Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Wladimir Chavez
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP20419 Fordypning i spansk og latinamerikansk historie og kultur (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Spansk påbyggingsstudium.

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (gjelder kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Spansk påbyggingsstudium: 1. semester (høst)

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har innsikt i kulturell egenart samt ulike kulturelle uttrykk i nær fortid og i dagens samfunn i målspråkområdet

 • har kjennskap til demografiske bevegelser og den kulturelle påvirkning og innflytelse disse har i møte med andre samfunn og kulturer

 • har god kjennskap til relevant faglitteratur

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende hensiktsmessige strategier og aktuelle analyseverktøy i sin tilnærming til og tolkning av multimediale tekster og film

 • kan innhente og anvende relevant faglitteratur for å drøfte aktuelle problemstillinger

 • kan redegjøre for og reflektere rundt kulturell egenart, samt ulike kulturelle uttrykk i målspråkområdet

 • kan sette kulturelle uttrykksformer inn i en større historisk og samfunnsmessig kontekst

 • kan reflektere over egne analyser og fremstillinger og justere disse i samarbeid med andre studenter samt etter veiledning

Generell kompetanse
Studenten har økt forståelse for og kan videreformidle mangfoldet i spanskspråklig kultur

Innhold

I undervisningen belyses enkelte kulturelle og samfunnsmessige utviklingstrekk i spanskspråklige områder i de senere år for eksempel innen temaer som

 • identitet og identitetsskaping
 • kulturmøter og kulturelt mangfold/spenninger i et globalt, nasjonalt og/eller regionalt perspektiv
 • migrasjon innad i Spania og Latin-Amerika i nyere tid samt fra spansktalende land til andre land i Europa og på det amerikanske kontinentet

I undervisningen og i studentenes eget arbeid gis det rom for fordypning i enkelte verk/emner. Studentene videreutvikler sine ferdigheter i å analysere og kontekstualisere tekster og andre kulturuttrykk ved å komme med egne bidrag som diskuteres i fellesskap og sees i lys av relevant faglitteratur.  

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er nettbasert og foregår på spansk. Studentene kan følge forelesninger i sanntid, samtale om faglitteratur og samarbeide om tolkning- og analyseoppgaver via digitale verktøy.

Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med tekster og filmer i tilknytning til emnet og setter seg inn i fagstoff som legges ut på læringsplattformen. Studentene anbefales å bruke digitale verktøy for å diskutere faglige spørsmål. Det forventes at studentene bidrar aktivt, blant annet som ledd i å styrke deres kommunikasjons- og formidlingskompetanse.  Det kan tilbys inntil to frivillige samlinger (minimum fem studenter) på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes. Dette avtales med foreleser.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En individuell skriftlig oppgave (1200 - 1500 ord) i et emne som velges i samråd med foreleser; besvarelsen skal ha en analytisk tilnærming, være i tråd med angitte sjangerkrav og inneholde tydelige referanser til anvendte kilder.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, varighet ca. 30 minutter

Ingen hjelpemidler tillatt. Alle temaer som inngår i emnet kan være gjenstand for vurdering. 

Karakterskala A-F.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen på nettet via Læringsplattform. Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe - Studieleder - Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Kompendium "Fordypning i spanskspråklig samtidslitteratur og kultur, HiØ, 2015-2016." Kompendiet inneholder skjønn- og faglitteratur samt en oversikt over filmer/filmutdrag som danner grunnlag for undervisningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:54:23