Etter- og videreutdanninger

Høgskolen i Østfold tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger i tråd med regionale og nasjonale behov. Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Vårt tilbud

Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om studier og etter- og videreutdanninger.

Kurs

Kurs/etterutdanning tilbys som korte og effektive fagkurs, som gir oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Fagkurs kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling, også kjent som DEKOMP, er en nasjonal kompetanseordning for grunnskolesektoren, som erstatter/viderefører tidligere kompetansetiltak. Ordningen skal bidra til at alle kommuner gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling. Innenfor overordnede nasjonale mål definerer og prioriterer kommunene selv hva de trenger, i samarbeid med lokal UH (universiteter og høyskoler). Fylkeskommunene deltar i ordningen fra 2019.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo/Viken med representanter fra Skoleiermyndighet og skoleeiere, representanter fra Fylkesmann og representanter fra UH-sektoren. Inneværende studieår samarbeider Høgskolen i Østfold, med til sammen 50 grunnskoler i fylkene Østfold og Akershus, om skolebasert kompetanseutvikling. Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte skole.

Frist for melding om behov til Oslo/Viken for skoleåret 2020-2021, er 8.april 2020.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP)

Regional kompetanse barnehage 2019-2021 er en nasjonal kompetanse satsing for barnehagesektoren, som erstatter tidligere kompetanse tiltak. Ordningen har som mål å bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Det er etablert samarbeidsfora i Oslo og Viken med representanter fra Barnehagemyndighet og barnehage eiere, fylkesmanns representanter og representanter fra universitet og høgskolesektoren.

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Fra 1. februar kan du, som er lærer,  søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning (vikar- og stipendordning). Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Søknad om støtte til videreutdanning må godkjennes av skoleeier. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

Målet med strategien er å styrke lærernes kompetanse, for å bidra til å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen.

Utforsk studietilbudet innen Kompetanse for kvalitet, studieåret 2019-2020

Det er også mulig å søke om å delta på andre studietilbud enn de som er nevnt i Utdanningsdirekoratet sin studiekatalog (kfk-tilbud). Lærere som ønsker å søke andre ordinære studietilbud må selv søke om studieplass direkte til høyskolen. I tillegg må du søke om å delta i vikar- eller stipendordningen ved å registrere søknaden under «annet studietilbud» i søknadssystemet på udir.no innen 1.mars.

Kompetanse for fremtidens barnehage - Videreutdanning for barnehagelærere

Fra 1. februar kan du, som er barnehagelærer, søke Utdanningsdirektoratet om støtte (i form av tilretteleggingsmidler) til å ta videreutdanning gjennom den nasjonale kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning-bhg.

Målet med strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, ved å styrke kompetansen til barnehageansatte.

Eksternt finansierte etter- og videreutdanninger

Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Enheten har ansvar for kompetanseheving i form av etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.