Norden inspirerer uavhengighetskampen i Skottland

Skottene ser over Nordsjøen og mot Norden i den pågående kampen for et nasjonalt selvstyre og en løsrivelse fra Storbritannia.

At Norden på flere måter er et forbilde for skottene fremkommer i en fersk doktorgradsstudie av førsteamanuensis Laila Berg ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold. Studien har tittelen "If they can do it, why can't we?" Popular Perceptions of the Nordic Region in Scotland. Her har forskeren sett nærmere på hvilke forestillinger et utvalg av den skotske befolkningen har om Norden. Berg har intervjuet et utvalg skotter om deres forestillinger, assosiasjoner og vurderinger av Norden og dens rolle for Skottland.

"Det kom tydelig fram at de fleste sammenlignet Skottland med Norden og hevdet at Skottland er mer nordisk enn det er britisk."
Laila Berg, førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold

Studien fant at de hyppige referansene som politikere, særlig representanter for Scottish National Party har gjort til Norden, har ført til at vanlige skotter nå har fått en større bevissthet om Norden.

- Norden har dermed gått fra en noe vag konstruksjon til en levende rollemodell, forteller Berg.

Hennes studie bidrar til å nyansere og utvide forståelsen av Nordens rolle i dagens Skottland ved å rette søkelyset mot hvordan skotter i det daglige snakker om og tenker rundt dette.

"Mer nordisk enn britisk"

18.september i 2014 var den foreløpige siste folkeavstemningen i Skottland som handlet om deres uavhengighet. Spørsmålet velgerne skulle ta stilling til var om Skottland burde være et uavhengig land. Resultatet ble jevnt, men majoriteten stemte for å forbli en del av Storbritannia. I kjølvannet av den dramatiske avstemningen har spørsmålet om Skottland burde være en uavhengig nasjon, preget både politikere og vanlige skotter.

- I den forbindelse, har referanser til nordiske land økt og Norden har blitt presentert som en rollemodell for et uavhengig Skottland, forteller HiØ-forskeren.

Hun gjennomførte blant annet en empirisk undersøkelse blant vanlige skotter der disse ble intervjuet om sine holdninger og forestillinger om skotsk nasjonal identitet og rollen til Norden og England/resten av Storbritannia.

- Det kom tydelig fram at de fleste sammenlignet Skottland med Norden og hevdet at Skottland er mer nordisk enn det er britisk. Denne koblingen må sees i sammenheng med den pågående uavhengighetsbevegelsen i Skottland, forklarer Berg.  

Et alternativt Skottland

At Norden er en rollemodell for Skottland er er ifølge Berg et relativt nytt fenomen. 
- Men det har festet seg som en akseptert forestilling om dette, sier hun.

Ifølge HiØ-forskeren fremstår Norden på flere måter som en alternativ visjon for Skottland, noe mange i det skotske samfunnet mener er mer ønskelig enn dagens situasjon.

- Hovedfunnet er at Norden er en positiv rollemodell for skotsk nasjonal identitet og at det er likheter, og ikke forskjeller, mellom Norden og Skottland som fremheves, sier Berg.

Både gjennom hennes intervjuer med skotter og av den politiske debatten fremgår det at det som oftest assosieres og beundres ved Norden er egalitarisme, vellykkede velferdssamfunn og en progressiv og inkluderende politikk. Ifølge forskeren bygger Skottlands eget selvbilde i stor grad på de samme assosiasjonene.

- Norden er dermed gjort familiært, men samtidig forblir det en kilde til inspirasjon. Denne todelte egenskapen er nettopp det som gjør ideen om Norden og det nordiske argumentet så overbevisende i Skottland. Norden utgjør på denne måten en «positive Other» for Skottland, forteller hun.

Farget av den offentlige debatten

Funnene i Bergs studie viser hvor stor påvirkning den politiske, offentlige debatten har på vanlige folks forestillinger. Et annet poeng som hun påpeker er at mangel på empiri, kan bidra til å skape et feilaktig bilde av ulikheter mellom grupper, det vil si forskjeller som ikke nødvendigvis stemmer overens med hvordan "vanlige folk" tenker. 

- Studier av nasjonal identitet og nasjonalisme er ofte ikke forankret i empiriske undersøkelser og er dermed ganske teoretiske. Resultatet kan dermed bli en teori som skiller sterkt mellom ulike grupper og som fokuserer på ulikhetene mellom dem. Noen ganger kan det føre til at man overser likheter og nyanser i relasjonen mellom ulike nasjonale grupper som skotter, briter, irer eller nordmenn. Det vil si at de kan ha mye til felles, forklarer forskeren. 

Berg påpeker at ved å se på hvordan disse gruppene blir sett på som positive rollemodeller, så kan man utvide forståelsen av nasjonale grupper som hverandres motsatser. 

- Denne studien understreker at eksterne grupper kan sees på som en inspirasjonskilde og en rollemodell og dermed at de positive sidene ved eksterne grupper spiller en viktig rolle i identitetsdannelse, sier hun.

Les Laila Bergs doktorgradsavhandling 'If they can do it, why can't we?': Popular Perceptions of the Nordic Region in Scotland

 

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 27. apr. 2022 11:54 - Sist endret 6. mai 2022 15:31