Fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser for deg som student.

Hvordan unngå og forebygge fusk og plagiering?

Alle studenter plikter å kjenne til regler som gjelder for bruk av hjelpemidler/kilder ved eksamen og andre studentarbeider (for eksempel arbeidskrav) og hva som anses som fusk/forsøk på fusk.

Du bekrefter å kjenne til dette når du semesterregistrerer deg i Studentweb.

Alle studenter har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap om akademisk skriving og referanseteknikk.

Les mer om hvordan du kan forebygge fusk og plagiering

Egenerklæring

Ved innlevering av arbeidskrav, eksamensbesvarelse, bachelor- eller masteroppgave til sensur, bekrefter du å ha lest og forstått innholdet i egenerklæring for skriftlige studentarbeider og regler for akademisk skriving og kildehenvisning.

Hva er fusk?

Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å skaffe studenten et uberettiget fortrinn ved eksamen eller arbeidskrav. Som fusk regnes også uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten uberettiget tilgang til eksamen eller vitnemål.

Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller arbeidskrav kan for eksempel være:

  • å benytte eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen eller prøve (se mer under Hjelpemidler til eksamen)
  • å samarbeide om oppgaveløsningen/besvarelsen når samarbeid ved eksamen eller prøve ikke er tillatt
  • å handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter

Hva er plagiering?

Plagiering kan for eksempel være:

  • å presentere andres arbeid som sitt eget uten kildehenvisning og/eller klar markering av sitat
  • å benytte seg av andres materiale, men selv bearbeide materialet i noen grad. Et eksempel er såkalt parafrasering, der andres materiale omskrives lett, slik at de opprinnelige elementene er identifiserbare og gjenkjennelige, og der en unnlater å oppgi den opprinnelige kilden 
  • å bruke egne tidligere innleverte arbeider i nye innleveringer, uten å oppgi det (selvplagiering = hvis du kopierer avsnitt eller utdrag fra egne oppgaver, som tidligere er levert inn, uten å oppgi dette som kilder.)

Hvordan oppdages plagiering?

Høgskolen i Østfold benytter et tekstgjenkjenningsprogram til plagiatkontroll av eksamensbesvarelser og arbeidskrav som leveres i Inspera, Canvas og andre innleveringsplattformer. Når et dokument blir lastet opp i tekstgjenkjenningsprogram vil det vises hvor mye av dokumentet som har tekstlikhet med andre kilder og dokumenter. Kildene kan være faglitteratur, artikler, tidligere innleverte oppgaver, kompendier, koder, forelesningsmateriell osv.

Hva skjer dersom du blir mistenkt for fusk/plagiering?

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser for deg som student. 

Dersom du blir mistenkt for fusk/plagiat blir det opprettet en sak og hendelsen blir undersøkt nærmere. Du får anledning til å forklare din side av saken før saken sendes til høgskolens klagenemnd. Klagenemnda behandler saken og fatter vedtak og eventuell sanksjon.

Fusk eller forsøk på fusk/plagiat kan sanksjoneres ved annullering av eksamen og/eller utestenging fra høgskolen i inntil ett år. Mens du er utestengt kan du ikke få opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, og du kan ikke ta eksamen ved høgskolen og andre institusjoner underlagt universitets- og høyskoleloven.

Det reageres like strengt på fusk/plagiering ved arbeidskrav som ved eksamen. 

Vil du vite mer?

Les mer i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 9

Publisert 28. mai 2018 15:17 - Sist endret 2. sep. 2022 08:32