Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSV30411 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, heltid og deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår (tredje studieår, deltid).

Undervisningssemester

6. semester for bachelorstudiene heltid og 8. semester for bachelorstudiet deltid, (vår).

Innhold

I dette emnet brukes tiden til arbeid med bacheloroppgaven, og studentene disponerer tiden til dette.  Forberedelsene til arbeid med bacheloroppgaven starter allerede tidlig i 5. semester, med å sette sammen grupper. Det skal være 3-4 studenter i hver gruppe og studentenes egne forslag til gruppesammensetning og tema for bacheloroppgaven må leveres innen 15. november til emneansvarlig. Høgskolen forbeholder seg retten til å endre på grupper eller sette sammen grupper hvis studentene ikke kommer til enighet eller hvis det er grupper med mindre/flere enn 3 studenter.

Bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet. Teoretiske oppgaver som for eksempel litteraturstudier vil ikke bli godkjent

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Undervisnings- og læringsformer

Avhengig av praksissted og fordypningsområde. Veiledet praksis, veiledning fra praksisveileder og inntil 5 timer veiledning på oppgaven av skoleveileder.

Utarbeidelse av tema for oppgaven etter en nærmere fastsatt dato i 5./7. semester. 

Selvvalgt pensum må være godkjent senest tre uker før innlevering av bacheloroppgaven.

Praksis

Studentene er tilknyttet et praksissted i 8 uker og er til stede etter avtale/behov. Studentene får veiledning i gruppe av praksisveileder.  Praksisbesøk og halvtidsevaluering gjennomføres på vanlig måte.

Studentene lager en arbeidsplan/framdriftsplan for perioden. En uke er forberedelse til praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gjennomført 4 timer veiledning med praksisveileder
  • Gjennomført praksisbesøk
  • Godkjent praksisevaluering
  • Godkjent framdriftsplan for praksisperioden
  • Dokumentert deltakelse i gruppearbeidet i henhold til arbeidsplan/framdriftsplan

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bacheloroppgave (maks 10500 ord) med individuell muntlig høring. Den skriftlige delen må vurderes til E eller bedre for at studentene kan gå opp til muntlig høring.

Karakter på eksamen framkommer ved at karakter på skriftlig del justeres i henhold til studentens prestasjon i forhold til kommisjonens spørsmål til oppgaven og 600 sider selvvalgt pensum knyttet til denne. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven. Studenter som får karakteren F, har anledning til å omarbeide oppgaven. Omarbeidet oppgave leveres innen 1. november i høstsemesteret. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er neste ordinære eksamen. Muntlig høring har en varighet på ca. 40 minutter. Det benyttes intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Litteratur

600 sider selvvalgt pensum knyttet direkte til bacheloroppgaven, hvorav minimum 50 sider vitenskapelige artikler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 02:42:33