Fusk og plagiat

Dersom du blir tatt for å plagiere eller annen form for fusk, kan det få store konsekvenser for deg

Hva er fusk?

Som eksempler på fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller arbeidskrav regnes:

  • å benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve
  • ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler (se mer under Hjelpemidler til eksamen)
  • å presentere andres arbeid som sitt eget; plagiat, herunder manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat
  • å presentere eget tidligere arbeid uten referanse; selvplagiat
  • ureglementert samarbeid mellom studenter eller grupper
  • på andre måter å handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

Hva er plagiering?

Begrepet plagiering omfatter en rekke ulike forhold, som blant annet:

  • ren kopiering av andres materiale uten angivelse av kilden, der den som kopierer bevisst tar sikte på å fremstille andres arbeid som sitt eget.
  • å benytte seg av andres materiale, men selv bearbeide materialet i noen grad. Et eksempel er såkalt parafrasering, der andres materiale omskrives lett, slik at de opprinnelige elementene er identifiserbare og gjenkjennelige, og der en unnlater å oppgi den opprinnelige kilden. 
  • tilfeller der hensikten ikke har vært å stjele andres materiale, men kan skyldes forglemmelse eller også manglende beherskelse av reglene for kildehenvisning. 
  • tilfeller der studenten helt eller delvis bruker egne tidligere innleverte arbeider i nye innleveringer, uten å oppgi det (selvplagiering). 

Hvordan oppdages plagiering?

Høgskolen i Østfold bruker et tekstgjenkjenningsprogram som brukes til plagiatkontroll av oppgaver som leveres i Inspera, Canvas og andre innleveringsmåter. Når et dokument blir lastet opp i tekstgjenkjenningsprogram vil det vises hvor mye av dokumentet som har tekstlikhet med tilgjengelige dokumenter. Tilgjengelige dokumenter er faglitteratur, tidligere oppgaver, kompendier osv.

Hva skjer dersom du blir tatt for fusk?

Dersom du mistenkes for fusk vil det opprettes en fuskesak. Som student får du anledning til å forklare din side av saken for eksamensadministrasjonen før saken sendes til høgskolens klagenemnd. Klagenemnda behandler saken og fatter vedtak og eventuell sanksjon.

Fusk eller forsøk på fusk kan sanksjoneres ved annullering av eksamen og/eller utestenging fra høgskolen og tap av retten til å fremstille seg til eksamen ved institusjoner underlagt universitets- og høyskoleloven i inntil ett år.

Vil du vite mer?

Les mer i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 9

Publisert 28. mai 2018 15:17 - Sist endret 20. juni 2018 11:43