Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Harald Oseland
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBLDNHB17 Natur, helse og bevegelse (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene for barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor kunnskapsområdene "Natur, helse og bevegelse".

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • hvordan barnet lærer og forstår verden og seg selv gjennom kropp og sanser i ulike miljø og til ulike årstider
 • organismer og fenomener i naturen
 • hvordan barn lærer i samspill med miljø og hvordan en kan initiere og støtte opp om barns egeninitierte læringsprosesser
 • menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • betydning av kosthold og kroppslig lek for helse og utvikling
 • kroppslig lek i ulike omgivelser og til ulike årstider
 • kroppslig lek og kosthold i et flerkulturelt samfunn
 • økologi/økosystemer og biologisk mangfold
 • lokale og globale miljøtemaer og bærekraftig utvikling
 • fysisk, motorisk, psykisk og sosial utvikling hos barnet
 • noen fenomener i den fysiske verden

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter

 • kan legge til rette for undring og utforskning av naturen sammen med barna
 • kan legge til rette for eksperimenter og utforskende aktiviteter innen fysikk og kjemi 
 • kan hjelpe barna å samle, systematisere og lære om naturobjekter i nærmiljøet
 • kan legge til rette for stimulerende lekemiljøer til ulike årstider og på ulike arenaer
 • kan bruke lokale naturressurser til pedagogisk opplegg i barnehagehverdagen
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetsopplegg for barn i naturen og på andre arenaer, samt legge til rette for barns behov for fysisk aktivitet, hvile, sunt kosthold og god hygiene
 • kan reflektere over og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv og ulike perspektiver på kropp i arbeidet med natur, helse og bevegelse

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse

 • er medvirkende, inspirerende og gode rollemodeller sammen med barn i deres kroppslige lek og naturopplevelser
 • kan være analytisk og kritisk reflekterende i arbeid med barn
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for kroppslig lek og naturfaglig utforskning sammen med barn
 • kan ivareta helse, gjennomføre rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjelp
 • kan legge til rette for barns, naturfølelse, mestringsglede, bevegelsesglede, trygghet, kommunikasjon, empati, identitet og logiske evner

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Arter i dyreriket, soppriket og planteriket
 • Naturen som lek- og læringsarena
 • Bevegelse som grunnlag for barns totale utvikling
 • Fysisk aktivitet, kosthold, hygiene og helse
 • Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse
 • Bevegelseslek i ulike miljø
 • De yngste barnas kroppslige lek i utemiljøet
 • Pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for prosjektarbeid
 • Mat i barnehagen og praktisk matlaging i naturen
 • Varierte vinteraktiviteter med snø og is
 • Kart og kompass
 • Grunnleggende fysikk og hverdagskjemi
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Prosjektarbeid i barnehagen
 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø
 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen
 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima
 • Basal hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Naturlekeplass med tverrfaglig innhold
 • Sopptur
 • Tilpasning av aktiviteter og bekledning for barn i ulike læringsmiljø, ute og inne og til ulike årstider
 • Kritisk refleksjon

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, uteundervisning, praktiske øvelser, laboratoriearbeid, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Natur som pedagogisk arena til ulike årstider
 • Kulturlandskap og nærmiljø som læringsressurs i barnehagen
 • Basseng, vann
 • Auditorium/klasserom
 • Laboratorium
 • Grupperom
 • Barnehagen

Ekskursjoner:Ulike typer friluftsliv. Eventuelle kostnader knyttet til ekskursjoner må dekkes av den enkelte student.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning, i samlingsuker må det påregnes mer.

Praksis

25 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager,  fordelt på 3. og 4.semester. Praksisen ivaretar kunnskapsområdene Natur, helse og bevegelse og Barns utvikling lek og læring 2.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
 2. Bestått prøve i hjerte-lunge-redning (HLR)
 3. Vinteraktivitetskurs (planlegging, praktisk gjennomføring og rapport)
 4. Godkjent mappe i økologi med artskunnskap
 5. Arena for utforsking for de yngste barna (planlegging, gjennomføring og fremlegg)
 6. Godkjent og bestått praksis.
 7. Naturlekeplassprosjekt i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og rapport.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent. Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Foruten arbeidskrav 1; obligatorisk deltakelse i undervisning.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 5 timer

Tillatte hjelpemidler: rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 26. juni 2018.

Bøker:

 • Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.

 • Kolle, T., Larsen, A. S. og Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget

 • Langholm, G. (2017). Forskerfrøboka (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.

 • Nordbotten, G.L. (2014). Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget

 • Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. M. E. (2015) Kropp, bevelges og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

 • Storli og Bagøien (2013). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal norsk forlag

Kompendium:

 • Jensen, M. og Osnes, H. (2009). Kroppen i lek og læring. Sirkus i barnehage og skole. Side 103-106, 110-112, 135-147. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0520-2

 • Kippe, K. (2010). Barns utvikling gjennom fysisk utfoldelse i barnehagen. Side 148-162, fra Wilhelmsen, B.U. & Holte, A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1

 • Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen: biologi for lærere. Side 443-525. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1484-6

 • Larsen, A.,S. (2012). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I A.L. Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Side 149-169. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01927-7

 • Lundhaug, T. og Neegaard, H. R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Side 11-41. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40625-7

 • Lundheim, R. (2013) Helse: Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Side 70-85. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40624-0

 • Samdal, O. og Haug, E. (2010) Betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for helse og læring. Side 32-47, fra Wilhelmsen B.U. & Holte A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1

 • Sandseter, E.B.H. (2010). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. Sid 53-63, fra Sandseter, E.B.H., Hagen, T.H & Moser, T. (2010). Barnas barnehage 3:Kroppslighet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-39772-9

 • Svenning, B. (2009). Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 22-30, 99-102. ISBN: 978-82-02-27829-8

 • Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Side 96-106, 109, 112-121, 124-126. ISBN: 9788215009575

 • Sletten, B. O., Tangen, S., Rasmussen, A. & Hoveid, S. (red.) Kompendium: Natur, helse og bevegelse (2016). Består av:

Hefter (gratis elektronisk versjon på nett):

 • Flemmen, A. (1996) Skileik: Skiopplæring. Oslo: Universitetsforlaget, Norges skiforbund. Hentet fra: http://www.nb.no/nbsok/nb/fd538589c190e239e2a4f72331f8a19c.nbdigital?lang=no#0

 • Helsedirektoratet (2007). Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

Artikler:

 • Lundheim, R., Furuset, K., (2010). Barns forestillinger om helse og sunnhet-Har barnehagens helsefokus betydning? Nordic Studies in Education,  94(5), side 384-395

 • Østergaard, E., (2011). Naturfaglærerens doble blikk - Fenomenologiske perspektiver på elevers naturkunnskap. Nordic Studies in Education, 95(4), side 314-326

 • Änggård, E., (2009). Skogen som lekplats - naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic Studies in Education, 29(2), side 221-234

 • Sageidet, B. M., (2015). Bærekraftig utvikling i barnehagen - bakgrunn og perspektiver. Nordic Studies in Education, 99(2), side 110-123

 • Sanderud, J., R. og Gurholt, K., P. (2012). Barns nysgjerrige lek i natur. Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, vol. 34, side 3-20.

Støttelitteratur (ikke pensum, men inneholder mye profesjonsrelevant informasjon)

 • Fischer, U., & Madsen, B. L., (2001). Se her! Om barns oppmerksomhet og førskolelærerens rolle. Oslo: Pedagogisk forum.

 • Lie, S., Vedum, T.V. og Ødegaard, T. (2013) Undre meg på - naturfag i barnehagelærerutdanningen. Vallset: Opplandske bokforlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 02:49:26