Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP30311 Praksis 3: Barnevernstiltak (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i barnevern.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner i andre studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter praksisperioden ha innsikt i:

 • hvordan politiske prioriteringer og organisatoriske rammer påvirker yrkesutøvelsen ved det enkelte praksisstedet.
 • hvordan juridiske, forvaltningsmessige og administrative forhold og sammenhenger virker inn på barn og unges oppvekstvilkår.
 • om tiltak og arbeidsmåter som bidrar til å forbedre og vedlikeholde levekår og livskvalitet for barn og unge og familier.
 • betydningen av evne til kommunikasjon og samarbeid.

Innhold

 • Tiltaksarbeid i barnevernet.
 • Forvaltning og saksbehandling i barnevernet.
 • Lovgivning som er sentral for arbeidet i barnevernet. Juridiske aspekter i mer sammensatte sosialfaglige problemstillinger.
 • Organisatoriske rammer.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Etiske dilemmaer.

 

Undervisnings- og læringsformer

Deltakelse i praksisstedets daglige arbeid, gjennomføre 10 veiledningstimer med praksisveileder og deltakelse på høgskolens innedag i praksis.

Kvaliteten på utførelsen av praksisarbeidet må være godkjent av praksisveileder og skoleveileder gjennom en sluttevaluering.

Praksis vurderes av praksisveileder og skoleveileder i eget skjema etter halv tid og av praksisveileder etter hele praksisperioden. Studenten leverer evalueringsskjemaet til skoleveileder senest en uke etter avsluttet praksis.

Praksis

12 ukers (13 ved praksisstudier i utlandet) praksis med 30 timers arbeidsuke på praksisstedet. Selvstudier kommer i tillegg til dette.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 10 timer veiledning med praksisveileder må være gjennomført.
 • En skriftlig, individuell praksisoppgave på inntil 3500 ord. Oppgaven kan skrives i artikkelform. Valg av tema og problemdefinering skal ligge innenfor fokusområdene til emnet. Oppgaven skal ta utgangspunkt i den systematiske arbeidsmodellen. Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studenten skriver oppgaven. Oppgaven kan omarbeides to ganger.
 • Lærekontrakt med studentens egne læringsmål ut fra emnets fokusområder.

Alle arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes samme semester. Godkjente arbeidskrav er bare gyldige i samme semester som de er gjennomført. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Praksisperioden vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Ved tvil om bestått praksisstudier inntrer egne rutiner, se Utfyllende bestemmelser for bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. For å få praksisperioden vurdert til bestått, må alle arbeidskrav være vurdert til godkjent.

Ved vurdering til 'ikke bestått', må alle arbeidskrav avlegges på nytt. Ved ikke godkjent på ett eller flere av arbeidskravene, må emnet avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Muntlig evaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.04.2010, det kan forekomme endringer i litteraturlista før studiestart.

362.7 Ba
Havik, T. et al. (2004). Barnevernet : forutsetninger og gjennomføring. Oslo : Universitetsforlaget, 236 s.
ISBN 978-82-15-00490-7 (86 sider)
Kap. 4
Kap. 7-10
Kap. 12
Kap. 16-18

346.017 Sa
Sandberg, K. (2003). Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Oslo : Gyldendal akademisk, 452 s.
ISBN 82-05-31496-9 (98 sider)
187-284

658.31Sk
Skau, Greta Marie (2005). Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker, 168 s.
(3. utg.). Oslo : Cappelen akademisk forl. ISBN 82-02-24340-8; 978-82-02-24340-1. (63 sider)
Kap. 5, 6 og 7.

Totalt                                                                                                                                                                                 239 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 02:42:50