Lytt etter ditt ord

I denne aktiviteten skal elevene lytte etter bestemte ord i en tekst som blir lest opp/spilt av. Forståelse av enkeltord er i fokus, men siden ordene forekommer i en sammenheng, er også ordenes lydbilde og kontekst ivaretatt. Elevene lytter oppmerksomt, og når de hører sitt eget ord, utløses en handling. Dette fordrer konsentrert lytting; elevene må kjenne igjen ordet uttalt i en sammenheng. Enkeltelever vil kunne benytte seg av mer krevende lyttestrategier, og ut fra konteksten forutse når det er sannsynlig at deres ord vil forekomme.

Forslag til gjennomføring

Alternativ a: Stå opp! 

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst, og forståelse og uttale sjekkes
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord blir lest opp, må de reagere, f. eks. ved å reise seg, klappe, trampe, o.l. I og med at noen elever har samme ord, vil flere elever reagere samtidig. Dermed er man ikke alene om å utføre handlingen. Om man har valgt ord som forekommer flere ganger i teksten, vil elevene måtte holde på konsentrasjonen; gjentakelsen vil bidra til befestning av ord og uttale
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene og deres kontekst

Alternativ b: Dramatiser!

 • Elevene får utdelt hver sin lapp med et ord fra en lyttetekst. Ordene bør være av en slik art at de kan framstilles med mimebevegelser, for eksempel verb og substantiv
 • Elevene sjekker forståelse og uttale og tenker ut en bevegelse som illustrerer ordet.  
 • Lærer leser tekst/lydfil spilles
 • Hver gang elevene hører sitt ord lest opp, må de reise seg og utføre mimebevegelsen. I og med at flere elever har samme ord, vil det bli ulike mimebevegelser og medelevene vil dermed få flere hint om hvilket ord i teksten som framstilles. Øvingen involverer ulike sanser som befester læringen; elevene som til enhver tid utfører mimingen, kobler fysisk bevegelse til ordet, mens publikum får et visuelt uttrykk som støtter læringen
 • En eventuell videreføring kan være at elevene utfordres på å vise sin bevegelse mens de andre gjetter hvilket ord bevegelsen forestiller
 • Avslutningsvis kan lærer og elever samtale om ordene, valg av mimebevegelse og ordenes kontekst

Forberedelser

 • Gjøre seg godt kjent med inholdet i den valgte lytteteksten
 • Lage like mange lapper som det er elever i klassen
 • Velge ut de ordene fra teksten som elevene skal reagere på (det er en fordel at det er ord som forekommer flere ganger i teksten) og skrive disse på lappene. Samme ord forekommer på flere lapper. Type og antall ord avhenger av elevenes språknivå
Publisert 1. okt. 2020 17:26 - Sist endret 14. okt. 2020 07:08