Stem med føttene

I denne aktiviteten får elevene vist sin lytteforståelse gjennom bevegelse. Elevene skal ta stilling til påstander som fremsies muntlig på målspråket og avgi sin "stemme" ved å hoppe eller gå. Ved å la elevene utfolde seg fysisk skapes brudd/variasjon i undervisningen, samt at elevenes sanser stimuleres og deres ulike læringsstiler imøtekommes. Aktiviteten er fleksibel og kan lett tilpasses konkrete tema og ulike språknivå.

Forslag til gjennomføring

Alternativ a: Kryss linja

Dette er en felles, lekpreget aktivitet hvor elevene må oppfatte og reagere raskt på den muntlige informasjonen de mottar. Læring gjennom lek og bevegelse kan være stimulerende og motiverende. Aktiviteten egner seg for enkle faktapåstander med to alternative svar.

Elevene står langs en tenkt/markert linje. Høyre side av linjen står for "sant", den venstre for "usant"

Når aktiviteten starter, står elevene fordelt oppå linjen

Lærer kommer med en påstand, og elevene må ta stilling til om denne er sann eller usann ved å hoppe til høyre eller venstre. Slik hopper elevene fra den ene eller andre siden etter hvert som nye påstander framsies

Hvis man vil, kan man legge inn regler for om man går ut av leken/må stå over noen runder hvis man hopper feil, lage et poengsystem for flest riktige, osv. 

Alternativ b: Fire hjørner

Elevene skal ta stilling til ulike påstander ved å forflytte seg til det hjørnet som best stemmer overens med egen overbevisning. Hvert hjørne representerer ulike grader av enighet. Aktiviteten egner seg for påstander av en mer reflekterende art. Tematikken kan spenne fra global til nasjonal eller lokal problematikk (miljø, kollektivtransport, vold, åpenhet, fordeling av goder, osv.).  

  • Lærer henger opp fire plakater med henholdsvis påskriften enig - veldig enig - uenig - veldig uenig eller aldri - noen ganger - ofte - alltid i hvert av klasserommets fire hjørner 
  • Elevene er samlet i midten av klasserommet
  • Lærer leser opp en påstand 
  • Elevene går til den plakaten som representerer deres holdning til/mening om påstanden
  • Aktiviteten fortsetter til alle påstander er lest opp
  • Elevene kan eventuelt utfordres muntlig ved at de må gjøre rede for avgjørelsen sin i plenum eller at de samtaler med en som har samme standpunkt

Forberedelser

  • Alt etter om man velger alternativ a eller b, må lærer forberede mer eller mindre komplekse påstander (evt. kan elevpar/grupper lage påstander)
  • Lage plakater med påskrift og henge disse opp i klasserommets hjørner
Publisert 18. sep. 2020 14:47 - Sist endret 14. okt. 2020 07:04