Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBSV30413 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i

 • barnevern
 • sosialt arbeid 
 • vernepleie (heltid og deltid)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle eksamener i andre studieår (tredje studieår, deltid).

Undervisningssemester

6. semester for bachelorstudiene heltid og 8. semester for bachelorstudiet deltid (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 • Drøfte og fordype seg i et faglig tema
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid
 • Anvende metoder for innhenting og bearbeiding av data
 • Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger
 • Framstille faglig arbeid/problemstillinger skriftlig og systematisk
 • Anvende faglig samarbeid og kommunikasjon i gruppe

Innhold

 • Faglig fordypning innenfor et tema godkjent av høgskolen
 • Lage og følge en arbeidsplan. Godkjenning av praksisveileder og skoleveieleder
 • Gruppeveiledning, godkjenning av grunnlag for datainnsamling
 • Samtykke, personopplysninger, taushetsplikt, anonymisering, generelle etiske avveininger
 • Systematisere og analysere data i forhold til aktuell teori. Drøfte egne funn.
 • Samarbeid i gruppe, ansvar for felles arbeidsoppgaver

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet brukes tiden til arbeid med bacheloroppgaven, og studentene disponerer tiden til dette.  Forberedelsene til arbeid med bacheloroppgaven starter allerede tidlig i 5. semester, med å sette sammen grupper. Det skal være 3-4 studenter i hver gruppe og studentenes egne forslag til gruppesammensetning og tema for bacheloroppgaven må leveres innen 15. november til praksiskoordinator. Høgskolen forbeholder seg retten til å endre på grupper eller sette sammen grupper hvis studentene ikke kommer til enighet eller hvis det er grupper med mindre/flere enn 3 studenter. Høgskolen velger skoleveileder senest 15. januar. Det er et krav at studenten har gjennomført en praksisperiode innenfor det samme temaområdet tidligere i studiet. Det vil si at studentene må velge et tema for bacheloroppgaven som samsvarer med et temaområde fra en av studentenes to/tre første praksisperioder. Bacheloroppgaven skal være relatert til problemstillinger fra praksisfeltet. Teoretiske oppgaver som for eksempel litteraturstudier vil ikke bli godkjent. Det kan skrives fagartikkel etter avtale med veileder.

Veiledet praksis, veiledning gis fra praksisveileder og inntil 5 timer veiledning på oppgaven/fagartikkelen av skoleveileder.

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Praksis

I forbindelse med bacheloroppgaven/dette emnet, er studentene tilknyttet et praksissted i 8 uker og er til stede etter avtale/behov. Studentene får veiledning i gruppe av praksisveileder.  Praksisbesøk og halvtidsevaluering gjennomføres på vanlig måte.

Studentene lager en arbeidsplan/framdriftsplan for perioden.

Før selve praksisperioden er det avsatt en uke til forberedelse til praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført minimum 5 timer veiledning med praksisveileder
 • Gjennomført praksisbesøk med halvtidsevaluering
 • Godkjent praksisevaluering
 • Godkjent framdriftsplan for praksisperioden
 • Dokumentert deltakelse i gruppearbeidet i henhold til arbeidsplan/framdriftsplan

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bacheloroppgave/fagartikkel (maks 10500 ord), gruppebesvarelse.

Bacheloroppgave/fagartikkel vurderes etter karakterskalaen A-F. Det benyttes intern og ekstern sensor.

Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven/fagartikkelen. Studenter som får karakteren F, har anledning til å omarbeide oppgaven/fagartikkelen. Omarbeidet oppgave/fagartikkel leveres innen 1. november i høstsemesteret.

Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave/fagartikkel er neste ordinære eksamen.

Ved klage på karaktersetting på oppgaven må alle medlemmene i gruppen samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:41:17