Lærerutdanningsskoler 2025

Lærerutdanningsskoler (LUS) er et av innsatsområdene i strateginotatet «Lærerutdanning 2025». Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom skoler og universiteter/høgskoler med ansvar for lærerutdanning. 

Om LUS-prosjektet 2025

Lærerutdanningsskoler 2025 har som mål å etablere et tett samarbeid mellom kommunene, grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold og utvalgte skoler. Samarbeidet skal styrke skolens aktivitet og elevenes læring, og dermed også lærerutdanningene.  

Bakgrunn for prosjektet

Kunnskapsnivået i Norge må heves. Det forutsetter at kompetansenivået i grunnskolen og videregående skole løftes. Dette tilsier en kvalitativt bedre lærerutdanning som utvikler norsk skole og er attraktiv for ungdom. Det gjelder ikke minst i Østfold, hvor utdanningsnivået tradisjonelt har vært lavere enn i resten av landet. I tillegg er det viktig at søkningen til lærerutdanningene generelt økes, da behovet for å erstatte lærere som pensjoneres er betydelig. 

Ulike evalueringer peker på behovet for å utvikle norsk lærerutdanning generelt. Det skal skje gjennom et høyere faglig nivå i lærerutdanningene, større fordypning i sentrale skolefag, vektlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter, og ved å utvikle praksisdelen av lærerutdanningen. Utvikling av praksisdelen krever både en høyere kvalitet på praksisopplæringen og bedre samhandling mellom praksis og den teoretiske delen av utdanningen. Kunnskapsdepartementet stiller derfor strenge krav til kvalitetssikring av praksisdelen av lærerutdanningen, og vil ha et mer forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon, skoler og skoleeiere. 

Formål

Formålet med prosjektet Lærerutdanningsskoler 2025 er å svare på Kunnskapsdepartementets praksisutfordring, ved å utvikle og prøve ut nye former for samarbeid mellom grunnskoler og utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning, og gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og skoleeiere.

En viktig målsetting er å etablere et forsknings- og utviklingsarbeid med grunnskoler som også inkluderer studenter som medforskere. Det er ønskelig å videreføre dagens forpliktende samarbeide mellom kommunene i Østfold og Høgskolen i Østfold som bidrar til et kvalitetsløft i grunnskolen og gjør lærerutdanningsskolene til utdanningsinstitusjoner i praksis.

Hva er en lærerutdanningsskole?

En lærerutdanningsskole er en spesielt utvalgt partnerskole som skal samarbeide nært med Høgskolen i Østfold om praksisopplæring og forsknings- og utviklingsarbeid i grunnskolelærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet ønsker å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen, styrke forsknings- og utviklingssamarbeid, øke bruken av delte stillinger og løpende kvalitetsutvikling i lærerutdanningene basert på både forskning og de langsiktige behovene i skolen. Dette ønskes gjort gjennom et stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom skolesektoren og lærerutdanningsinstitusjonene, slik at studentene skal få et best mulig grunnlag for sin profesjonsutøvelse.

I Østfold skapes dette samarbeidet gjennom å inngå avtaler med partnerskoler som forplikter seg til å legge til rette for studentene slik at de får en forsterket praksis.

Lærerutdanningsskoler omtales ytterligere i "Lærerutdanning 2025" - Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene"

Hva innebærer samarbeidet?

Skoleeier: 

 • Samarbeider med Avdeling for lærerutdanning om praksisopplæringen, forsknings- og utviklingsarbeid og studentenes masteroppgaver
 • Gir sine lærerutdanningsskoler mulighet til å bruke tid til kompetanseheving av sine ansatte og tid til annet arbeid knyttet til lærerutdanningsskoleoppdraget
 • Legger til rette for at masterstudenter og forskningsmiljøet ved Avdeling for lærerutdanning kan bruke kommunen og skolene som kilder til forskning
 • Gir tillatelse til innsamling av datamateriell til masteroppgaver der det er etisk og praktisk mulig
 • Kan bidra med temaer til masteroppgaver
 • Samarbeider med egne skoler i prosessen frem mot en søknad om å bli lærerutdanningsskole

Partnerskolene: 

 • Samarbeider nært med Avdeling for lærerutdanning om praksisopplæring, forsknings- og utviklingsarbeid og studentenes masteroppgaver
 • Gir masterstudentene ved avdelingen veiledet, variert og vurdert praksis og støtte til masteroppgaven i fjerde og femte studieår.
 • Er studiefelt for studentene i deres arbeid med masteroppgaven i femte studieår
 • Utvikler et fagmiljø med kvalifiserte praksisveiledere
 • Bidrar med temaer til masteroppgaver
 • Deltar aktivt i skolebasert kompetanseheving i samarbeid med skoleeier og Avdeling for lærerutdanning
 • Oppretter en funksjon til å koordinere samarbeidet med Avdeling for lærerutdanning, som legger til rette for forsknings- og utviklingsarbeid og skolen som studiefelt for masteroppgaver for studentene og forskningsmiljøet ved Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold:  

 • Samarbeide nært med skolene og skoleeiere om praksisopplæringen og forsknings- og utviklingsarbeid
 • Tilbyr skolebasert kompetanseheving til partnerskapsskolene
 • Forsker på skolenes løsninger og utfordringer i nært samarbeid med skoleledere og skoleeiere
 • Deltar aktivt i praksisopplæringen
 • Legger til rette for at studenter, skoler, skoleeiere, faglærere og forskere ved Avdeling for lærerutdanning kan møtes og samarbeide om emner og temaer til masteroppgaver
 • veileder masterstudentene i arbeidet med masteroppgaven

Prosjektleder

Prosjektleder for Lærerutdanningsskoler 2025 ved Høgskolen i Østfold er Veronica Knigge. Ta gjerne kontakt med prosjektleder om du ønsker ytterligere informasjon om prosjektet.