Markering av nøkkelomgrep

Fleire av førlesingsaktivitetane vi tek for oss i dette heftet, går ut på å setje seg inn i tematikken i ein tekst før sjølve teksten blir presentert, anten ved å aktivere forkunnskapar eller ved å opparbeide seg forkunnskapar. Men førlesing er òg, med utgangspunkt i ein konkret tekst, å få overblikk over teksten og nytte delar av han, til dømes bilete, overskrifter, nøkkelord og innleiande og avsluttande avsnitt, før ein les heile teksten.

Tekstar utan illustrasjonar og nøkkelomgrep kan òg leggjast til rette for dette ved å finne passande bilete og markere (“highlighte”) ord. Å la elevane notere/markere sentrale ord og omgrep er ein nyttig strategi undervegs i lesinga, men kan òg vere ein førlesingsaktivitet. Ved å framheve sentrale ord på denne måten får ein fokus på temaet i teksten på ordnivå. Ein innfører og arbeider med omgrep – og det i ein samanheng.

Publisert 14. sep. 2020 14:08 - Sist endret 12. okt. 2020 13:18