Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Stine Eileen Løkkeberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSVPL30417 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium vernepleie, heltid og deltid

Absolutte forkunnskaper

Vernepleie heltid: Bestått alle eksamener i andre studieår

Vernepleie deltid: Bestått alle eksamener i tredje studieår

Undervisningssemester

Vernepleie heltid: 5. og 6. semester

Vernepleie deltid: 7. og 8. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • 1. Drøfte/fordype seg i problemstillinger av vernepleiefaglig karakter
 • 2. Drøfte/diskutere vitenskapelig artikler som anvendes i eget arbeid

Ferdigheter

 • 3. Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid skriftlig og systematisk etter akademiske retningslinjer.
 • 4. Anvende ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data og ulike former for rapportering i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • 5. Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger

Generell kompetanse

 • 6. Søke etter, vurdere og diskutere aktuelle informasjonskilder i akademiske rapporter
 • 7. Reflektere kritisk over og analysere eget arbeid
 • 8. Vurdere forskning kritisk og har innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Innhold

 1. Faglig fordypning innenfor et tema godkjent av høgskolen
 2. Søke etter og vurdere vitenskapelige artikler
 3. Utarbeide prosjektskisse og skrive bacheloroppgave
 4. Systematisere og analysere data i forhold til aktuell teori. Drøfte egne funn
 5. Samtykke, personopplysninger, taushetsplikt, anonymisering, generelle etiske avveininger
 6. Søke kritisk etter litteratur i samarbeid med biblioteket
 7. Vurdere eget arbeid i relasjon til egen profesjon
 8. Vurdere eget arbeid etisk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forberedelsene til arbeidet med bacheloroppgaven starter i 5. semester.
 • Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med 2 studenter.
 • Høgskolen oppnevner skoleveileder i løpet av januar.
 • Emnet starter med seminarer knyttet til arbeidet med bacheloroppgaven.
 • Bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet innenfor vernepleierens fagområder. Det kan skrives fagartikkel etter avtale med veileder.
 • Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Arbeidsomfang

I forbindelse med bacheloroppgaven/dette emnet, er studentene tilknyttet et praksissted i åtte (8) uker og er til stede etter avtale/behov.

Praksis

I forbindelse med bacheloroppgaven/dette emnet, er studentene tilknyttet et praksissted i åtte (8) uker og er til stede etter avtale/behov. Studentene får veiledning i gruppe av praksisveileder. Praksisbesøk og halvtidsevaluering gjennomføres på ordinær måte, jf. praksisemner.

Studentene lager en arbeidsplan/framdriftsplan for perioden.

Før selve praksisperioden er det avsatt en uke til forberedelse til praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent vurdering av praksis
 • Gjennomført 5 timer veiledning med praksisveileder
 • Godkjent arbeidsplan
 • Godkjent HHLR-kurs (hjerte-lungeredning for helsepersonell) i regi av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgave, maks 1500 ord, innlevert til fastsatt tid i høstsemesteret. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde: Tema og problemstilling for bacheloroppgaven, begrunnelse for relevansen av problemstillingen innen vernepleiefeltet og metodiske overveielser for oppgaven. Innlevert prosjektbeskrivelse er en forutsetning for å få tildelt veileder. Studenter som leverer prosjektbeskrivelsen individuelt skal skrive oppgave individuelt. Leveres prosjektbeskrivelsen i gruppe på to studenter, skal også oppgaven skrives i gruppe på to studenter.
 • Gjennomført 3 timer veiledning med veileder fra høgskolen (1 veiledningstime i gruppe)

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder på eget skjema etter halvtid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer vurderingsskjemaet til skoleveileder senest en (1) uke etter avsluttet praksis.

 

Eksamen

Bacheloroppgave/fagartikkel

Oppgaven skal være på maks 8000 ord, og skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Det er krav om at minst 3 vitenskapelige artikler er benyttet i oppgaven.

Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver bacheloroppgaven/fagartikkelen.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Studenter som får «ikke bestått» resultat kan levere omarbeidet versjon av bacheloroppgaven/fagartikkelen til sensur én gang.

Omarbeidet oppgave/fagartikkel leveres innen 1. november samme år.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 02:36:55