Samarbeidsprosjekter

I lærerutdanningsskoleprosjektet samarbeider vi om flere prosjekter knyttet til lærerutdanningene. Vi samarbeider om studentenes praksisopplæring, hvor vi jobber for at studentene skal erfare en enhetlig praksisopplæring på campus og i praksisfeltet. Vi samarbeider også om undervisning og veiledning, og har som mål at vi utvikler kompetanse gjennom dette styrkede samarbeidet. Vi samarbeider blant annet om:

Pilotering av punktpraksis i matematikk

Den internasjonale følgegruppen til NOKUT sier det bør mer praksis inn i utdanningen, samt at studenter gir tilbakemeldinger på at de lærer mest i praksis og at de ønsker mer praksis, og denne piloteringen er et forsøk på å imøtekomme dette. Punktpraksis tilbys til 4. årsstudentene som har valgt matematikk som sitt masterfag. I punktpraksisen er studentene ute i praksis hver uke i hele høstsemesteret, de har to timer matematikkundervisning hver tirsdag på en av lærerutdanningsskolene våre. Målet med punktpraksisen er at studentene skal få mer erfaring med undervisning, og da spesielt med temaer som går over tid.

Med barnet i sentrum

Et samarbeid mellom barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Hvor studentene har profesjonsdager og observasjonspraksis sammen. Oppstart våren 2022. Mer info kommer.

Hospiteringsordning

Som et ledd i å styrke lærerutdanningens relevans til profesjonsutøvelsen i praksis og til en forskningsbasert praksis i barnehage/skole har vi jobbet frem en hospiteringsordning for alle fagansatte. Her har vi som målsetting at alle faglærere i lærerutdanningene skal oppdatere sin kjennskap til dagens skole/barnehage og videreutvikle kontakten med praksisfeltet for blant annet å bruke erfaringer fra hospiteringsperioden inn i egen undervisning.

Undervisning på campus

Ved å ta med lærere fra praksisfeltet inn i planleggingen og gjennomføringen av undervisning håper vi å svare på noen av utfordringene som pekes på i blant annet Lærerutdanning 2025. Målet vårt er blant annet å styrke samarbeidet mellom lærerne ved lærerutdanningen og lærerne i praksisfeltet, at vi gjensidig utvikler kompetanse, gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning sammen og at vi på høgskolen har en oppdatert og praksisnær undervisning.

Profesjonsverksted

Profesjonsverksted er et samarbeid mellom HiØ og LU-skolene. Hvor man underviser sammen om et tema. Undervisning er lagt opp ved at noen av undervisningsøkten er på campus og noen av øktene er lagt ute på LU-skolene. Fagansatte og praksislærere samarbeider om undervisningen. Det er også lagt opp til observasjon, samsnakk og refleksjon. Det ble for første gang gjennomført høsten 2021 med PPU og de videregående LU-skolene våre. 

Mastertorg

Mastetorget har til hensikt å formidle forskningsaktiviteter og prosjektidéer mellom fagansatte, forskere, forskningsinstitutter, grunnskoler, virksomheter i arbeidslivet og masterstudenter i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Mastertorget fungere som en møteplass der skoler og forskere kan presentere ulike forslag til prosjekt (nye eller pågående) for masterstudentene. Mastertorget vil gjennomføres i mars 2022. Mer informasjon kommer. 

Praksiskoordinatorer

Alle LU-skolene våre har praksiskoordinatorer og disse har en svært viktig funksjon i Lærerutdanningsskoleprosjektet. De deltar i lærendenettverk/arbeidsgrupper på HiØ når det kommer til for- og etterarbeid til praksis, praksisseminarer og praksiskonferansen mm. Praksiskoordinatorene har også en viktig rolle innad på egen skole, både som en sparringspartner for ledelsen rundt organisering av praksis, men også det å holde i praksislærerteamet. Et mål med praksislærerteam er at praksislærerne skal være samkjørte slik at studentene møter et felles sett med holdninger, prosedyrer og praktiske ordninger uavhengig av hvilken praksislærer de møter.

Seminar for nye praksislærere

I samarbeid med praksiskoordinatorene gjennomfører vi seminar for nye praksislærere. Her ser vi på styringsdokumenter og overordnet planarbeid vedrørende praksis sammen med programleder og studieveileder, praksiskoordinatorene tar for seg det praktiske i møte med studentene og skikkethetsansvarlig tar oss gjennom hva løpende skikkethetsvurdering innebærer, samt ansvar og rutiner rundt dette. Målet er å gjøre praksislærere trygge og forberedt i rollen som praksislærer, samt bygge gode relasjoner for videre samarbeid. 

Mini-overtagelser

Veiledningssirkler 

Les om våre forskningsprosjekter her.

Publisert 4. nov. 2021 10:07 - Sist endret 8. nov. 2021 12:39