Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSO20308 Psykisk helse, barnevern og familiearbeid (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for

 • bachelor i sosialt arbeid
 • bachelor i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

For begge bachelorstudiene: 4 semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 

Innhold

Emnet er en innføring i psykisk helsearbeid og ulike livsbelastninger og barnevernsfaglig arbeid. Emnet vil både gi kunnskaper om, men legger også opp til seminarer og øvingssituasjoner hvor studentene skal tilegne seg praktisk anvendelse av kunnskapen. Undervisningen starter med en innføring i ulike sentrale styringsdokumenter relatert til tilbudet til de brukergrupper emnet omfatter. Videre vil det gis undervisning i helsetilbudets oppbygging til personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Det vil videre undervises i praktisk lovanvendelse og saksbehandling i forhold til vedtak etter barnevernloven. Studentene vil få en innføring i ulike metoder som benyttes som tilbud for barn, ungdom og familier som har behov for hjelp.

Temaer som vil bli behandlet:

 • Psykiske lidelser/sykdommer
 • Rus - dobbeldiagnoser, ungdom og rus
 • Sorg- og kriseteori
 • Reaksjoner etter seksuelle overgrep
 • Vold som samfunnsproblem, reaksjoner etter vold mot barn og kvinner
 • Mobbing
 • Mestring og recilienceforskning
 • Makt- konflikt
 • Praktisk barnevernsarbeid
 • Oppfølging av tiltak
 • Forvaltningsretten som grunnlag for saksbehandling i barnevernssaker
 • Undersøkelse og dokumentasjon i barnevernssaker
 • Saksforberedelse for fylkesnemnd
 • Saksbehandling/prosedyre i fylkesnemnd
 • Tverrfaglig arbeid
 • Ansvarsgruppe møter og bruk av nettverk
 • Forholdet mellom frivillige hjelpetiltak og tvangstiltak i barnevernsloven
 • Barn og unges rettsstilling i forhold til menneskerettigheter og konvensjoner


Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, studentstyrt basisgruppeundervisning og ferdighetstrening i grupper samt bibliotekundervisning.

 

Studentene skal i løpet av emnet arbeide med 6 oppgaver, 4 individuelle oppgaver på maks 2000 ord og 2 oppgaver i gruppe på maks 3000 ord. Oppgavene leveres i Fronter til fastsatte datoer.  Veiledning og feedback gis både i basisgruppene, skriftlig i Fronter og i seminarer.

 

Fronter brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringsplattformen.

 

Det er 7 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Fronter innen en gitt frist.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være vurdert til godkjent etter nærmere beskrevne kriterier for å kunne fremstille seg til eksamen:

 1. Alle innleveringer må være levert til fastsatt dato
 2. Studenten skal ha en komplett læringsmappe (6 oppgaver) 14 dager før eksamen
 3. Ferdighetstrening
 4. Veiledningsloggen må være levert til fastsatt tid
 5. Deltakelse i basisgruppeveiledning
 6. Gjennomført studiesamtale

 

Eksamen

Muntlig individuell eksamen (ca. 40 minutter).
Ved muntlig eksamen taes det utgangspunkt i to av oppgavene i læringsmappa. Høgskolen velger oppgavene. De innleverte skriftlige oppgavene vurderes ikke. Det er den muntlige presentasjonen og prestasjonen som vurderes med bokstavkarakterer A - F.

Den muntlige eksamen skal dokumentere at studenten:
(a) har og kan anvende kunnskaper om problemområder som kjennetegner ulike klient-/brukergrupper som profesjonen arbeider med, og
(b) kan redegjøre for og beskrive sentrale arbeidsmetoder/prosedyrer/tiltak som profesjonen anvender i forhold til disse gruppene, og
(c) kan vurdere og begrunne hvordan man går fram i det systematiske arbeidet  for å utvikle og tilrettelegge tiltak, samt hvordan man arbeider direkte med den enkelte klient/bruker/tjenestemottaker, basert på (a) og (b).

Interne og eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Referansegruppe
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og på kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 25.06.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

362.73 Ba
Backe-Hansen, E. (2003). Barn utenfor hjemmet: flytting i barnevernets regi, 261 s. Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-30174-3. (91 sider)
Kap. 4-7 og Kap. 9

362.7 Ba
Backe-Hansen, E. (2004). God nok omsorg: riktige beslutninger i barnevernet, 266 s. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-0912-5
(230 sider)

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & M. Sandbæk (2008). Praktisk barnevernsarbeid, 352 s. (5. utg). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38345-6. (152 sider)
Kap. 2-9

362.29 Fe
Fekjær, H. O. (2004). Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie, 382 s. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-33869-2

616.89022 Gr
Grøholt, B. I. Garløv & H. Sommerschild (2008). Lærebok i barnepsykiatri, 499 s. (4. utg ). Oslo: Universitetsforl. ISBN 978-82-15-01355-8. (41 sider)
Kap. 2: (Del av kapittelet) Familieperspektivet s. 77-83
Kap. 12: Tics og Tourettes syndrom
Kap. 13: Forstyrret vekst og søvn hos barn
Kap. 14: Spiseforstyrrelser
Kap. 15: Somatoforme tilstander
Kap. 17: Psykiske lidelser ved kroniske somatiske lidelser
Kap. 18: Spesifikke utviklingsforstyrrelser

362.88 Is
Isdal, Per (2000). Meningen med volden, 294 s. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0571-5

362.2913 Så
Killén, K. & M. Olofsson (2003). Det sårbare barnet: barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget ISBN 82-446-0883-8. (170 sider) Hele boka

362.76 Ki
Killén, K. (2009). Sveket 1: Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. (4. utg ). Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 978-82-446-1293-7. (160 sider)
Kap. 2: Hva er omsorgssvikt?
Kap. 3: Vårt forhold til omsorgssvikt
Kap. 4: Teorietisk grunnlag og arbeidsmodell
Kap. 5: Barnet i omsorgssviktsituasjoner
Kap. 6: Foreldre i omsorgssviktsituasjoner

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2008). Velferdsrett I. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34909-4.
Kap. 10.8: Tvangshjemler overfor rusmisbrukere etter sosialtjenesteloven, s. 494-503

362.7 Kl
Klefbeck, J. & T. Ogden (2003). Nettverk og økologi: Problemløsende arbeid med barn og unge. (2. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-112-6. (136 sider)
Kap. 1: Barnas utvikling - reiseruter og veikryss
Kap. 2: Teorier om sosiale systemer: sosialøkologi, sosial nettverksteori og systemteori
Kap. 3: Fra teori til praksis

362.76 Kv
Kvello, Ø. (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling, 455 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-00923-0

158.1 Le
Leira, H. K. (2003). Det gode nærvær: kulturens psykologiske betydning, Bergen: Fagbokforl. ISBN 82-7674-909-7. (58 sider)
Del III: Fra tabuisert traume til anerkjennelse og erkjennelse

346.017 Li
Lindboe, K. (2008). Barnevernrett. (5. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01332-9.
Kap. 10, 11, 12, 13, 22, 23 24, 25 (83 sider)
Sosialt arbeid har i tillegg kap. 6, 7 og 9.

616.89 Pe
Løkke, J. A. B. Karlsson & S. Haugsgjerd (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle, 374 s. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-29914-5.
Kap. 2: Fra filosofi til fagteori i psykisk helsevern s. 31-64

362.7 Ny
Nygren, P (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg: fra teori til verktøy, (2. utg). Oslo: Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0789-4. (71 sider)
Kap. 5: Barnevern som barneomsorg
Kap. 6: Fire ideologiske prinsipper
Kap. 16: En modell for ansvarsgruppearbeid
Kap. 17: Barnevernsfaglig diagnostikk og utredningsarbeid

362.29083 Pe
Pedersen, W. (2006). Bittersøtt: ungdom, sosialisering, rusmidler. (2. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN 978-82-15-01057-1. s. 9-120 (111 sider)
616.8914 Se J.Seikkula , T.M.Arnkil(2007): Nettverksdialoger. Oslo:Universitetsforlaget ISBN: 978-15-011114-1
Del I og II 104 s

616.89 Sn
Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. (3. utg ). Oslo: Akribe ISBN 978-82-7950-131-2. (112 sider)
Kap. 1-9

362.76 Se
Sosial- og helsedirektoratet & Barne- og familiedepartementet (2003). Seksuelle overgrep mot barn: en veileder for hjelpeapparatet, 62 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet ISBN 82-8081-028-5. (IS-1060) (62 sider)
http://www.helsedirektoratet.no

362.7 Ti
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten: en veileder
Veileder / Barne- og likestillingsdepartementet (2006)
Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet, 58 s.

362.7Ru
Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene
Rutinehåndbok / Barne- og likestillingsdepartementet (2006)
Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet 106 s. ill

For BVP

361.32 As
Askeland, G. A. & O. Molven (2006). Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid, 209 s. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-35379-4
(150 sider) ( Denne var felles tidligere)

361.322 De
DeJong,P&I.K.Berg(2005). Løsningskapende samtaler, Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5 Kap 1-11, 262 s (Dette er nytt forslag)
For SOS

155.4136 Øv
Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner, (3. utg ). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN 978-82-7634-583-4; (150 sider)


Aktuelle dokumenter
NOU 2000:12
Befring, E. (2000). Barnevernet i Norge: tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer, 265 s. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning (NOU 21:12) ISBN 82-583-0523-9. (31 sider)
DEL III: Barnevernet som forvaltningssystem
Kap. 8: Beslutningsprosesser i barnevernet
Kap. 9: Barnevernets samhandling med barn og familier
www.regjeringen.no

362.2918 Be
Helsedepartementet (2004). Bedre behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere: perspektiver og strategier, 56 s. Oslo: Helsedepartementet. (56 sider) (Strateginotat)
www.regjeringen.no

344.0446 He
Helsedepartementet (2004). Rusreformen: pasientrettigheter og endringer i spesialhelsetjenesteloven, 31 s. Oslo: Helsedepartementet. Rundskriv I-8/2004 (36 sider)
www.regjeringen.no

362.29 Re
Regjeringen & Arbeids- og sosialdepartementet (2005). Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008, 16 s. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (16 sider)
www.regjeringen.no

344.03 So
Sosialdepartementet (1992). Lov om sosiale tjenester mv, 248 s. Oslo: Sosialdepartementet
(Rundskriv I-1/93)
Kap. 6

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:41:20