English version of this page
Pågående prosjekt

Digitalisering i prosjekt Nye arbeidsformer i Viken (DiVi)

I dette prosjektet utforsker vi digitaliseringens betydning i Viken fylkeskommunes prosjekt Nye arbeidsformer i Viken.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet inngår i Høgskolen i Østfolds satsningsområde Det digitale samfunn, der forskerstanden ser på ulike elementer ved digitalisering basert på deres akademiske tilhørighet ved høgskolen.

Forskerne bak forskningsprosjektet Digitalisering i prosjekt Nye arbeidsformer i Viken (DiVi) ønsker å rette oppmerksomheten mot bruken av digitalisering i forbindelse med nye arbeidsformer.

Gjennom en kobling mot Viken-prosjektet Nye arbeidsformer i Viken ønsker vi å utvikle en forståelse av hva digitalisering innebærer og inneholder.

Prosjektet vil benytte en kvalitativ tilnærming med utgangspunkt i en semistrukturert intervjuguide. Intervjuene gjennomføres fysisk og/eller digitalt. Intervjuene vil utrede Vikens pilotprosjekt, hvilken arbeidsform som er innført, hvilken betydning digitaliseringsaktiviteter har i piloten, samt erfaringer med digitalisering i lys av korona-situasjonen.

Det vil i første omgang gjennomføres 8 intervjuer hvor målgruppen for intervjuene er prosjektlederne for hver pilot i Nye arbeidsformer i Viken (4 intervjuer) og ledere som deltar i arbeidsgruppen i hver pilot (4 intervjuer).

Prosjektlederne i prosjekt Nye arbeidsformer i Viken bidrar med å informere og rekruttere mulige andre informanter i prosjektet.

Vi planlegger å publisere vitenskapelige artikler med utgangspunkt i det empiriske materialet. I tillegg vurderer vi mulighetene for å studere digitalisering ytterliggere i Viken fylkeskommune.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å undersøke digitaliseringens betydning i forbindelse med prosjektet Nye arbeidsformer i Viken. Vi setter i tillegg undersøkelsesopplegget inn i en «korona-kontekst». Det betyr at vi ser på erfaringer og opplevelser med digitalisering i Nye arbeidsformer i Viken generelt, og hvordan prosjektet har blitt berørt av koronapandemien.

Samarbeid

Forskningsprosjektet blir utført i samarbeid mellom medlemmer i forskergruppen Complex Connections: People, Places and Organizations (CC:PPO) ved Høgskolen i Østfold, og Seksjon for Prosjekt og innovasjon i Viken fylkeskommune.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 22. sep. 2020 10:57 - Sist endret 16. des. 2021 12:10