Studier

Eksamen

Slik søker du opptak

Opptak til studier ved Høgskolen i Østfold søkes gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. Her vil du finne nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon for deg som søker opptak til høyere utdanning.

Ledige studieplasser

Se ledige studieplasser ved våre studier. Gjelder både ordinære studier og etter- og videreutdanninger.

Si ifra!


Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Utdanningskvalitet

  • Slik kan du påvirke studiet ditt
  • Delta i evaluering (SHOT/Studiebarometer/emneevaluering)  
  • Delta i studentdemokratiet
  • Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Praksis

Tilrettelegging og permisjon

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.

Utveksling

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene dine ved en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utvekslingsoppholdet varer vanligvis fra 3-12 måneder, må forhåndsgodkjennes og vil inngå som en del av graden din ved Høgskolen i Østfold.

Studie- og karriereveiledning

Studieveiledning er en samtale om muligheter og veivalg innenfor studietilbudet til Høgskolen i Østfold. Vi tilbyr også karriereveiledning for å styrke våre studenter i møte med fremtidens arbeidsliv.

Semesterregistrering, studentkort, undervisningsterminer mm.

Her finner du informasjon om semesterregistrering, studentkort, adresseendring, oppsigelse av studieplass, start og slutt på semesteret mm.

Skikkethet

Er du student ved et studium der det inngår praksis, blir du vurdert om du er skikket for yrket du utdanner deg til gjennom hele studieløpet.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om studier og din studiehverdag.