Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
John-Erik Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11820 Foretaksstrategi og innovasjon (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

• bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

• bachelorstudiet i regnskap

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på følgende emner:

• Markedsføring

• Organisasjonsteori

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

• strategibegrepet i et historisk perspektiv;

• hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomheit;

• strategisk markeds- og ressursanalyser;

• generiske strategier;

• strategiske prosesser og perspektiver, hvorav ledelseperspektivet er sentralt;

• hvilke teorier og antakelser strategiske verktøy bygger på med hensyn til mulighetene og utfordringer av digitaliseringen;

• konsernstrategier og strategiske forretningsområder;

• strategisk markedsføring, differensiering, valg av målgrupper, posisjonering, profilering og e-strategier;

• digitale forretningsmodeller og strategi: basis og anvendelser av digitale forretningsutvikling for strategisk ledelse;

• strategi i dynamiske omgivelser, innovasjon og læring;

• innovasjon: definisjon og typer;

• innovasjonsledelse: grunnleggende modeller, teorier og praktiske anvendelser;

• forretningsmodeller og forretningsutvikling med hensyn til strategisk og innovationsledelse knyttet til digital økonomi.

 

Ferdigheter

Studentene:

• kan bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg;

• kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med fokus både på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser;

• kan gjennomføre den strategiske analysen ved hjelp av trinnene i strategiprosessen: formål (misjon), visjon, forretningsidé(er), verdier og mål; strategianalyser (eksterne og interne faktorer) og strategiske muligheter; strategivurderinger og –valg; implementering av strategier, evaluering og kontroll;

• kan analysere, forklare og forså i denne prosessen de underliggende driverne for suksessrike bedrifter og forretningsmodeller/forretningsutvikling i digitaløkonomien, basert på strategisk- og innovasjonsledelse.

 

Generell kompetanse

Studentene

• kan anvende og integrere relevante modeller og analyser fra øvrige økonomisk-administrative fag som inngår i utdanningen;

• har innsikt i og forståelse av digitaløkonomiens drivere og særlige kjennetegns og dens samfunnsmessige betydning knyttet til strategisk- og innovasjonsledelse.

Innhold

Studentene skal gis en innføring i strategisk analyse, strategisk ledelse og innovasjon med hensyn til digitalisering. Det overordnede målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning, innovasjonsprosesser og ledelse av innovasjonsprosesser i moderne digitalisert samfunnsøkonomi. Dette knyttes til både muligheter og utfordringer for virksomheter og derved gjøre dem kvalifisert for å anbefale og delta i strategiske plan- og innovasjonsprosesser i en virksomhet knyttet til digitalisering. Emnet bygger på og anvender kunnskap og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative emnene, og det skal derfor bidra til at studentene ser de ulike fagområdene i sammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og arbeid i grupper. Case-studier. Gjesteforelesere fra bedrifter som opererer i digitaløkonomien og som eksemplifiserer strategi- og forretningsutvikling i digitaløkonomien.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenter bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (individuelt eller i gruppe).

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig firetimers eksamen.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 10. august 2020.

Obligatorisk litteratur:

Rothaermel, Frank (2020): Strategic Management, McGraw-Hill. 9781260261288.

Flåten, Bjørn-Tore; Knudsen, Harald (2015): Strategisk ledelse. Norsk. Cappellen akademisk. Paperback. 9788202406981.

Utvalgte artikler og bokutdrag kan brukes i tillegg.

 

Anbefalt litteratur:

Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce; Lampel Joseph (2005): Strategy Safari: A Guide Tour Through the Wilds of Strategic Management. Engelsk. Free Press. 9780743270571

Bessant, John; Tidd, Joe (2013): Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Engelsk. Wiley. 9781119441090

Lien, L.B:, Knudsen, E.S. og Baardsen, T. Ø (2016): Strategiboken. Fagbokforlaget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:19:16