Fakta om emnet

Studiepoeng:
25
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSOS10313 Sosialt arbeid som fag i teori og praksis (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sosialt arbeid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å:

 1. Beskrive og reflektere over psykologiske emner og teorier som har betydning for utøvelsen av sosialt arbeid.
 2. Beskrive sentrale kognitive og sosialpsykologiske perspektiver på bruker/hjelper-nivå.
 3. Redegjøre for hvordan emosjonspsykologi kan forklare selvoppfattelse og ulike sosiale relasjoner på samfunns- og bruker/hjelper-nivå.
 4. Redegjøre for samfunnsfaglige begreper og forskning. 
 5. Redegjøre for ulike forklaringer på samfunnsproblemer.
 6. Gjennomføre en nettverkskartlegging
 7. Redegjøre for grunnleggende begreper og prosesser relatert til arbeid med innvandrere og minoriteter
 8. Redegjøre for grunnleggende begreper knyttet til faglig skjønn og profesjonell kompetanse
 9. Beskrive god praksis og kravene til kvalitet i tjenesteutøvelsen.
 10. Redegjøre for ulike teoretiske perspektiver og modeller i sosialt arbeid.
 11. Føre samtale ut fra grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 12. Gjennomføre et gruppearbeid med fokus på samhandling/tverrfaglig samarbeid på ulike arenaer.
 13. Formidle fagstoff skriftlig og muntlig.

Innhold

 1. Sentral kunnskap og teorier som er av betydning for sosialfaglig arbeid, som utvikling, sosiale relasjoners betydning og atferd.
 2. Kritisk tenkning og refleksjon av psykologiske temaer.
 3. Temaer fra emosjonspsykologien.
 4. Samfunnsfaglige begreper. Statistikk og vitenskapelige artikler, biblioteksøk.
 5. Ulike samfunnsproblem relatert til sosialt arbeid herunder kriminalitet, rus, psykiske lidelser, fattigdom, ulikhet.
 6. Nettverkskartlegging
 7. Begreper knyttet til innvandringsstatus, kulturelle forskjeller, identitet, kjønn og roller.
 8. Skjønn og faglig skjønn. Profesjonalitet.
 9. Nasjonal kvalitetsstrategi og sentrale veiledere og retningslinjer.
 10. Ulike perspektiver og forståelsesmåter i utøvelsen av metodisk sosialt arbeid.
 11. Ferdighetstrening i grunnleggende kommunikasjon mellom hjelper og bruker. Brukerinvolvering.
 12. Sosialt arbeid på ulike arenaer. Samhandling.
 13. Basisgruppearbeid, muntlige fremlegg, skriftlige oppgaver og skrivekurs.

Undervisnings- og læringsformer

Deler av undervisningen er felles med bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag og barnevern.

Undervisningen består av forelesninger, studentaktive seminarer, gruppearbeid, veiledning og selvstudier.

Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike forhåndsbestemte temaer. Det forutsettes at deltakerne i forkant av veiledningen tilegner seg kunnskap om temaet gjennom lesing og/eller deltagelse i annen undervisning. Det er fem timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Veiledningstimene brukes slik:

1. time: erfaringene med gruppearbeid og gruppeprosess fra høstsemesteret.
2. og 3. time: studentene legger på rundgang fram resyméer knyttet til de psykologiske emnene. Samtale om dette i basisgruppa.
4. time: veiledning i forhold til innsendte utkast til sosiologioppgaven.
5. time: studentene avtaler med veileder hva timen skal benyttes til.

Studentene må påregne basisgruppearbeid også utenom de veilede timene, for eksempel knyttet til prosjektarbeidet i emnet. Bibliotekundervisning inngår også.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Oppgaven er tilknyttet sosiologiske emner. Oppgaven innleveres i Fronter. Den vurderes av basisgruppeveileder som gir en kort tilbakemelding.
 • Presentasjon i seminar av arbeidsmodell i sosialt arbeid på bakgrunn av ulike teoretiske perspektiver.  Vurderes i etterkant av seminaret. Ikke godkjent presentasjon medfører ett nytt forsøk.
 • Deltakelse i undervisning. Det er krav om 80 % deltakelse i ordinær undervisning (forelesninger, seminarer, basisgruppearbeid) og 90% deltakelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter.
 • Fem (5) timer obligatorisk veiledning i basisgruppe
 • Gruppearbeidsrapport. Presenteres i seminar. Vurderes av seminarleder. Ikke-godkjent medfører én mulighet for omarbeidelse. Innleveres Fronter.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i samme periode som emnet.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen med varighet ca 30 minutter. Eksamen tar utgangspunkt i et utlevert case. Det benyttes karakterskala  A - F.
Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:
- Skriftlig sluttevaluering
- Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.12.2014.

361.322 De
DeJong,P og I.K.Berg (2005). Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-33932-5  . (56 s) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 201 11)

Kap 1: Fra problemløsning til løsingsskaping (s 11-23)
Kap 2: Løsningsskaping: de grunnleggende ferdighetene (s 24-31)
Kap 3: Kunsten å ikke vite (s 32-66)

Engebrigtsen Ada.I: Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo, NOVA- Rapport NR 2-12
http://www.hioa.no/asset/5541/1/5541_1.pdf

303.482 Er
Eriksen, T.H. og Sajjad, T.A. (2011). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-41223-1. ( 91 s) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 302 11)

Kapittel 8: Kultur og kommunikasjon
Kap 9: Kulturmøter i skolen
Kap 10: Familiens mange roller
Kap 11: Kjønn, roller og autoritet
Kap 12: Ekteskap
Kap 13: Den kulturelle kroppen (s 123 til s 214)

302.5 Gu
Gundersen, Knut og Moynahan, luke (2006): nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 8205302413

Kap 1: Generelt om nettverksarbeid
Kap 2: Individfokusert nettverksarbeid
Kap 3: Nettverkskartlegging
Kap 4: Nettverkets struktur
Kap 7: Ulike deler av nettverket 

Hanssen, H. (red.) (2010): Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget. (24 s.) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 201 11)
Kap. 1: Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. (s. 21-45)

362.5 Fa
Harsløf, I og S. Seim, red. (2008). Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-013444-2 (184 s)

Kap 4: Arbeidsmarginalisering og fattigdom blant langtidsmottaker av …(s 80-110)
Kap 5: Arbeidsledighet og økonomisk marginalisering i Norden (s 111- 134)
Kap 6: Sosial tillit blant langtidsmottakere av sosialhjelp:…(s 135-147)
Kap 7: Langvarig økonomisk sosialhjelp i barnefamilier:…(s 148-170)
Kap 9: Fattige barns rett til økonomisk hjelp  (s 186-207)
Kap 10: 30 centimeter tekstil. Klesdrakt og inkludering i arbeidslivet. (s 208- 223)
Kap 11: Gjennom det siste sikkerhetsnettet? (s 224- 256)
Kap 12: Fattigdom som grunnlag for kollektiv handling (s 257-280)

361.3 Hu
Hutchinson, G. S. & S. Oltedal (2003). Modeller i sosialt arbeid, 237 s. (2. utg ). Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-15-00379-6. (210 sider)

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34911-7. (42 s) (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 201 11 og 302 11)
Kap. 9: Utlendingsrett og integrering s. 373-415

362.10685 Og
Sosial- og helsedirektoratet (2005). -og bedre skal det bli!: nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten, 56 s. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet (IS-1162) ISBN 978-82-8081-072-4
URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Sider/default.aspx (Lesedato: 14.11.2013) (16 sider)
Kap. 3-6, s. 9-27
www.helsedirektoratet.no

658.31 Sk
Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker, (178 s). (4. utg.). Oslo: Cappelen akademisk ISBN978-82-02-35014-7. Hele

Sosiologi for sosialt arbeid og arbeids- og velferdsfag

301 Ja
Jacobsson, K., Thelander J og Wästerfors D (2011): Sosiologi for sosionomer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hele. (11-167. 155 s). Hele

Elstad, J (2010). Geografiske forskjeller i uføres dødelighet: Levekår, seleksjon, sosial avstand? Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 2, s. 191-218. (23s) @

Rogstad, Jon (2002) Diskriminering og ulikhet-forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift nr. 1, s. 4-26 (22s) @

Sandberg, Sveinung (2010). Utbredt men annerledes. Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, s. 496-522 (26s) @

Øvrelid, Bjarne (2011) På sporet av det tapte fellesskap. Nytt Norsk Tidsskrift nr 4 2011@

Psykologi for sosialt arbeid, barnevern og arbeids- og velferdsfag

150 Es
Banyard, P. et al., ed. (2010). Essential Psychology: a concise introduction. UK: Sage Publications ISBN 978-1847875389 (Kapittel 4-18, 393 sider)

Bennett, P. (2011). Abnormal and Clinical Psychology. Berkshire, GBR: McGraw-Hill Education ISBN 978-0-33523915-3  (Kapittel 1, 26 sider) finnes som e-bok

616.89022 Br
Broberg, A., Almquist, K. & Tjus, T. (2006). Klinisk barnepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0305-5 (Kapittel 1, 9 sider)

152.4 Ha
Fischer, A. H., & A. S. R. Manstead (2008). Social functions of emotion, I: M. Lewis, J. Haviland, & L. Feldman Barrett, ed. I: Handbook of emotions (3rd ed.). New York: Guilford Press ISBN 978-15-9385-650-2 finnes også som e-bok

Gausel, N. (2011). The importance of emotions in social work: Thematic directions from a national conference. European Journal of Social Work. Vol. 14, nr. 2, s. 287-291 DOI: 10.1080/13691457.2011.578347 (5 sider)

Gausel, N., & C. W. Leach (2011). Concern for self-image and social-image in the management of moral failure: Rethinking shame. European Journal of Social Psychology, Vol. 41, nr. 4, s. 468-478. DOI: 10.1002/ejsp.803 (11 sider)

155.4 Op
Hundeide, K. (2006). Diskurser, redskaper og kontrakter i barns utvikling: et kulturpsykologisk perspektiv. I Gulbrandsen, L.M. (red.) Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 10, 19 sider)

150.72 La
Langdridge, D. & G. Hagger-Johnson (2009) Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology. 2nd ed. England: Prentice Hall. ISBN 978-0131982031 (Kapittel 1, 36 sider)

155.9042 La Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion. A new synthesis. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-1250-7 (Kapittel 4, 14 sider) fines også som e-bok

Major, B., & L. O'Brien (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology. Vol. 56, s. 393-421 DOI: 10.1146/annurev.psych.56.091103.070137

616.8914 Ro
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 0-395-08134-3 Kapittel 2 (8 sider)

155 In
Slater, A. & J. G. Bremner, ed. (2011). An Introduction to Developmental Psychology. 2nd ed. Chichester : BPS Blackwell. ISBN 9781405186520 Kapittel 2 (29 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:41:37