Marit Kristine Helgesen

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608791
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A211

Faglige interesser

Faglige interesser er profesjon og profesjonaliseringsprosesser, kunnskapsutvikling og digitalisering, samt flernivåstyring og samordning. Empiriske nøkkelkvalifikasjoner er studier av profesjoner og digitalisering, flernivåstyring og kommunal organisering av tjenesteyting til befolkningen. 

Undervisning

Master i samordning av helse og velferd

Vitenskapsteori og metode

 

Bakgrunn

Marit K. Helgesen har doktorgrad i statsvitenskap fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet ved Senter for ledelse, organisasjon og styring ved Universitetet i Bergen og Norsk institutt for by- og regionforskning, OsloMet. Hun har bred erfaring som prosjektleder og har ledet prosjekter for Norges forskningsråd så vel som offentlige myndigheter. 

Samarbeid

Helgesen samarbeider med forskere ved universiteter og høgskoler i Norge og internasjonalt.

Prosjekter

Forskergrupper

Emneord: Profesjonalisering, digitalisering, samordning av tjenester, Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

 • Helgesen, Marit Kristine & Ramsdal, Helge Normann (2022). Do Shared Digital Workspaces Boost Integration? The Case of One Early Intervention Initiative for Vulnerable Children in Norway. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 22(2). doi: 10.5334/ijic.5710.
 • Løken, Therese Dwyer; Helgesen, Marit Kristine; Vike, Halvard & Bjørkquist, Catharina (2022). Being bound and tied by the ropes of frugality: a case study on public management values and service integration. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 36(9), s. 95–111. doi: 10.1108/JHOM-10-2020-0401.
 • Helgesen, Marit Kristine & Arvesen, Petter (2022). Policies to Reduce Child Poverty in Norway: Can Municipalities Ensure Positive Functionings for Children through Housing Policies? . Societies. ISSN 2075-4698. 12. doi: 10.3390/soc12010025.
 • Helgesen, Marit Kristine (2021). Kommunal organisering, ledelse og endring: En casestuide av implementering av psykiske helsetjenester i en norsk kommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 131–154. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2020). Addressing the social determinants of health in the Nordic countries: wicked or tame problem? Socialmedicinsk Tidskrift (SMT). ISSN 0037-833X. 3, s. 393–404. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Marit Kristine (2019). Bedre tverrfaglig innsats - styrket tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge? . I Bjørkquist, Catharina & Fineide, Mona Jerndahl (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63183-3. s. 193–214. doi: %3A%20https%3A/doi.org/10.23865/noasp.66.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosse, Elisabeth; Sherriff, Nigel & Helgesen, Marit Kristine (2019). Levelling the social gradient in health at the local level: applying the Gradient Equity Lens to Norwegian local public health policy. International Journal of Health Services. ISSN 0020-7314. 2019, s. 1–17. doi: 10.1177/0020731419842518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine; Hagen, Susanne & Torp, Steffen (2018). Addressing the social determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 46(20), s. 47–52. doi: 10.1177/1403494817743896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Torp, Steffen (2018). Health promotion at local level in Norway: The use of public health coordinators and health overviews to promote fair distribution among social groups. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 7(9), s. 807–817. doi: 10.15171/ijhpm.2018.22. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2017). Advocating for health promotion policy in Norway: the role of the county municipalities. Societies. ISSN 2075-4698. 7(5). doi: 10.3390/soc7020005.
 • Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Hagen, Susanne (2017). Capacity to reduce inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 45(18), s. 77–82. doi: 10.1177/1403494817709412.
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(3), s. 177–188. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Susanne; Torp, Steffen; Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). Promoting health by addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion International. ISSN 0957-4824. 32(6), s. 977–987. doi: 10.1093/heapro/daw052.
 • Helgesen, Marit (2015). Bolig som påvirkningsfaktor for helse - implikasjoner for kommunal politikk og planlegging. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. 3-4, s. 15–19.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Holmen, Ann Karin Tennås (2015). The municipality as negotiator in multilevel governance of health care. World Political Science Review. ISSN 2194-6248. 11(2), s. 303–324. doi: 10.1515/wps-2015-1003.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). How can local governments level the social gradient in health among families with children? The case of Norway. International Journal of Child, Youth and Family Studies. ISSN 1920-7298. 6 (2), s. 328–346. doi: 10.18357/ijcyfs.62201513505. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Susanne; Helgesen, Marit Kristine; Torp, Steffen & Fosse, Elisabeth (2015). Health in All Policies: A cross-sectional study of the public health coordinators' role in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 43(6), s. 597–605. doi: 10.1177/1403494815585614.
 • Helgesen, Marit Kristine & Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Samhandlingsreformens styringsvirkemidler - implikasjoner for kommunalt handlingsrom. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052.
 • Helgesen, Marit Kristine & Hofstad, Hege (2014). Determinants in Norwegian local government health promotion – institutional perspectives. Research in the Sociology of Health Care. ISSN 0275-4959. 32. doi: 10.1108/s0275-4959_2014_0000032019.
 • Helgesen, Marit Kristine (2014). Governance of health promotion – Norway in a Nordic context. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 42, s. 25–30. doi: 10.1177/1403494814546925.
 • Helgesen, Marit Kristine & Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Kommunalt handlingsrom etter Samhandlingsreformen :. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 17(3), s. 41–53.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Holmen, Ann Karin Tennås (2014). Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 30(2), s. 108–130.
 • Tallarek, Marie Josefine; Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2013). Reducing social inequities in health in Norway: Concerted action at state and local levels? Health Policy. ISSN 0168-8510. 113(3), s. 228–235. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.09.019.
 • Helgesen, Marit Kristine (2012). Styring av folkehelsepolitikk i relasjonen mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-329-4. s. 257–279.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit Kristine (2011). Multilevel governance in Norway: universalism in elderly and mental health care services. International journal of sociology and social policy. ISSN 0144-333X. 31(3-4), s. 160–172. doi: 10.1080/1523908X.2011.578403.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Vabo, Signy Irene (2018). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunbalkunnskap. 4. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205512436. 367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helgesen, Marit Kristine (2021). Stataforvalterens samordningsrolle tidlig i Covid-19 pandemien.
 • Arvesen, Petter & Helgesen, Marit Kristine (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom - Kan Velferdspiloten vise vei.
 • Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2019). The governance of equity in health.
 • Helgesen, Marit Kristine & Ramsdal, Helge Normann (2019). Digitalisering og virtuelle team - forenkler det kommunalt samarbeid for barn og unge? .
 • Ramsdal, Helge Normann & Helgesen, Marit Kristine (2019). Service agencies and teams - leading/managing in the interchange.
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Helgesen, Marit Kristine & Bjørkquist, Catharina (2019). “Money talks”: a qualitative study on how organising of financial resources affect integrated services to persons with dual diagnosis.
 • Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Torp, Steffen (2019). Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 8(4), s. 253–255. doi: 10.15171/ijhpm.2019.01.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2018). Policies for equal health at the national level – a Nordic perspective.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bedre Tverrfaglig Innsats - presentasjon av resultater om medvirkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Folkehelsa. En oppgave for kommuneadministrasjonen - og et interessefelt for kommunepolitikerne?
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Folkehelse og effekter for kommunesektoren.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Offentlig helsepolitikk.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Sosial ulikhet i helse.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Organisering av psykiske helsetjenster. Styring og koordinering .
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bolig og helse.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Samfunnsfloker - begrep og løsninger.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Kommunenes planlegging og tiltak for en eldre befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Governance structures to address social inequalities in health.
 • Rønningen, Grete Eide & Helgesen, Marit Kristine (2017). Public health in municipalities. Work at the local level.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2017). The Norwegian policy to reduce social inequities in health: Comprehensive action or mixed signals?
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Samarbeid og samordning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Forskning og praksis i samarbeid - på, for eller med kommuner?
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Helsekonsekvensutredning av forslag til samfunnsdel av fylkesplanen i Østfold.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Strukturelle betingelser for lokalt folkehelsearbeid.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Program for folkehelsearbeid i kommunene. Observasjoner fra Nullpunktsundersøkelse.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Organisering av psykisk helse-tjenester. Styring og koordinering.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for politikk og planlegging.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for kommunal politikk og planlegging.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit Kristine (2016). «Fremtidens superrådmenn".
 • Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). Addressing the social determinants of Health - the role of Norwegian municipalities.
 • Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). How municipalities work to reduce social inequalities in health.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 25(229).
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway.
 • Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei? . Høgskolen i Østfold.
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-454-7. 2019(2).
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-454-7.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2019). Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries. Nordic Welfare Centre. ISSN 978-91-88213-47-1.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. ISSN 978-82-8309-257-8.
 • Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm & Grut, Lisbet (2018). Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. SINTEF. ISSN 9788214068665. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helgesen, Marit Kristine & Herlofson, Katharina (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-220-2. 2017(16).
 • Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel & Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet: Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-216-5. 2017(Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017).
 • Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling & Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-8309-161-8. 2016(18).
 • Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel & Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelse i kommunene settes i verk. Marit K. Helgesen, Dawit S. Abebe og Arild Schou Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017. HIOA -NIBR/NOVA. ISSN 978-82-8309-216-5.
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2016). Å iverksette en reform: «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015» som modeller for større kompetansehevende satsinger. By- og regionforskningsinstituttet NIBR. ISSN 978-82-8309-129-8. 2016(16).
 • Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn; Olsen, Dorothy Sutherland; Holm, Arne & Røste, Rannveig (2016). Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015. Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2016. ISSN 978-82-8309-117-5.
 • Monkerud, Lars Christian; Helgesen, Marit; Holm, Arne & Lied, Camilla (2016). Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? By- og regionforskningsinstituttet NIBR. ISSN 978-82-8309-092-5. 2015(22).
 • Holm, Arne; Helgesen, Marit & Lid, Stian (2015). Bolig etter fengsel og institusjon – samhandling mellom forvaltningsnivåer. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-047-5. 2015(8).
 • Helgesen, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars Christian; Røste, Rannveig & Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). ISSN 978-82-8309-071-0.
 • Helgesen, Marit (2015). Bedre Tverrfaglig Innsats - 2. runde av en følgeevaluering. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-090-1. 2015(24).
 • Helgesen, Marit Kristine; Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. & Schmidt, Lene (2014). Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-035-2. 2014(16).
 • Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars Christian; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland & Rønningen, Grete Eide [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-013-0. 2014(3).
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2014). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging - Delrapport 2. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-037-6. 2014(18).
 • Schou, Arild; Helgesen, Marit Kristine & Hofstad, Hege (2014). Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør. Norsk Institutt for by- og regionforkning. ISSN 1502-9794. 2014(21).
 • Helgesen, Marit Kristine; Olsen, Dorothy Sutherland; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn; Skålholt, Asgeir & Kårstein, Asbjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene. NIBR-notat 2014:110. ISSN 978-82-8309-036-9.
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2013). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-994-5. 2013(18).
 • Holm, Arne; Helgesen, Marit & Risan, Lars Christian (2013). Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-996-9. 2013(17).
 • Helgesen, Marit (2013). Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-8309-001-7. 2013(23).
 • Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Helgesen, Marit Kristine; Næss, Terje & Arnesen, Clara Åse [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-915-0.
 • Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog & Helgesen, Marit (2012). Kommunalt psykisk helsearbeid 2012. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-920-4. 2012(4).
 • Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf & Stigen, Inger Marie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-915-0. 2012(3).
 • Helgesen, Marit & Hofstad, Hege (2012). Regionalt og lokalt folkehelsearbeid - Ressurser, organisering og koordinering. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-935-8. 2012(13).
 • Helgesen, Marit (2012). Flink med folk i første rekke. Sluttrapport fra evalueringsprosjektet. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-942-6. 2012(17).
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit (2012). Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-948-8. 2012(26).
 • Stigen, Inger Marie; Tjerbo, Trond & Helgesen, Marit Kristine (2011). Fylkesmennenes og kommunens arbeid med Kompetanseløftet 2015: Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. NIBR-notat 2011-207. NIBR. ISSN 978-82-7071-884-9.
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2011). Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015. Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-884-9. 2011(107).
 • Bergem, Randi; Hanche-Olsen, Marte; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hofstad, Hege & Helgesen, Marit Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010. Møreforsking Volda. ISSN 978-82-7692-303-2.
 • Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hanche-Olsen, Marte; Vestby, Guri-Mette & Hofstad, Hege [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport. Møreforsking. ISSN 1891-5981.
 • Helgesen, Marit (2010). "Flink med folk i første rekke" – Organisering og iverksetting. En underveisrapport. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-833-7. 2010(7).
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2009). Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse –Erfaringer høsten 2008. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-778-1. 2009(103).
 • Myrvold, Trine & Helgesen, Marit (2009). Kommunalt psykisk helsearbeid – Organisering, samarbeid og samordning. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-777-4. 2009(4).
 • Myrvold, Trine; Helgesen, Marit & Knudtzon, Lillin Cathrine (2009). Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISSN 978-82-7071-812-2. 2009(24).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 11. jan. 2022 16:14