Etter- og videreutdanninger

Høgskolen i Østfold tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger i tråd med regionale og nasjonale behov. Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Vårt tilbud

Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om studier og etter- og videreutdanninger.

Kombiner jobb og utdanning - Søknadsperioden er i gang!

HiØ VIDERE tilbyr deltisstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked. Studier og kurs er utviklet med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Studiene gjennomføres på deltid, som betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Søknadsfrist: 15. mai

Restetorget er foreløpig stengt, og vil åpne igjen 20. juli.

 

Kurs

Kurs/etterutdanning tilbys som korte og effektive fagkurs, som gir oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Fagkurs kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling, også kjent som DEKOMP, er en nasjonal kompetanseordning for grunnskolesektoren, som erstatter/viderefører tidligere kompetansetiltak. Ordningen skal bidra til at alle kommuner gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling. Innenfor overordnede nasjonale mål definerer og prioriterer kommunene selv hva de trenger, i samarbeid med lokal UH (universiteter og høyskoler). Fylkeskommunene deltar i ordningen fra 2019.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo/Viken med representanter fra Skoleiermyndighet og skoleeiere, representanter fra Fylkesmann og representanter fra UH-sektoren. Inneværende studieår samarbeider Høgskolen i Østfold, med til sammen 30 grunnskoler i fylkene Østfold og Akershus, om skolebasert kompetanseutvikling. Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte skole.

Frist for melding om behov til Oslo/Viken for skoleåret 2019-2020, er 8.april 2019.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP)

Regional kompetanse barnehage 2019-2021 er en nasjonal kompetanse satsing for barnehagesektoren, som erstatter tidligere kompetanse tiltak. Ordningen har som mål å bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo og Viken med representanter fra Barnehagemyndighet og barnehage eiere, fylkesmanns representanter og representanter fra universitet og høgskolesektoren.

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Fra 1. februar kan du, som er lærer,  søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning (vikar- og stipendordning). Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Søknad om støtte til videreutdanning må godkjennes av skoleeier. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Målet med strategien er å styrke lærernes kompetanse, for å bidra til å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen.

Utforsk studietilbudet innen Kompetanse for kvalitet, studieåret 2019-2020

Det er også mulig å søke om å delta på andre studietilbud enn de som er nevnt i Utdanningsdirekoratet sin studiekatalog (kfk-tilbud). Lærere som ønsker å søke andre ordinære studietilbud må selv søke om studieplass direkte til høyskolen. I tillegg må du søke om å delta i vikar- eller stipendordningen ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no innen 1.mars.

Kompetanse for fremtidens barnehage - Videreutdanning for barnehagelærere

Fra 1. februar kan du, som er barnehagelærer, søke Utdanningsdirektoratet om støtte (i form av tilretteleggingsmidler) til å ta videreutdanning gjennom den nasjonale kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning-bhg.

Målet med strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, ved å styrke kompetansen til barnehageansatte.

Eksternt finansierte etter- og videreutdanninger

Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Enheten har ansvar for kompetanseheving i form av etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.