susanne Duek (red.) (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole. Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO  Halden: Rapport HiØ.

  Arntzen, R. (2012). Tospråklige barn fra barnehage til skole - Et prosjekt i språkstimulering og språkkartlegging av andrespråket 2008-2011. I Arntzen, Duek og Hjelde (red.). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole. Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (Tospråklige barn i Norden). Halden: Rapport HiØ.

  Arntzen, R. & A. Hjelde (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift nr 1.

  Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I Bente Bolme Moen (red.). Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.

  Arntzen, R., A.R. Ludvigsen (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling? NOA. Tidsskrift for norsk som andrespråk, vol. 30.

  Arntzen, Ragnar, Kvifte, Bjørn, Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med nasjonale prøver i lesing fra småskole- til mellomtrinnet. NOA. Tidsskrift for norsk som andrespråk.

  Emilsen, Linda E., Søfteland, Åshild (2018). Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA. Tidsskrift for norsk som andrespråk, 1-2. 

  Arntzen, G. Håkansson, A. Hjelde, J.U. Kessler (eds.) (2019). Teachability and Learnability across Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

  Linda E. Emilsen (2019). Acquisition of nominal morphology in Norwegian L2 - trends and tendencies. I Arntzen, Håkansson, Hjelde, Kessler: Teachability and Learnability Across Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  

  Arntzen, Ragnar og Karlsen, Jannicke (2019). Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. NOA. Tidsskrift for norsk som andrespråk.

  Arntzen, Ragnar, Andreassen, Rune, Karlsen, Jannicke og Kvifte, Bjørn (2019). Teststrategier og motivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research.

  Håkansson, G. & Arntzen, R. (2021): Developmental stages challenging cross-linguistic transfer: L2 acquisition of Norwegian adjectival agreement in attributive and predicative contexts. Journal of European Second Language Association.

   

  Deltakere

  Publisert 14. juni 2018 21:38 - Sist endret 8. juni 2022 13:38